pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 103-115
DOI: 10.15407/fsu2018.02.103 
УДК [639.3.043:636.087.73]:639.371.52

Визначення ефективності використання амаранту (Amaranthus) в годівлі коропа за різних умов вирощування

Р. А. Паламарчук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення впливу додавання до основного раціону коропа добавки з антиоксидантними властивостями амаранту (Amaranthus) на деякі рибницько-фізіологічні показники риб в залежності від умов вирощування.

Методика. Рибницькі, іхтіологічні та гідрохімічні дослідження проведено за загальноприйнятими в рибництві методиками.Вміст гемоглобіну в крові коропів визначали гемоглобін-ціанідним методом. Кількість еритроцитів у крові коропів підраховували в камері Горяєва. Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд. Концентрацію дієнових кон’югатів досліджували за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою. Активність супероксиддисмутази (СОД) — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинього тетразолію в присутності феназинметасульфату. Активність каталази — за зміною концентрації Н2О2.

Результати. У дослідженнях проаналізовано вплив згодовування коропу зерна українського високоврожайного кормового сорту амаранту з лікувальними властивостями «Харківський–1» на фізіолого-біохімічні показники організму. Проведено порівняльну характеристику ефективності використання даної кормової добавки в стандартних умовах вирощування та за впливу стресового чинника (забруднення води в результаті інтенсифікаційних заходів). В обох варіантах дослідів у крові риб дослідної групи відмічено збільшення кількості формених елементів крові: спостерігалася тенденція до збільшення кількості еритроцитів на 15,0–18,1% відносно контролю. За оптимальних умов вирощування в м’язах коропів дослідної групи є тенденція до збільшення вмісту жиру, а за впливу стрес-чинників зростає вміст протеїну (р < 0,01) та жиру, відносно контролю. За оптимальних умов вирощування відмічена тенденція до зростання активності СОД, як в м’язах, так і в гепатопанкреасі коропа (на 5,9–8,3%.) За впливу стрес-чинників активність даного ферменту значно посилюється (р < 0,01), що свідчить про активізацію антиоксидантних властивостей амаранту при виникненні негативних чинників.

Наукова новизна. При проведенні досліджень, виходячи з аналізу поживності та біологічно активних властивостей амаранту, вперше вивчено його вплив на деякі рибницько-фізіологічні показники організму дволіток коропа та визначено ефективність його використання в оптимальних умовах вирощування, а також за впливу стрес-чинника.

Практична значимість. Моделювання в лабораторних умовах підвищеного вмісту нітритів у воді, як поширеного у рибництві стрес-чинника та порівняння його впливу на деякі рибницько-фізіологічні показники організму коропа є обґрунтованим і актуальним. За умови отримання позитивних результатів введення даної кормової добавки до раціону коропа можна вирішити проблеми рибних господарств, викликані інтенсифікацією виробництва, а саме: зниження приростів риби та її відхід внаслідок гіпоксії і розвитку супутніх захворювань внаслідок органічного забруднення водного середовища.

Ключові слова: амарант, нивківський короп, дволітки, фізіолого-біохімічні показники організму, умови вирощування, хімічний склад води.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Шерман І. М. Ставове рибництво. Київ : Урожай, 1994. 336 с.
 2. Гринжевський М. В., Пшеничний Д. Р. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією. Київ : ІНКОС, 2009. 192 с.
 3. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. Киев : Наукова думка, 1984. 195 с.
 4. Показники крові бичків при хронічному нітратно-нітритному токсикозі / Гутий Б. В. та ін. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. 2005. С. 246—249.
 5. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Крепова Л. В. и др. // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21-23 июня 2004 г. : матер. Санкт-Петербург, 2004. С. 111—114.
 6. Ноллед Лоуд. Європа проти антибіотиків // Тваринництво України. 2005. № 2. С. 19—20.
 7. Карунський О. Й. Хімічний та амінокислотний склад амаранту // Вісник державного агроекологічного університету. 2008. № 2 (23). C. 190—192.
 8. Котов Н. Т., Мірошниченко Л. А., Шаталов Є. П. Кормова культура — амарант // Сучасні аграрні технології. 2012. № 10. C. 14—21.
 9. Гальцев В. П., Стоцький П. І., Сєнік В. Б. Огляд застосування амаранту та один зі способів отримання амарантової олії, як джерела сквалену // Аграрний вісник Причорномор’я. 2012. Вип. 63. C. 188—191.
 10. Выштакалю А. Б. Физиологическое состояние и продуктивность кур яичного направления при скармливании им витаминно-травяной муки из амаранта : дис. … канд. биол. наук : 03.00.13. Казань, 2000. 200 с.
 11. Roǔkova J., Trčkova M., Herzig I. The use of amaranth grain in diets for broiler chickens and its effect on performance and selected biochemical indicators // Czech Journal Animal Science. 2004. Vol. 49. P. 532—541. https://doi.org/10.17221/4341-CJAS 
 12. The use of amaranth (genus Amaranthus L.) in the diets for broiler chickens / Pisarikova B. et. al. // Veterinarni Medicina. 2006. Vol. 51. P. 399—407. https://doi.org/10.17221/5560-VETMED 
 13. Карасьова Н. В. Перспективи використання амаранту // Хранение и переработка зерна. 2009. № 1. C. 31—33.
 14. Воронков М. Ф. Насінництво нових сортів амаранту // Підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, асп. і здоб. Харків. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва, 11–14 січ. 2011 р. : матер. Харків, 2011. C. 60—61.
 15. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 16. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 17. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 375 с.
 18. Дервиз Г. В., Воробьев А. И. Количественное определение гемоглобина крови посредством аппарата ФЭК // Лабораторное дело. 1969. № 4. С. 2—8.
 19. Иванова Н. Т. Методика некоторых гематологических показателей у рыб // Типовые методики исследований продуктивности видов рыб в пределах их ареалов : сб. научн. тр. Вильнюс, 1974. С. 83—90.
 20. Методики зоотехнических и биохимических анализов кормов, продуктов обмена и животноводческой продукции. Дубровицы : ВНИИЖ, 1978. 128 с.
 21. Стальная И. Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирних кислот // Современные методы в биохимии. Москва : Медицина, 1977. С. 63—64.
 22. Коробейникова Е. Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой // Лабораторное дело. 1989. № 7. С. 8—9.
 23. Дубинина Е. Е., Сальникова Л. А., Ефимова Л. Ф. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека // Лабораторное дело. 1983. № 10. С. 30—33.
 24. Королюк М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г. Метод определения активности каталазы // Лабораторное дело. 1988. № 1. С. 16—19.
 25. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248—254. https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3 
 26. Плохинский H. A. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 256 с.