pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 43-57
DOI: 10.15407/fsu2018.02.043
УДК 574.587:621.311.21(28)

Макрозообентос водних об’єктів зони впливу південноукраїнського енергокомплексу

А. В. Ляшенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. Є. Слєпньов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
В. В. Маковський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Ю. М. Ситник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
Т. В. Григоренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета.Аналіз змін структурних характеристик макрозообентосу водних об’єктів зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу в зв’язку з масштабним гідротехнічним будівництвом.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальноприйняті в гідробіології методи відбору та опрацювання зообентосних проб.

Результати досліджень. Проведені дослідження макрозообентосу водних об’єктів зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу показали, що діяльність людини досить суттєво змінила природний розвиток гідробіоценозів річки Південний Буг, і, як наслідок, Бузького лиману. Посилене антропогенне навантаження та евтрофікація призвели до уніфікації фауни пониззя ріки, що проявляється в зникненні та заміщенні специфічних понто-каспійських видів гідробіонтів на види широкого поширення та стійкі до забруднення. Зміна гідрологічного режиму та антропогенне забруднення призвели до випадіння цілої низки видів, насамперед, це стосується ендеміків та реліктів, за наявності яких Дніпровсько-Бузьке межиріччя мало свої індивідуальні риси. Звільнення екологічної ніші, яку раніше займали ці види, дає можливість іншим видам, нерідко ― досить агресивним “вселенцям” ― займати вільні біотопи. Цьому сприяє створення водних об’єктів, що завдяки специфічним умовам, а саме ― цілорічному термічному режиму, близькому до субтропічного, сприяють розмноженню та успішній акліматизації чужорідних видів.

Наукова новизна. Представлено порівняльну характеристику структурних показників макрозообентосу водних об’єктів в зоні впливу Південноукраїнського енергокомплексу за багаторічний період.

Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані для прогнозу можливих змін в екосистемах окремих водойм та для оцінки їх сучасного екологічного стану.

Ключові слова: макрозообентос, р. Південний Буг, Ташлицьке водосховище–охолоджувач, Олександрівське водосховище.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання. Київ : Віпол, 2000. 376 с.
 2. Остроумов А. А. Краткий отчет о гидробиологических исследованиях в 1897 году // Изв. Импер. Академии наук. 1898. Т. 7, № 2. С. 78—91.
 3. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. В. Д. Романенко. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 4. Журавель Л. А. О фауне беспозвоночных лиманного комплекса нижней части Ю. Буга и Александровского водохранилища // Зоологический журнал. 1953. Т. 32, № 3. С. 380—384.
 5. Марковский Ю. М. Фауна беспозвоночных низовьев рек УССР, условия ее существования и пути использования. Ч. 3 : Днепровско-Бугский лиман.
  Киев : АН УССР, 1954. 208 с.
 6. Григорьев Б. Ф. Гидробиологическое районирование низовьев Южного Буга по составу и динамике численности донной фауны // Гидробиол. журн. 1965. Т. 1, № 5. С. 20—28.
 7. Григорьев Б. Ф. О составе и количественном распределении моллюсков в низовьях Южного Буга // Вопр. теорет. и приклад. малакологии. 1965. С. 86—89.
 8. Григорьев Б. Ф. Фауна донных беспозвоночных низовьев Южного Буга : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук. Одесса, 1966. 30 с.
 9. Белінг Д. О. Бентос нижньої течії П. Буга (1925), рукопис // Пр. гідробіол. ст. АН УРСР. 1937. № 14. С. 177—224.
 10. Жадин В. И. Молюски бассейна Южного Буга // Труди Дніпрянської гідробіологічної станції. 1931. № 6. С. 3—47.
 11. Кирпиченко М. Дно та бентичне тваринне населення р. П. Буг в районі м. Вінниці // Пр. гідробіол. ст. АН УРСР. 1937. № 14. С. 177—224.
 12. Кафтанникова О. Г. Проблемы гидробиологии и альгологии // Итоги изучения влияния сбросных подогретых вод теплоэлектростанций на биологический режим их водоемов-охладителей (в пределах Украины). Киев : Наукова думка, 1978. С. 198—212.
 13. Прогноз гидрохимического и гидробиологического режимов водоемов Южно-Украинского энергокомплекса, возникновения биопомех и рекомендации по их устранению / Кафтанникова О. Г. и др. // Энергетика и окружающая среда : Всесоюзн. совещ. : тезисы докл. Минск, 1982. С. 47—49.
 14. Кафтанникова О. Г., Сергеева О. А., Протасов А. А. Прогноз влияния сбросных подогретых вод АЭС на санитарно-биологический режим Южно-Украинского энергокомплекса // ІІ Всесоюз. совещ. Энергетика и экология : тезисы докл. Москва, 1982. С. 71—73.
 15. Исследования гидрохимического и гидробиологического режимов Южно-Украинского энергокомплекса / Кафтанникова О. Г. и др. // Опыт проектирования и строительства ЮУЭ. Ленинград, 1984. С. 55—58.
 16. Гидробиологическая характеристика водоемов строящегося Южно-Украинского энергокомплекса / Кафтанникова О. Г. и др. // Гидробиологические исследования на Украине в XI пятилетке : 5 конф. Укр. фил. ВГБО : тезисы докл. Киев, 1987. С. 104—105.
 17. Экологическая характеристика водойма-охладителя Южно-Украинской АЭС : рукопись, деп. в ВИНИТИ 1988. № 1730-В88 / Протасов А. А. и др. ; ред. «Гидробиологического журнала». Киев, 1988. С. 17.
 18. Гидробиологический режим и кормовая база рыб Ладыжинского водохранилища и сбросного канала ГРЭС : рукопись, деп. в ВИНИТИ 07.06.93. № 1529–В93 / Парчук Г. В. и др. ; ред. «Гидробиологического журнала».  Киев, 1993.
 19. Протасов А. А., Сергеева О. А., Кошелева С. И. и др. Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины. Киев : Наукова думка, 1991. 192 с.
 20. Ляшенко А. В, Слепнёв А. Е. Находка Melanoides tuberculata (Muller, 1774) в водоёме-охладителе Южно-Украинской атомной электростанции // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндікації стану навколишного середовища : збірник наукових праць. Вип. 2. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2006.  С. 187—190.
 21. Ляшенко А. В., Воликов Ю. Н, Слепнев А. Е. Макрозообентос водных обьектов зоны влияния Южно-Украинского энергокомплекса (ЮУ ЭК) // Рибне господарство. 2006. Вип. 65. С. 134—144.
 22. Ляшенко А. В., Слепньов О. Е. Характеристика гідроекологічного стану водойм зони впливу південноукраїнського енергокомплексу (ПУЕК) за показниками макрозообентосу // Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища. 2007. Вип. 15. С. 69—72.
 23. Слепнев А. Е., Ляшенко А. В., Воликов Ю. Н. Биоразнообразие и развитие ценозов макрозообентоса водных объектов зоны влияния  Южноукраинского энергокомплекса в летний период // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : IV Міжнар. конф., 9-12 жовт. 2007 р., м. Дніпропетровськ : матер. Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. С. 108—111.
 24. Слепнев А. Е., Ляшенко А. В, Воликов Ю. Н. Оценка качественных и количественных показателей развития донной макрофауны водных объектов зоны влияния Южно-Украинского энергокомплекса (ЮУ ЭК) // Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод : Міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 квіт. 2007 р., м. Миргород : труди. Київ : Знання, 2007. С. 124—127.
 25. Слепнев А. Е., Силаева А. А. Зообентос водойма-охладителя Южноукраинской АЭС // Озера та штучні водойми України: сучасний стан й антропогенні зміни : I Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 трав. 2008 р. : матер. Луцьк : Вежа, 2008. С. 342—345.
 26. Слепнев А. Е., Ляшенко А. В., Воликов Ю. Н. Качественные и количественные показатели развития донной макрофауны Александровского водохранилища и прилегающих участков р. Южный Буг // Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения : Междунар. науч.-педагог. конф. : матер. Херсон : Олди-плюс, 2008. С. 116—119.
 27. Слепньов О. Е., Воліков Ю. М. Макрозообентос струмка Ташлик малого водопостачальника водойми-охолоджувача Південноукраїнської атомної електростанції // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути методы решений-2: ІІ Междунар. науч. конф. : матер. Херсон, 2008. С. 427—432.
 28. Слепнев А. Е., Воликов Ю. Н. Характеристика макрозообентоса р. Южный Буг и Александровского водохранилища в весенний период // Вода та Довкілля : наук.-практ. конф. VII Міжнародного Водного Форуму «AQUA UKRAINE–2009», 10-13 лист. 2009 р. : матер. Київ : Міжнародний виставковий центр, 2009. С. 96—97.
 29. Слєпньов О. Є. Макрозообентос Олександрівського водосховища // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2010. № 2 (43). С. 448—450. (Серія : Біологія. Спеціальний випуск : Гідроекологія).
 30. Червона книга України. Тваринний світ / ред. Акімов І. А. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.
 31. Планктон, бентос и перифитон р. Южный Буг, Александровского и Ташлыкского водохранилищ (район строительства Ташлыкской ГАЭС) : рукопись, деп. в ВНИНИТИ 1991 г., N 3356 – B 91 / Сергеева О. А. и др. Киев, 1991.
 32. Алексієнко В. Р., Руднєв М. В., Гупало О. О. Результати іхтіологічних досліджень в прибережній зоні Олександрійського водосховища в період підняття його рівня // Зоологічна наука у сучасному суспільстві : Всеукр. наук. конф., присвяч. 175-річчю заснування кафедри зоології КНУ. Київ –Канів, 15-18 вер. 2009 р. : матер. Київ : Фітосоціоцентр, 2009. С. 26—31.
 33. Кирилюк О. П., Гончаренко Н. И. Видовой состав рыб и их распределение в зоне действия Ташлыцкой гидроаккумулирующей электростанции // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2010. Вип. 2 (43). С. 233—236. (Серія : Біологія. Спеціальний випуск : Гідроекологія).
 34. Силаева А. А., Протасов А. А., Синицина О. О. Многолетние изменения в сообществах зообентоса в условиях влияния подогретых сброснных вод АЭС // Проблемы гидроэкологии на рубеже веков : Междунар. конф., Санкт-Петербург, 23–30 окт. 2000 г. : матер. Санкт-Петербург, 2000. С. 239—241.
 35. Шевченко П. Г., Гонта О. Б. Видовий склад та стан іхтіофауни водойм Південно-українського гідроенергетичного енергокомплексу р. Південний Буг // Рибне господарство. 2004. Вип. 63. С. 237—240.