pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 7-29
DOI: 10.15407/fsu2018.02.007 
УДК 597-19:[574.4:504.455](477)

Формування ризиків виживання іхтіофауни у річкових басейнах України. Концепція науки «Ризикологія»

Й. В. Гриб, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
В. В. Сондак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
О. В. Волкошовець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Д. Й. Войтишина, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Мета. Виявити джерела появи ризиків у водних басейнах та наслідки від їх формування для довкілля та іхтіофауни. Розробка концептуальних основ еколого-економічної та соціальної науки «ризикологія».

Методика. В ході роботи використовувались узагальнені результати іхтіоекологічних дослідження та контрольних ловів риб у зимувальних ямах гідрографічної мережі рівнинної частини території України, зокрема басейну р. Дніпро в середній течії: рр. Трубіж, Удай; рр. Стир, Іква, руслові водосховища Хрінницьке (р. Стир), Млинівське (р. Іква); рр. Горинь, Случ, Басівкутське на р. Устя (п.п. р. Горинь); Шацькі озера в басейні р. Прип’ять.

Результати. Накопичена за тисячоліття післяльодовикового періоду органічна маса в довкіллі є стабілізатором клімату і, одночасно, використовується у господарській діяльності: грунти, запаси прісної питної води, лісові насадження, осушені болота, корисні копалини, річкові екосистеми — первинні комірки синтезу органічної речовини, погіршена якість води, стічні води тощо. Все це рани на тілі живої планети. Ніхто не знає, до якої межі порушена мегаекосистема може відтворюватись, який рівень протидії можливий з боку довкілля. Негативні наслідки господарського використання природних багатств спостерігаються вже сьогодні. Разом з кліматичними та  геофізичними чинниками, парниковий ефект викликає зміни теплового балансу Землі, впливає на формування кількості вуглекислого газу та кисню в атмосфері, призводить до зміни кліматичних поясів, вимирання чутливих до забруднення видів флори та фауни, дефіциту прісної питної води.

Наукова новизна. Розглянута концепція формування ризиків у водних екосистемах природного та антропогенного походження. Обгрунтована необхідність опрацювання наукового напряму «ризикологія» у розвитку ноосферології ― науки про гармонізацію природокористування за сучасних умов, з можливістю прогнозу непердбачуваних наслідків для довкілля від господарської діяльності людини.

Практична цінність. Концепція ноосфери як планети розуму вимагає появи і утвердження науки «ризикологія» для створення загальнодержавних норм і регламентів сучасної поведінки людини у довкіллі, з метою збереження свого середовища існування та мешкання.

Ключові слова: ноосфера, іхтіофауна, іхтіоекосистема, кризові ситуації, оцінка ризиків, екологічне нормування, екоекономіка, економічні збитки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / ред. Й. В. Гриб, В. В. Сондак. Рівне : Волинські обереги, 2007. 630 с.
 2. Гриб Й. В. Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук. Дніпро, 2002. 40 с.
 3. Сондак В. В. Іхтіофауна природних водойм Стир-Горинського рибовідтворювального комплексу (стан та умови відтворення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук. Київ, 2010. 44 с.
 4. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В. Відродження екосистем трансформованих басейнів річок та озер. Рівне : НУВГП, 2012. 246 с.
 5. Гриб Й. В., Сондак В. В., Волкошовець О. В. Іхтіофауна руслових водосховищ малих річок // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3. С. 31—38.
 6. Гриб Й. В., Сондак В. В., Козлов В. И. Комплексная оценка условий воспроизводства в бассейнах рек // Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 44—59.
 7. Сондак В. В., Кравченко В. В., Волкошовец О. В. Нормирование аллохтонных нагрузок на водную среду речных бассейнов в пределах урбанизированных территорий // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. 2013. № 4 (63). С. 24—34. (Серія : Сільськогосподарські науки).
 8. Гриб Й. В., Сондак В. В., Волкошовець О. В. О формировании трансграничного ихтиоэкологического резервата «Верхний Днепр» // Проблеми Західного Полісся та прилеглих територій. 2014. № 11. С. 24—34.
 9. Дрозд І. П. Концепція прийнятно ризику та проблеми забезпечення техногенної безпеки в Україні // Радіоекологія – 2017 : наук.-практ. конф., Київ, 24-26.04.2017 р. : матер.  Київ, 2017. С. 94—97.
 10. Красиков С. А. Исследование рисков в западной рискологии // Социологические исследования. 2008. № 9. С. 12—19.
 11. Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. Москва : Академкнига, 2007. 342 с.