pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 128-146
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.128 
УДК: 016:[597.554.4:639.371.7]

Африканський (кларієвий) сом (Clarias gariepinus Burchell, 1822). Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку публікацій з окремих питань біології та культивування африканського (кларієвого) сома Clarias gariepinus в Україні та за кордоном, а також стосовно впливу умов його утримання на низку фізіолого-біохімічних та рибницьких показників.

Методика. В ході системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали україно-, російсько- та англомовні видання з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 112 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1978 по 2017 рр., а також включають статтю з журналу «Aquaculture», датовану 2018 роком, та присвячені рибницько-біологічним особливостям представника ряду сомоподібних риб родини кларієвих — африканського (кларієвого) сома. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути корисним для науковців, практиків, студентів, сфера інтересів яких стосується питань культивування та дослідження біологічних особливостей кларієвого сома.

Ключові слова: африканський (кларієвий) сом, УЗВ, басейни, фізіолого-біохімічні показники, культивування, відтворення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Артеменков Д. В. Анализ форменных элементов крови клариевого сома Clarias gariepinus при выращивании в УЗВ с использованием пробиотика Субтилис // Проблемы интенсификации животноводства с учетом пространственной инфраструктуры сельского хозяйства и окружающей среды. Falenty : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą, 2012. С. 22—25.
 2. Артеменков Д. В. Выращивание клариевого сома (Clarias gariepinus) в УЗВ на комбикормах с добавками пробиотика «Субтилис» : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук : 06.04.01 — рыбное хозяйство и аквакультура. Москва, 2013. 22 с.
 3. Артеменков Д. В., Макашова Т. А. Анализ биохимических показателей сыворотки крови клариевого сома при выращивании в УЗВ с использованием пробиотика Субтилис в сравнении с морфологический характеристикой // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее  : ІІ съезд NACEE (Сети Центров по аквакультуре в Центральной и Восточной Европе) и семинар о роли аквакультуры в развитии села, Кишинёв, 17-19 окт. 2011 г. : матер. Кишинев, 2011. С. 22—25.
 4. Артеменков Д. В., Микряков Д. В., Силкина Н. И. Иммунологический анализ сыворотки крови клариевого сома Clarias gariepinus в УЗВ при выращивании на комбикорме с добавками пробиотика Субтилис // Развитие аквакультуры в регионах: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., 10-11 нояб. 2011 г., Москва : докл. Москва : ГНУ ВНИИР, 2011. С. 67—71.
 5. Африканский сом перспективный объект аквакультуры в средней полосе России / Мельченков Е. А. и др. // Рыбное хозяйство. 2008. № 6. С. 72—77.
 6. Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Культивирование Clarias spp. в Таиланде // Аквакультура. Разведение и выращивание пресноводных и морских организмов / Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Москва : Пищевая промышленность, 1978. С. 49—51.
 7. Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Разведение клариевых, угрехвостых и обыкновенных сомов в Австралии и Азии // Аквакультура. Разведение и выращивание пресноводных и морских организмов / Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Москва : Пищевая промышленность, 1978. С. 51—53.
 8. Бондаренко А. Б. Африканский сом перспективный объект для тепловодных хозяйств и приусадебного рыбоводства // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 1. Москва, 2005. С. 295—298.
 9. Бондаренко А. Б., Сычев Г. А., Приз В. В. Клариевый сом // Рыбоводство. 2008. № 1. С. 30—31.
 10. Бондаренко А. Б., Сычев Г. А., Приз В. В. Клариевый сом в России и за рубежом. Перспективы его внедрения для тепловодных хозяйств России // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2005. Вып. 80. С. 213—218.
 11. Власов В. А. Воспроизводство и выращивание клариевого сома (Clarias gariepinus) в установках с замкнутым водообеспечением (УЗВ) // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2012. № 7. С. 26—35.
 12. Власов В. А. Воспроизводство и выращивание клариевого сома Clarias gariepinus в установках с замкнутым водообеспечением // Развитие аквакультуры в регионах: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., 10-11 нояб. 2011 г., Москва : докл. Москва : ГНУ ВНИИР, 2011. С. 72—84.
 13. Власов В. А. Выращивание клариевого сома (Clarias gariepinus Burchell) при различных условиях содержания и кормления // Состояние и перспективы развития пресноводной аквакультуры : Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 5-6 февр. 2013 г. : докл. Москва : РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. С. 141—150.
 14. Власов В. А. Некоторые технологические приемы при выращивании африканского (клариевого) сома (Clarias gariepinus Burchell) в УЗВ // Рыбные ресурсы. 2009. № 3. С. 27—30.
 15. Власов В. А. Рост и развитие африканского сома (Clarias gariepinus Burchell) в зависимости от условий кормления и содержания // Известия ТСХА. 2009. № 3. С. 148—156.
 16. Власов В. А., Артеменков Д. В., Панасенко В. В. Использование пробиотика «Субтилис» в качестве добавки в комбикорм при выращивании клариевого сома (Clarias gariepinus) // Рыбное хозяйство. 2012. № 5. С. 89—93.
 17. Власов В. А., Дернаков В. В. Влияние разноразмерных особей в популяции африканского сома на результаты их выращивания // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Борок — Москва : РАН, 2007. С. 127—132.
 18. Власов В. А., Завьялов А. П., Гордеев А. В. Новый объект аквакультуры России — африканский сом Clarias gariepinus // Холодноводная аквакультура: старт в XXI век : Междунар. симпозиум : матер. Москва : Росинформагротех, 2003. С. 176—177.
 19. Власов В. А., Завьялов А. П., Есавин Ю. И. Выращивание африканского клариевого сома в бассейнах с различным кислородным режимом // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 130—139.
 20. Власов В. А., Завьялов А. П., Есавкин Ю. И. Рекомендации по воспроизводству и выращиванию клариевого сома с использованием установок с замкнутым циклом водообеспечения : инструктивно-методическое издание. Москва : Росинформагротех, 2010. 48 с.
 21. Гамачкова Н. Я., Коуржил Я. Опыт выращивания нового интродуцированного вида — африканского сома (Clarias gariepinus) в Чешской республике // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. Москва : ВНИРО, 1997. С. 270—271.
 22. Дмитрович Н. П. Применение суспензий хлореллы и сценедесмуса как добавки в комбикорма для ленского осетра (Acipenser baeri Brandt) и клариевого сома (Clarias gariepinus Burchell) // Вестник Полесского государственного университета. 2017. № 1. С. 37—48. (Серия природоведческих наук).
 23. Долинський В. П. Перспективи рибогосподарського освоєння сомів родини кларієвих (Clariidae) в аквакультурі України // Рибне господарство. 2002. Вип. 61. С. 3—9.
 24. Заки М., Абдула А. Размножение и развитие Clarias gariepinus (Pisces, Clariidae) из озера Манзала (Египет) // Вопросы ихтиологии. 1983. Т. 23, № 6. С. 941—950.
 25. Ковалев К. В. Влияние астатичных температурных режимов на рост и развитие клариевого сома при выращивании его в УЗВ // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 р. : матер. Т. 2. Москва, 2005. С. 47—53.
 26. Ковалев К. В. Технологические аспекты выращивания клариевого сома (Clarias gariepinus) в рыбоводной установке с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ) // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2006. № 11. С. 18—26.
 27. Ковалёв К. В. Технологические аспекты выращивания клариевого сома (Clarias gariepinus) в рыбоводной установке с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Москва, 2006. 21 с.
 28. Ковалев К. В., Наумова А. М., Власов В. А. Оценка состояния здоровья клариевого сома и качества воды при его выращивании в аквариальных условиях // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 р. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 164—169.
 29. Курбанов А. Р., Камилов Б. Г. Разведение африканского сома Clarias gariepinus в условиях Узбекистана : учебное пособие. Ташкент : Навруз, 2017. 52 с.
 30. Лиментарь П. П. Антистрессовое действие препарата «Торфовит» (гумат калия) при выращивании личинки африканского сома // Біорізноманіття водних екосистем: проблеми і шляхи вирішення : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 2-3 жовт. 2008 р. (до 90-річчя Дніпропетровського національного університету) : матер. Дніпропетровськ, 2008. С. 110—111.
 31. Липидный профиль жира африканского сома Clarias gariepinus / Смирнова Е. А. и др. // Масложировая промышленность. 2012. № 4. С. 26—29.
 32. Мельченков Е. А., Приз В. В., Тансыкбаев Н. Н. Комбинированная технология выращивания африканского сома в первой зоне рыбоводства // Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., Херсон, 17-19 мая 2010 г. : матер. Херсон : Колос, 2010. С. 47—49.
 33. Мельченков Е. А., Приз В. В., Тансыкбаев Н. Н. Особенности культивирования африканского сома Clarias gariepinus (Burchell, 1822) в первой зоне рыбоводства // Таврійський науковий вісник. 2011. № 76. С. 247—251.
 34. Никифоров А. И. Особенности морфологического строения африканского сома // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвят. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 р. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 215—219.
 35. Никифоров А. И. Сом Clarias gariepinus — перспективный объект аквакультуры // Инновационные технологии аквакультуры : Междунар. науч. конф., 21-22 сент. 2009 г., Ростов-на-Дону : тезисы докл.  Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2009. С. 98—101.
 36. Никифоров А. И., Маилкова А. В. Сом Clarias gariepinus — строение тела и морфологические особенности мускулатуры // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 170—173.
 37. Никифоров А., Маилкова А. Морфологические особенности сома Clarias gariepinus // Пресноводная аквакультура: состояние, тенденции и перспективы развития : сборник науч. статей, посвящ. 60-летию Научно-исслед. рыбохозяйственной станции. Кишинев : Eco-TIRAS, 2005. С. 56—58.
 38. Овчинникова Т. И. Выращивание африканского сома // Рыбное хозяйство : информ. пакет. 1992. Вып. 1 : Перспективные объекты тепловодного рыбоводства. С. 14—20. (Серия : Аквакультура).
 39. Ольшанский В. М., Подарин А. В., Касумян А. О. Электрическая активность клариевого сома при различных формах поведения // Поведение рыб : IV Всерос. конф. с междунар. участием, Борок, Россия, 19-21 окт. 2010 г. : матер. докл. Москва : АКВАРОС, 2010. С. 320—324.
 40. Ольшанский В. М., Солдатова О. А., Тхи Нга Нгуен. Ритуал спаривания клариевого сома Clarias macrocephalus // Поведение рыб : IV Всерос. конф. с междунар. участием, Борок, Россия, 19-21 окт. 2010 г. : матер. докл. Москва : АКВАРОС, 2010. С. 316—319.
 41. Опыт использования комбикормов с различной нормой содержания протеина при выращивании молоди африканского клариевого сома (Сlarias gariepinus) в условиях установки замкнутого водоснабжения / Левина О. А. и др. // Вестник АГТУ. 2015. № 3. С. 93—101.
 42. Первые результаты применения стартового комбикорма для выращивания личинок африканского сома (Clarias gariepinus) / Приз В. В. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 183—187.
 43. Первые результаты применения стартового комбикорма для выращивания личинок африканского сома / Приз В. В. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2009. № 1/2. С. 55—58.
 44. Пирог А. В., Ложниченко О. В. Особенности развития некоторых органов клариевых сомов (Clariidae) в раннем онтогенезе // Юг России: экология, развитие. 2015. Т. 10, № 3. С. 92—98.
 45. Пронина Г. И., Артеменков Д. В., Петрушин А. Б. Сравнительная характеристика сомов разных видов по гематологическим и биохимическим показателям крови // Труды ВНИРО. 2017. Т. 165. С. 111—117.
 46. Рилов В. Г. Досвід вирощування африканського сома в умовах Криму // Таврійський науковий вісник. 2008. Вип. 57. С. 345—349.
 47. Романова Е. М., Любомирова В. Н., Мухитова М. Э. Биологический контроль фертильности самок клариевого сома в бассейновой аквакультуре // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 3. С. 78—84.
 48. Сборник методик по разведению и выращиванию обыкновенного (Silurus glanis L.) и клариевого (Clarias gariepinus) сомов : инструктивно-методическое издание / Петрушин А. Б. и др. Москва : РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2012. 80 с.
 49. Севрюков В. Н., Семьянихин В. В., Лабенец А. В. Первый опыт промышленного культивирования клариевого сома // Итоги тридцатилетнего развития рыбоводства на теплых водах и перспективы на XXI век : Междунар. симпозиум,  Москва, 1998 г. : матер. Санкт-Петербург : Росрыбхоз, 1998. С. 200—202.
 50. Севрюков В. Н., Семьянихин В. В., Лабенец А. В. Первый опыт промышленного культивирования клариевого сома // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : II Междунар. симпозиум : матер. Адлер, 1999. С. 92.
 51. Скляров В. Я., Иванова Е. Е., Басова Е. В. Шармут — новый объект прудового рыбоводства // Состояние и перспективы развития пресноводной аквакультуры : Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 5-6 февр. 2013 г. : докл. Москва : РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 2013. С. 448—450.
 52. Сравнительная характеристика роста сомообразных рыб Silurus glanis и Clarias gariepinus / Артеменков Д. В. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2017. № 2. С. 14—19.
 53. Томеди Э. М. Определение качественной характеристики самцов некоторых видов клариевых, осетровых и лососевых рыб // Вестник АГТУ. 2004. № 2(21). С. 29—32. (Серия : Рыбное хозяйство).
 54. Томеди Э. М., Тихомиров A. M. Клариевый сом перспективный объект аквакультуры // Рыбоводство и рыболовство. 2000. № 4. С. 14.
 55. Фаттолахи Мехрдад. Весовой и линейный рост африканского сома (Clarias gariepinus Burchell) в зависимости от факторов среды и качества корма : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Москва, 2006. 23 с.
 56. Фаттолахи М. Весовой и линейный рост африканского сома в зависимости от факторов среды и качества корма // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2008. № 1. С. 42—53.
 57. Фаттолахи М., Касумян А. О. Роль зрения в пищевом поведении африканского сома Clarias gariepinus // Поведение рыб : Междунар. конф., Борок, Россия : матер. докл. Москва, 2005. С. 511—514.
 58. Хрусталев Е. И. Оценка ростовой потенции канального и клариевого сомов, обосновывающая полицикличные технологии выращивания // Рыбное хозяйство. 2010. № 4. С. 65—68.
 59. Чебасов Л. В., Подушка С. Б. Африканский сом клариас на приусадебных участках // Рыбоводство и рыболовство. 2001. № 2. С. 40.
 60. Шевченко Д. Г., Приз В. В., Воробьева Г. И. Сравнительная эффективность кормовых белковых продуктов при использовании их в стартовых кормах для африканского сома (Clarias gariepinus) // Современные проблемы физиологии и биохимии водных организмов : II науч. школа-конф. с участием стран СНГ : матер. Петрозаводск, 2007. С. 173—174.
 61. Шумак В. В. Выращивание клариевого сома за счет использования потерь тепловой энергии сбросных вод ГРЭС // Веснік Палескага дзяржаунага універсітэта. 2015. № 2. С. 57—63. (Серыя прыродазнаучых навук).
 62. Юшкова Ю. А. Испытание препарата «Нерестин-5КС» при воспроизводстве клариевого сома в условиях УЗВ // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2009. № 4. С. 19—24.
 63. A comparative study on morphology, growth rate and reproduction of Clarias gariepinus (Burchell, 1822), Heterobranchus longifilis Valenciennes, 1840 and their reciprocal hybrids (Pisces, Clariidae) / Legendre M. et al. // J. Fish Biol. 1992. Vol. 40. P. 59—79.
 64. Abu Sayem Md. Ahsan Habib, Dr. Prosannajid Sarkar. Extraction and identification of PUFA from African Catfish (Clarias gariepinus) skin // International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 2016. Vol. 4, iss. 4. P. 312—314.
 65. Adesina S. A., Falaye A. E., Ajani E. K. Evaluation of haematological and serum biochemical changes in Clarias gariepinus juveniles fed graded dietary levels of boiled sunflower (Helianthus annuus) seed meal replacing soybean meal // Ife Journal of Science. 2017. Vol. 19, iss. 1. P. 51—68.
 66. African catfish (Clarias gariepinus, Burchell 1822) production with special reference to temperate zones : a manual / Peteri A. [et al.]. Budapest : FAO, 2015. 85 p.
 67. Assessment of Clarias gariepinus as a biological control agent against mosquito larvae / Chala B. et al. // BMC Ecol. 2016. Vol. 16. P. 27.
 68. Baßmann B., Brenner M., Palm H. W. Stress and welfare of African Catfish (Clarias gariepinus Burchell, 1822) in a coupled aquaponic system // Water. 2017. Vol. 9. P. 504.
 69. Bozkurt Y., Yavaş İ. Effect of extender compositions, glycerol levels, and thawing rates on motility and fertility of cryopreserved wild African Catfish (Clarias gariepinus) sperm // The Israeli Journal of Aquaculture — Bamidgeh. 2017. Vol. 69. P. 1357—1364.
 70. Changes in nutritional values induced by butachlor in juvenile diploid and triploid Clarias gariepinus / Karami A. et al. // Int. J. Environ. Sci. Technol. 2017. P. 1—12.
 71. Chemical composition and antioxidant activities of catfish epidermal mucus / Nurul Mariam Hussin et al. // Journal of Advanced Agricultural Technologies. 2017. Vol. 4, iss. 1. P. 73—77.
 72. Cloning, localization and differential expression of Neuropeptide-Y during early brain development and gonadal recrudescence in the catfish, Clarias gariepinus / Cheni-Chery Sudhakumari et al. // General and Comparative Endocrinology. 2017. Vol. 251. P. 54—65.
 73. Comparative morphometry and histological studies of the cerebellum of catfish (Clarias gariepinus) and tilapia (Oreochromis niloticus) / Danmaigoro A. et al. // Journal of Applied Life Sciences International. 2016. Vol. 7, iss. 4. P. 1—6.
 74. Comparative studies of nutrient composition of wild caught and pond reared african catfish, Clarias gariepinus / Ukagwu J. I. et al. // International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences. 2017. Vol. 5, iss. 7. P. 63—68.
 75. Complete replacement of fish meal by other animal protein sources on growth performance of Clarias gariepinus fingerlings / Djissou A. S. M. et al. // Int. Aquat. Res. 2016. Vol. 8, iss. 4. P. 333—341.
 76. Effect of different feeding frequency on the growth and survival of African Catfish (Clarias gariepinus) fingerlings / Marimuthu K. et al. // Advances in Environmental Biology. 2010. Vol. 4, iss. 2. P. 187—193.
 77. Effect of different fertilization and egg de-adhesion methods on hatching and survival of Clarias gariepinus (Burchell 1822) fry / Kareem O. K. et al. // Journal of FisheriesSciences.com. 2017. Vol. 11, iss. 1. P. 21—27.
 78. Effect of fish vitellogenin on the growth of juvenile catfish, Clarias gariepinus (Burchell, 1822) / Subir Kumar Juin et al. // Aquaculture Reports. 2017. Vol. 7. P. 16—26.
 79. Effect of phytase supplementation on the growth, mineral composition and phosphorus digestibility of African Catfish (Clarias gariepinus) juveniles / Orisasona O. et al. // Animal Research International. 2017. Vol. 14, iss. 2. P. 2741—2750.
 80. Effects of different additives on the survival and haematology of Clarias gariepinus (Burchell, 1822) fingerlings during transportation / Idowu T. A. et al. // Nigerian Journal of Tropical Agriculture. 2016. Vol. 16. P. 65—71.
 81. Effects of storage conditions on quality characteristics of commercial aquafeeds and growth of African catfish Clarias gariepinus / Solomon S. G. et al. // Journal of Fisheries. 2016. Vol. 74. P. 30—37.
 82. El-Hawarry W. N., Abd El-Rahman S. H., Shourbela R. M. Breeding response and larval quality of African catfish (Clarias gariepinus, Burchell 1822) using different hormones/hormonal analogues with dopamine antagonist // Egyptian Journal of Aquatic Research. 2016. Vol. 42, iss. 2. P. 231—239.
 83. Enyidi U. D. Chlorella vulgaris as protein source in the diets of African Catfish Clarias gariepinus // Fishes. 2017. Vol. 2. P. 17—29.
 84. Falaye A., Emikpe B., Ogundipe E. Influence of Lactobacillus plantarum supplemented diet on growth response, gut morphometry and microbial profile in gut of Clarias gariepinus fingerlings // Journal of Coastal Life Medicine. 2016. Vol. 4, iss. 8. P. 597—602.
 85. Formulation of fish feed with optimum protein-bound lysine for african catfish (Clarias gariepinus) fingerlings / Siti Nurhafa Imra Naqtahnain Hamid et al. // Procedia Engineering. 2016. Vol. 148. P. 361—369.
 86. Githukia C. M., Kembenya E. M., Opiyo M. A. Anaesthetic effects of sodium bicarbonate at different concentrations on African Catfish (Clarias gariepinus) juveniles // Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research. 2016. Vol. 2(3). P. 151—158.
 87. Gonadosomatic index and some hematological parameters in African Catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) as affected by feed type and temperature level / Al-Deghayem W. A. et al. // Brazilian Archives of Biology and Technology. 2017. Vol. 60. e17160157. 
 88. Growth performance and feed utilization of African catfish Clarias gariepinus fed a commercial diet and reared in the biofloc system enhanced with probiotic / Putra I. et al. // F1000Res. 2017. Vol. 6. P. 1545.
 89. Hecht T., Oellermann L., Verheust L.  Perspectives on clariid catfish culture in Africa // Aquatic Living Resources. 1996. Vol. 9, iss. 5. P. 197—206. 
 90. Influence of carbon/nitrogen ratios on biofloc production and biochemical composition and subsequent effects on the growth, physiological status anddisease resistance of African catfish (Clarias gariepinus) cultured in glycerolbased biofloc systems / Akeem Babatunde Dauda et al. // Aquaculture. 2018. Vol. 483. P. 120—130.
 91. It is all in the blood: erythrocyte characterization of triploid and diploid African Catfish, Clarias gariepinus / Normala Jalil et al. // J. Fish. Aquat. Sci. 2016. Vol. 11, iss. 6. P. 425—431.
 92. Lawal B. M., Adewole H. A., Olaleye V. F. Digestibility study and nutrient re-evaluation in Clarias gariepinus fed blood meal-rumen digesta blend diet // Not. Sci. Biol. 2017. Vol.  9, iss. 3. P. 344—349.
 93. Micro-morphological investigation of the skin of the larval and adult stages of the African Catfish (Clarias gariepinus) / Derbalah A. et al. // Alexandria Journal of Veterinary Sciences. 2017. Vol. 53. P. 1—10.
 94. Morphological characterization of wild and cultured Clarias gariepinus (Burchell 1822) using principal component and cluster analyses / Ola-Oladimeji F. A. et al. // Not. Sci. Biol. 2016. Vol. 8, iss. 4. P. 428—436.
 95. Nwachi Oster Francis, Dasuki Awawu. Culture of diploid and tetraploid (Clarias gariepinus) fed with 17αmethyltestosterone // Fudma — Journal of Agric. and Agric. Tech. 2017. Vol. 3, iss. 1. P. 10—14.
 96. Ojonugwa E. B., Solomon R. J. Effects of over stocking on the growth rate of Clarias gariepinus // Journal of Animal Science and Veterinary Medicine. 2017. Vol. 2. P. 84—95.
 97. Okomoda V. T., Chong Chu Koh I., Shahreza S. Md. A simple technique for accurate estimation of fertilization rate with specific application to Clarias gariepinus (Burchell, 1822) // Aquaculture Research. 2017. P. 1—6.
 98. Okomoda V. T., Tiamiyu L. O., Iortim M. The effect of water renewal on growth of Clarias gariepinus fingerlings // Journal of Fisheries. 2016. Vol. 74. P. 25—29.
 99. Okomoda V. T., Tiamiyu L. O., Kwaghger D. Spawning performance of Clarias gariepinus (Burchell, 1822) induced with ethanol preserved and fresh catfish pituitary extract // Zygote. 2017. Vol. 25, iss. 3. P. 376—382.
 100. Okomoda V. T., Wase G., Tiamiyu L. O. Effects of tank background colour on growth performance and feed utilization of African Catfish Clarias gariepinus (Burchell, 1822) fingerlings // Ribarstvo. Croatian Journal of Fisheries. 2017. Vol. 75, iss. 1. P. 5—11.
 101. Omolade O., Solomon R. J. Effect of organic and inorganic diet in the growth of Clarias gariepinus // Direct Res. J. Vet. Med. Anim. Sci. 2017. Vol. 2, iss. 3. P. 66—81.
 102. Optimum light wavelength and light intensity for rearing juvenile African Catfish (Clarias gariepinus) / Muhammad Firdaus Sallehudin et al. // International Journal of Aquatic Science. 2017. Vol. 8, iss. 2. P. 107—112.
 103. Oyebola O. O., Adekunle O. M., Setufe S. B. Growth rate and disease resistance of inbreds and novel intra-specific crossbreds larva of Clarias gariepinus (Burchell, 1822) in response to Pseudomonas aeruginosa challenge // Journal of Experimental Agriculture International. 2017. Vol. 16, iss. 6. P. 1—11.
 104. Reference intervals for the serum biochemistry and lipid profile of male broodstock African Catfish (Clarias gariepinus: Burchell, 1822) at varied ages / Okoye C. N. et al. // Not. Sci. Biol. 2016. Vol. 8, iss. 4. P. 437—443.
 105. Rui Diogo. Morphological evolution, adaptations, homoplasies, constraints, and evolutionary trends: Catfishes as a case study on general phylogeny & macroevolution. Enfield : Science Publishers Inc., 2005. 491 p.
 106. Shourbela R. M., El-Hawarry W. N., Abd El-Rahman S. H. Interactive effects of stocking density and feed type on growth, survival and cannibalism among African catfish (C. gariepinus Burchell 1822). Online J. Anim. Feed Res. 2016. Vol. 6, iss. 3. P. 73—82.
 107. Solomon S. G., Okomoda V. T. Effects of photoperiod on the haematological parameters of Сlarias gariepinus fingerlings reared in water recirculatory system // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 2012. Vol. 8, № 3. P. 247—246.
 108. Spawning response of African catfish (Clarias gariepinus (Burchell 1822), Claridae: Teleost) exposed to different piscine pituitary and synthetic hormone / Gadisa Natea et al. // International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 2017. Vol. 5, iss. 2. P. 264—269.
 109. Suleiman M. A., Solomon R. J. Effect of stocking on the growth and survival of Clarias gariepinus grown in plastic tanks // Direct Res. J. Vet. Med. Anim. Sci. 2017. Vol. 2, iss. 3. P. 82—92.
 110. Sunarma A., Carman O., Alimuddin M. Z., Jr. Improving biomass gain using crossbreeding of distinct farmed population of African catfish Clarias gariepinus // AACL Bioflux. 2010. Vol. 10, iss. 5. P. 1001—1010.
 111. Testicular morphology and sperm motility in cultured African Catfish (Clarias gariepinus) at different stages of development / Okoye C. N. et al. // Not. Sci. Biol. 2016. Vol. 8, iss. 3. P. 281—285.
 112. Tilahun G., Dube K., Chtruvedi C. S. Assessment of reproductive performance, growth and survival of hybrids of African Catfish (Clarias gariepinus) and Indian Catfish (Clarias batrachus) compared to their parental lines crosses // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2016. Vol. 16. P. 123—133.