pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 53-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.053 
УДК 597.541

Промислово-біологічна характеристика тюльки (Clupeonella cultriventris Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи

К. М. Гейна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
С. С. Шашликова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Дати біологічну оцінку сучасного промислового стада тюльки Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи в умовах скороченого стоку Дніпра.

Методика. Аналіз біологічного стану промислового стада тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи здійснений на підставі даних з динаміки вікової структури, темпу лінійно-вагового росту та вгодованості. Первинні матеріали отримані з наукових та промислових ловів протягом поточного століття. Польове та камеральне опрацювання іхтіологічних зразків проводилися у відповідності до загальновизнаних методик.

Результати. Сучасна промислова ситуація у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі характеризується зниженням інтенсивності видобутку тюльки. Основний промисел за нашого часу сконцентрований у Миколаївському рибопромисловому районі. В результаті постійного недолову відмічено поступове зростання середнього виваженого віку через накопичення граничних груп правого крила вікового ряду. На початку досліджень (2001-2004 рр.), коли вікова структура була представлена трьома групами, ядро стада формували однорічки та дворічки - 95,7%. Проте у подальші роки, через збільшення чисельності чотирирічок, відмічено зниження частки модальних груп (однорічок-дворічок) до 76,7%. При цьому частка трирічок та чотирирічок поступово зростала з 15,8% у 2013 р. до 23,2% у 2017 р.

На фоні відносно нестабільної вікової структури темп лінійного росту та росту маси тіла суттєво не змінювався. Найбільша варіабельність лінійних показників відмічена у однорічок. За середньої довжини тіла 40,55±0,53 мм (lim=36,2-45,2 мм) ступінь відхилення від модального значення (Cv) становив 5,10%. Зі збільшенням віку темп лінійного росту закономірно знижувався і суттєвою мінливістю не відрізнявся.

Найбільша варіабельність маси була характерною для однорічок та дворічок (відповідно Cv=17,42 та Cv=15,92%). Відхилення у темпі росту маси тіла особин правого крила вікового ряду зумовлювалося стабільним переважанням у структурі стада самиць, для яких характерне коливання середньої маси через різницю у розвитку статевих залоз.

Вгодованість тюльки була високою, коефіцієнти за Фультоном змінювалися в межах від 0,85 до 1,04. При цьому відмічалося поступове зростання таких показників у міру збільшення віку. Найбільша мінливість вгодованості відмічена у дворічок та трирічок, варіабельність показників становила Cv=12,8-15,2%

Наукова новизна. Представлені нові, а також суттєво оновлені існуючі дані з основних біологічних характеристик промислового стада тюльки в трансформованих умовах існування іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

Практична значимість. Отримані результати є науковим підґрунтям раціонального ведення рибного господарства та оптимізації промислового навантаження по відношенню до представників промислової іхтіофауни оселедцевих риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи. В сучасних умовах запропонована інформація є доволі актуальною з точки зору покращання трофічної структури цінної рибогосподарської водойми під кутом зниження рівня харчової конкуренції між молоддю напівпрохідної іхтіофауни та типовим зоопланктофагом тюлькою, яка на сьогодення суттєво збільшила свою чисельність.

Ключові слова: Дніпровсько-Бузька гирлова система, тюлька, вікова, розмірно-вагова структура, темп росту, вгодованість.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Амброз А. И. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана. Киев : АН УССР, 1956. 404 с.
 2. Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. Размножение рыб в условиях зарегулированного стока реки (на примере Днепра). Киев : АН УССР, 1963. 395 с.
 3. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Изменения в ихтиофауне Днепра в пределах Украины во ІІ половине ХХ столетия // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матери. Київ : ІРГ УААН, 2005. С. 291—297.
 4. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства / Шерман І. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 4 (26). С. 5—16. https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.005 
 5. Гейна К. М., Шашликова С. С., Топчій О. І. Промислові улови оселедцевих (Clupeidae) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Наука і сучасність: Виклики глобалізації : ІІІ Міжнар. конф. : матер. Київ : Центр наукових публікацій, 2017. Ч. 1. С. 5—10.
 6. Сигиневич Г. П. Оценка запасов тюльки и степени использования ею зоопланктона Каховского водохранилища // Гидробиологический журнал. 1968. Т. 4, № 5. С. 46—54.
 7. Шевченко П. Г. Эколого-морфологическая характеристика тюльки Clupeonella cultriventris cultriventris (Nordman) и ее роль в экосистеме днепровских водохранилищ : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «ихтиология», 03.00.18 «гидробиология». Киев, 1991. 18 с.
 8. Гейна К. М. Шляхи оптимізації харчових взаємовідносин тюльки та товстолобиків Каховського водосховища // Рибне господарство. 2006. Вип. 65. С. 211—220.
 9. Гейна К. М. Харчові взаємовідносини тюльки та товстолобиків Каховського водосховища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 «іхтіологія». Київ, 2007. 24 с.
 10. Гейна К. М., Горбонос В. М. Розмірно-вагова та вікова структура популяції тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи у зв’язку з особливостями ведення її промислу // Природничий альманах. 2006. Вип. 8. С. 18—26.
 11. Шашликова С. С., Гейна К. М. Вікова структура тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи у зв’язку з особливостями промислу // Регіональна науково-практична конференція викладачів, молодих вчених, аспірантів та студентів : матер. Херсон : Колос, 2015. С. 73—77.
 12. Гейна К. М., Шашликова С. С., Топчій О. І. Просторова мінливість морфологічних ознак тюльки Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Развитие науки в XXI веке : XXV Междунар. конф. : матер. Харьков : Знание, 2017. Ч. 1. С. 17—22.
 13. Гейна К. М., Шашликова С. С. Аналіз морфологічної мінливості тюльки (Clupeonella cultriventris, Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // ScienceRise: Biological Science. 2017. № 2 (5). С. 9—13.
 14. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
 15. Визначення коефіцієнтів уловистості контрольних знарядь лову тюльки та молоді інших видів риб у водосховищах Дніпра / Шевченко П. Г. та ін. // Рибне господарство. 1990. Вип. 47. С. 42—44.
 16. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам. Киев : Наукова думка, 1969. 187 с.
 17. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва : АН СССР, 1959. 164 с.
 18. Аксютина З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в биологических и рыбохозяйственных исследованиях. Москва : Пищевая промышленность, 1968. 289 с.