pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 19-32
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.04.019
УДК [574.583+574.587:504.61] (282.247.327)

Оцінка стану зоопланктону і зообентосу річки Мокра Сура

В. О. Яковенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , кафедра загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. В. Федоненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , кафедра загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Н. Й. Тушницька, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити розподіл структурно-функціональних показників зоопланктону і зообентосу на забруднених та умовно чистих ділянках антропогенно навантаженої річки Мокра Сура влітку, у період максимального розвитку гідробіоценозу.

Методика. Під час збору та подальшого лабораторного опрацювання проб зоопланктону та зообентосу використовувалися відповідні стандартні загальноприйняті гідробіологічні методики. Для ранжирування станцій на підставі структурно-функціональних показників зообентосу використовували комбінований індекс стану угруповання (КІСУ).

Результати. Проведені дослідження показали, що видовий склад зообентосу та зоопланктону річки Мокра Сура включав багато сапробіонтів з олігохет, хірономід і коловерток, які на окремих ділянках мали значний розвиток під впливом евтрофікації, мулонакопичення та за наявності антропогенного забруднення ― процесів, що викликають пригнічення життєдіяльності фільтраторів із молюсків і ракоподібних, які є найбільш міцними агентами самоочищення з представників зоопланктону та зообентосу. Найвищі показники розвитку зоопланктону та зообентосу зафіксовано навпроти аварійного скиду правобережних стічних вод (стимулюючий вплив органічного забруднення), найнижчі ― біля шинного заводу (спільний вплив хімічного забруднення промислових стічних вод та замулення). На станції «Біля автотраси Дніпро ― Запоріжжя» низькі показники розвитку зоопланктону є наслідком замулення цієї ділянки, в той час як біомаса зообентосу тут була найвищою, завдяки інтенсивному розвитку олігохет. Якщо навпроти скиду стічних вод домінували планктонні сапробіонтні коловертки, то на вищерозташованих ділянках річки ― бделоїдні коловертки. Домінування планктонних та придонних коловерток-сапробіонтів зумовило найвищі індекси сапробності на цих ділянках. Найбільш чистими, згідно з індексом КІСУ, виявились ділянки річки на 3 км і на 2 км вище гирла; на це вказує також найбільший, порівняно з іншими ділянками, розвиток тут фільтраторів і найменші індекси сапробності. Ці результати свідчать про досить ефективну біогенну детоксикацію та осадження токсичних речовин на вищерозташованих ділянках, а також про розбавлюючий вплив великих мас води з річки Дніпро на пригирлових ділянках його приток.

Наукова новизна. Уперше проведено оцінку екологічного стану ділянок річки Мокра Сура за результатами комплексного дослідження структурно-функціональних показників зоопланктону і зообентосу в період максимального розвитку гідробіоценозу.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані в гідроекологічному моніторинзі для виявлення небезпечного екологічного стану малих річок та запобігання подальшій деградації їх екосистем, а також при розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок впливу стічних вод.

Ключові слова: річка Мокра Сура, евтрофікація, зоопланктон, зообентос, олігохети, бделоїдні коловертки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Баканов А. И. Использование зообентоса для мониторинга пресноводных водоемов (обзор) // Количественные методы экологии и гидробиологии. Тольятти, 2005. С. 68—78.
 2. Барановский Б. А. Растительность руслового равнинного водохранилища. Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2000. 172 с.
 3. Берестов О. І., Приходько В. П. Зообентос заток водосховища // Вісник Дніпропетровської гідробіологічної станції. Т. 7. Зообентос водосховища. Дніпропетровськ, 1941. С. 215—286.
 4. Боруцкий Е. В. Harpacticoidae пресных вод. Ракообразные. Москва ; Ленинград : АН СССР, 1952. 425 с. (Фауна СССР ; т. 11).
 5. Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель Calanoida пресных вод СССР. Ленинград : Наука, 1991. 504 с.
 6. Гайдаш Ю. К. Динамика развития донной фауны Запорожского (Днепровского) водохранилища в условиях каскада // Биологические аспекты охраны и  рационального использования окружающей  среды. Днепропетровск, 1977. С. 31—41.
 7. Гриб И. В. Основные направления стратегии защиты и восстановления экосистем малых рек // ІІ Всесоюзная конференция по рыбохозяйственной токсикологии : тезисы докл. Т. 1. Санкт-Петербург : Росрыбхоз, 1991. С. 135—136.
 8. Дыга А. К. Динамика зоопланктона заливов Запорожского водохранилища в связи с их эвтрофированием // Круговорот вещества и энергии в водоемах : сб. науч. тр. Лиственничное на Байкале, 1977. С. 166—169.
 9. Запорожское водохранилище / Дворецкий А. И. и др. Днепропетровск : Днепропетровский университет, 2000. 170 с.
 10. Кораблева А. И. Оценка уровня загрязнения Запорожского водохранилища тяжелыми металлами и предложения по разработке природоохранных мероприятий. Днепропетровск, 1991. 52 с.
 11. Кутикова Л. А. Бделлоидные коловратки фауны России. Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2005. 315 с.
 12. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.
 13. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. Москва ; Ленинград : Наука, 1964. 327 с.
 14. Матвий С. Г. Применение бытовых отбеливателей при определении коловраток // Известия Иркутского государственного университета. 2008. № 1. С. 108—113. (Серия «Биология. Экология»).
 15. Мережко А. И. Экологические проблемы эксплуатации малых рек // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 1. С. 3—7.
 16. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : ЛОГОС, 2006. 408 с.
 17. Монченко В. І. Щелепнороті циклоподібні, циклопи. Київ : Наукова думка, 1974. 450 с.
 18. Рожко-Рожкевич С. І. Зоопланктон допливів і водойм балок порожистої частини р. Дніпра та його зміни під впливом побудування греблі Дніпрогесу // Праці Дніпропетровської гідробіологічної станції. 1937. № 2. С. 85—104.
 19. Сучасні проблеми гідробіології. Запорізьке водосховище / Федоненко О. В. та ін. Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2012. 280 с.
 20. Яковенко В. О., Дворецький А. І. Зообентос Дніпровського водосховища в умовах антропогенного впливу // Рибогосподарська наука України, 2010. № 2. С. 53—59.
 21. Яковенко В. О. Зоопланктон Дніпровського водосховища в умовах антропогенного прессу : автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.17 «Гідробіологія». Київ, 2009. 26 с.
 22. Divergent gene copies in the asexual class Bdelloidea (Rotifera) separated before the bdelloid radiation or within bdelloid families / Welch M. D. B. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2004. Vol. 101. P. 1622—1625. https://doi.org/10.1073/pnas.2136686100 
 23. Phosphorus losses from agricultural areas in river basins: Effects and uncertainties of targeted mitigation measures / Kronvang B. et al. // J. Environ. Qual. 2016. Vol. 34. P. 2129—2144. https://doi.org/10.2134/jeq2004.0439 
 24. Yakovenko V., Fedonenko Е. (2016). Zooplankton of Mokraya Sura river // International Letters of Natural Sciences. 2016. Vol. 51. P. 29—35. https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ILNS.51.29