pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 98-108
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.098 
УДК: 574.64+597.551.2:591.[1/5]

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ТА ЦИТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ КЛІТИН ЧЕРВОНОЇ КРОВІ ДВОЛІТОК КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО (CARASSIUS AURATUS GIBELIO (BLOCH, 1782) ЗА УМОВ ІНТОКСИКАЦІЇ ІОНАМИ МІДІ

Т. С. Шарамок, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Н. Б. Єсіпова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Н. Л. Колесник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Виявити вплив підвищених концентрацій іонів міді (10 рибогосподарських ГДК) на морфологічні та цитометричні показники еритроцитів дволіток карася сріблястого (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) в експериментальних та природних умовах.

Методика. В ході роботи використовувалися узагальнені результати досліджень, що проводилися протягом 2015–2016 рр. Визначали морфологічні та цитометричні показники еритроцитів карася сріблястого в умовах природного мешкання (Запорізьке водосховище) та експерименту. Концентрація іонів міді в експерименті та в природних умовах була однаковою і дорівнювала 0,01 мг/л (10 рибогосподарських ГДК). Експериментальні дослідження проводилися протягом 21 доби. У контрольному акваріумі риби утримувались у відстояній водопровідній воді, у дослідних акваріумах інтоксикацію риб іонами міді моделювали внесенням у воду CuSO4. Мазки крові досліджували за збільшення об’єктиву 40Х та 100Х з використанням мікрофотознімання цифровою камерою «Sciencelab T500 5.17 M».

Результати. Проведені гематологічні дослідження показали, що у дволіток карася сріблястого в умовах експериментальної інтоксикації іонами міді (0,01 мг/л) відбувається збільшення частки незрілих форм еритроцитів, підвищується кількість еритроцитів з патологічними явищами (руйнування клітинної оболонки, атиповість форми), зростає ядерно-цитоплазматичне співвідношення, але різниця у цитометричних показниках еритроцитів між дослідними та контрольними рибами не була вірогідною. При порівнянні морфо-метричних показників еритроцитів карася, що мешкав в експериментальних і природних умовах за аналогічної концентрації іонів міді (0,01 мг/л), встановлено вірогідне збільшення площ ядер зрілих еритроцитів і відповідно збільшення ядерно-цитоплазматичного співвідношення еритроцитів (майже на 30 %) у риб в експериментальних умовах порівняно з рибами, що мешкали в Запорізькому водосховищі. Збільшення даних показників опосередковано свідчить про пригнічення функціональної активності еритроцитів.

Наукова новизна. Вперше представлений аналіз впливу іонів міді за концентрації 0,01 мг/л (10 рибогосподарських ГДК) на цитометричні показники еритроцитів дволіток карася сріблястого при утриманні в умовах експерименту та природного мешкання.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для виявлення адаптаційних реакцій в організмі риб за умов впливу важких металів, а також у гідроекологічному моніторингу для виявлення небезпечного для гідробіонтів рівня забруднення важкими металами водних екосистем.

Ключові слова: карась сріблястий (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) , мідь, еритроцити, морфологічні та цитометричні показники, Запорізьке водосховище, експеримент.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Arnaudov A. D., Velcheva I. G. Tomova E. S. Influence of copper on the erythrocyte-metric parameters of Carassius gibelio (Pisces, Cyprinidae) // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2008. Vol. 1, № 6. Р. 557563.
 2. Kondera E. Wpływ kadmuim i edzinaaktywność krwiotwórczą nerkigłowowej karpia// Ochrona Środowiskai Zasobów Naturalnych. 2011. № 48. S. 143—150.
 3. Georgieva E., Arnaudov A., Velcheva I. Clinical, hematological and morphological studies on ex situinduced copper intoxication in crucian carp (Carassius gibelio) // Journal of Central European Agriculture. 2010. Vol 11, № 2. Р. 165—172.
 4. Шарамок Т. С., Єсіпова Н. Б. Вплив антропогенних факторів на гематологічні показники риб // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. 2015. № 3–4 (64). С. 722—726. (Серія : Біологія. Спецвипуск : Гідроекологія).
 5. Craig P. M., Wood C. M., McClelland G. B. Oxidative stress response and gene expression with acute copper exposure in zebrafish (Danio rerio) // American Journal of Physiology-Regulatory Integrative and Comparative Physiology. 2007.  № 293. R1882—R1892.
 6. Nawaz M., Manzl C., Krumschnabel G. In vitro toxicity of copper, cadmium, and chromium to isolated hepatocytes from carp, Cyprinus carpio L. // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2005. Vol. 75. Р. 652—661.
 7. Comparative evaluation of the cytotoxicity sensitivity of six fish cell lines to four heavy metals in vitro / Tan F. X. at al.// Toxicology in Vitro. 2008.  Vol. 22. Р. 164—170.
 8. Минеев А. К. Неспецифические реакции у рыб из водоемов средней и нижней // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 3–7. С. 2301—2318.
 9. Гилева Т. А., Костицына Н. В. Характеристика периферической крови и содержания тяжёлых металлов в органах и тканях окуня водоёмов бассейна р. Камы // Теоретическая и прикладная экология. 2014. № 2. С. 45—50.
 10. Верголяс М. Р., Веялкіна Н. М., Гончарук В. В. Вплив іонів міді на гематологічні та цитогенетичні показники прісноводних риб Carassius auratus gibelio // Цитология и генетика. 2010. № 2.  С. 65—70.
 11. Кузина Т.В. Анализ гематологических показателей судака Волго-Каспийского канала // Естественные науки. 2009. № 4 (29). С. 96—100.
 12. Минеев А. К. Морфологический анализ и патологические изменения структуры клеток крови у рыб Саратовского водохранилища // Вопросы ихтиологии. 2007. № 1. С. 93—100.
 13. Головина Н. А., Тромбицкий И. Д. Гематология прудовых рыб. Кишинев : Штиинца, 1989. 158 с.
 14. Серпунин Г. Г. Гематологические показатели адаптаций рыб : дис. … доктора биол. наук. Калининград, 2002. 482 с.
 15. Sharon G., Zilberg D. Atlas of Fish Histology and Histopathology. Central and Northen Arava Research and Development Centers, 2012. 78 р.
 16. Єсіпова Н. Б., Сурова Ю. О. Особливості морфоструктури еритроцитів молоді різних видів риб в умовах гіпоксії // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології. Херсон : Грінь Д. С., 2015. С. 71—74.
 17. Еколого-гематологічна характеристика плітки звичайної (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) Запорізького водосховища / Шарамок Т.С. та ін. // Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького. 2016. № 6 (2). С. 303—310.
 18. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленость, 1983. 186 с.
 19. Nikolov B., Boyadzieva-Doichinova D. Parameters of the red blood cell count in three species of carp fishes // Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2010. Vol. 16, № 3. Р. 307—310.