pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 37-49
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.037 
УДК 597.554.3(282.247.322.171)

БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОГО СТАДА СРІБЛЯСТОГО КАРАСЯ (CARASSIUS AURATUS GIBELIO (BLOCH, 1782) ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ГИРЛОВОЇ СИСТЕМИ

К. М. Гейна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Дати біологічну оцінку промислового стада сріблястого карася (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)) Дніпровсько-Бузької гирлової системи в умовах трансформованого річкового стоку Дніпра.

Методика. В процесі аналізу біологічного стану промислового стада сріблястого карася проведено вивчення динаміки вікової, статевої структури, темп лінійно-вагового росту, абсолютна плодючість та вгодованості. Вихідні дані були отримані в процесі роботи контрольно-спостережних пунктів Інституту рибного господарства на акваторії Дніпровсько-Бузької гирлової системи протягом останніх 15 років. Збір та опрацювання іхтіологічних матеріалів виконані у відповідності до загальновизнаних методик.

Результати. Аналіз показав, що в останні роки вікова структура сріблястого карася Дніпровсько-Бузької гирлової системи є найбільш лабільною серед інших представників промислової іхтіофауни коропових риб. Визначено, що внаслідок розширення та зростаючої наповнюваності правого крила вікового ряду відбувається поступове зростання середнього виваженого віку промислового стада. На початку досліджень (2001-2002 рр.) ядро стада формували три-шестирічки (до 95%), проте у подальші роки відмічено зміщення домінантів в бік переважання (понад 80% загальної чисельності) чотири-семирічок. При цьому питома вага трирічок (поповнення промислової частини стада) знаходилася на відносно високому рівні – до 10,6%.

Лінійний ріст більшою інтенсивністю відрізнявся до п’ятирічного віку, але зі збільшенням віку темп закономірно знижувався і суттєвою мінливістю не відрізнявся. Маса тіла найбільшою варіабельністю була характерною для чотирирічок (Cv=9,62%). Відмічені незначні відхилення за темпом росту маси тіла особин правого крила вікового ряду, які зумовлені стабільним переважанням у структурі стада самиць, для яких характерне коливання середньої маси через різницю у розвитку статевих залоз.

Динаміка вікових змін вгодованості вказує на поступове зниження коефіцієнтів Фультона від 3,47±0,22 у трирічок до 3,12±0,06 у шестирічок. Найвища мінливість показників характерна для п’ятирічок (Cv=10,9%; lim=2,46-3,89), що пов’язується з темпом лінійно-масового росту та плодючістю. Зі збільшенням віку варіабельність вгодованості суттєво знижується.

Наукова новизна. Представлені нові, а також суттєво оновлені існуючі дані з основних біологічних характеристик промислового стада сріблястого карася в трансформованих умовах існування іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи.

Практична значимість. Отримані результати є науковим підґрунтям раціонального ведення рибного господарства та оптимізації промислового навантаження по відношенню до представників цінної туводної іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи. В сучасних умовах представлена інформація є доволі актуальною з точки зору збереження та підтримки на належному рівні біорізноманіття цінних у рибогосподарському відношенні природних водойм України.

Ключові слова. Дніпровсько-Бузька гирлова система, сріблястий карась, вікова, статева структура, абсолютна індивідуальна плодючість, темп росту, вгодованість.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гринжевський М. В. Аквакультура України. Львів : Вільна Україна, 1998. 364 с.
 2. Романенко В. Д., Сиренко Л. А., Федоровский А. Д. Экологические проблемы Днепра в ретроспективе и на современном этапе // Гидробиологический журнал. 1998. Т. 34, № 6. С. 22—34.
 3. Шевченко П. Г., Мальцев В. И. Изменения в ихтиофауне Днепра в пределах Украины во ІІ половине ХХ столетия // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ІРГ УААН, 2005. С. 291—297.
 4. Щербуха А. Я. Іхтіофауна України у ретроспективі та сучасні проблеми збереження її різноманіття // Vestnik zoologii. 2004. № 38(3). С. 3—18.
 5. Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства / Шерман І. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2013. № 4 (26). С. 5—16.
 6. Дворецький А. І. Біомоніторинг еколого-токсикологічного стану водойм — передумова формування високопродуктивних іхтіоценозів // Рыбное хозяйство Украины. 2006. № 3–4. С. 14—16.
 7. Артющик С. Т. О промысловой мере на серебряного карася Carassius auratus gibelio (Bloch) в бассейне Нижнего Днепра // Рыбное хозяйство. 1976. Вып. 23. С. 74—77.
 8. Артющик С. Т. Особенности биологии днепровского серебряного карася // Рыбное хозяйство. 1975. № 6. С. 18—19.
 9. Бугай К. С., Коваль Н. В. К биологии размножения серебряного карася (Carassius auratus gibelio (Bloch) водоемов Днепровско-Бугской устьевой области // Гидробиологический журнал. 1976. № 5 (12). С. 53—58.
 10. Абраменко М. И. Адаптивные механизмы распространения и динамики численности Carassius auratus gibelio в понто-каспийском регионе (на примере Азовского басейна) // Российский Журнал Биологических Инвазий. 2011. № 2. С. 3—27. 
 11. Плічко В. Ф., Захарченко І. Л., Рудик-Леуська Н. Я. Промислово-біологічна характеристика сріблястого карася Каховського водосховища // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 17—24.
 12. Христенко Д. С. Особливості біології надвидового комплексу карася сріблястого (Carassius superspecies auratus, Linnaeus, 1758) у спеціальних товарних рибних господарствах // Рибогосподарська наука України. 2012. № 4. С. 76—80.
 13. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
 14. Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах. Москва : ВНПО по рыбоводству, 1986. 50 с.
 15. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
 16. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам. Киев : Наукова думка, 1969. 187 с.
 17. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва : АН СССР, 1959. 164 с.
 18. Спаковская В. Д., Григораш В. А. К методике определения плодовитости у единовременно и порционно нерестующих рыб // Типовые методики исследований продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Вильнюс : Моклас, 1976. С. 54—62.
 19. Аксютина З. М. Элементы математической оценки результатов наблюдений в биологических и рыбохозяйственных исследованиях. Москва : Пищевая промышленность, 1968. 289 с.