pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 2(40): 114-145
DOI:
УДК 636.087.72:639.3.043.13

Перспективи застосування мінералів природного походження в рибництві з оцінки їх фізико-хімічних властивостей та ефективності використання в тваринництві (огляд)

О. О. Батуревич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Охарактеризувати основні фізико-хімічні та біологічні властивості деяких мінералів вулканічного походження, поклади яких є на території України. Розглянути та здійснити порівняльну оцінку їх хімічного складу та біологічних властивостей, зокрема: цеоліту, сапоніту та бентоніту. Узагальнити літературні дані щодо ефективності їх застосування в годівлі тварин, птиці та риби в якості кормової добавки.

Результати. З-поміж мінералів вулканічного походження, поклади яких є на території України, розглянуто групи цеолітів, сапонінів та бентонітів. Хімічний склад, а, відповідно, і властивості даних мінералів, мають суттєві відмінності. Огляд наукових праць свідчить про їх широке використання в промисловості, медицині та тваринництві. Цеолітова складова представлена кліноптилолітом, що є придатним для годівлі тварин завдяки структурі кристалічної решітки. Його структура і хімічний склад зумовлюють сорбуючі та іонообмінні властивості. Встановлено позитивний вплив цеоліту, сапоніту та бентоніту на організм тварин. В рибництві цеоліт застосовується з метою підвищення рибопродуктивності та очищення рибогосподарських водойм. Окреслено перспективу дослідження ефективності використання мінералів вулканічного походження в годівлі риб у переднерестовий період.

Практична значимість. Аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень, проведених в різних галузях тваринництва, дозволить визначити перспективи та способи використання мінералів вулканічного походження (цеоліту, сапоніту та бентоніту) в рибництві.

Ключові слова: мінерали вулканічного походження, цеоліт, сапоніт, бентоніт, кормова добавка, годівля риб, сорбція, іонообмін.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Перспективи використання сапонітів в текстильній промисловості/Параска О. А. та ін.//Сучасні технології в легкій промисловості і сервісі: регіон. наук.-прак. конф., 22–23 вер. 2010р.: тези доп. Хмельницький, 2010. С. 7.
 2. Структурно-сорбційні характеристики українського сапоніту/Марцин І. І. та ін.//Укр. хим. журн. 2001. Т. 67, № 2. С. 98—101.
 3. Неорганические адсорбенты из техногенных отходов для очистки сточных вод промышленных предприятий/Гладун В. Д. и др.//Экология и промышленность России. 2007. № 5. С. 15—20.
 4. Сивий М. І., Паранько Є. І. Географія мінеральних ресурсів України: монографія. Львів: Простір М, 2013. 684 с.
 5. Мельник А. П., Стецюк З. О., Хижняк М. І. Результати досліду з очищення води вирощувальних ставів за допомогою цеоліту//Рибогосподарська наука України. 2009. № 4. С. 28—32.
 6. Mwale M. Ammonia removal from water by ion exchange using south African and Zambian zeolite samples. Rhodes University, 2000.
 7. Durali Danabas, Tulay Altun. Effects of zeolite (Clinoptilolite) on some water and growth parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)//Digest journal of Nanomaterials and Biostructures. 2011. Vol. 6(3). P. 1111—1116.
 8. Безкровна Н. І. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності годівлі коропа за умов вирощування на теплих скидних водах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.10 «Іхтіологія». Київ, 1994. 25 с.
 9. Бескровная Н. И. Применение природных цеолитов для повышения эффективности кормления карпа при выращивании на теплых сбросных водах ГРЭС: дис… кандидата биологических наук. Киев: Институт рыбного хозяйства, 1994. 150 с.
 10. Бузмаков Г. Т. Эффективность использования цеолитов в индустриальном рыбоводстве//Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2012. № 4. С. 30—35.
 11. Желтов Ю. А. Организация кормления разновозрасного карпа в фермерских рыбных хозяйствах. Киев: ИНКОС, 2006. 282 с.
 12. Природные цеолиты в продукционных комбикормах для осетровых рыб/Баканева Ю. М. и др.//Весник АГТУ. 2013. № 1. С. 162—166. (Серия: Рыбное хозяйство).
 13. Кузнецов А. А. Рыбоводно-биологическая эффективность применения природного цеолита-клиноптилолита в составе комбикормов для радужной форели и сибирского осетра: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук: 03.00.32. Москва, 2002. 26 с.
 14. Остроумова И. Н., Мосейчук К. Б. Роль цеолитов в торможении перекисного окислени липидов рыбной муки//Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. 1997. Вып. 325. С. 31—39.
 15. Сравнительный анализ санитарно-гигиенической оценки рыбы, получавшей с кормом цеолиты разных месторождений/Дуварова А. С. и др.//Природные цеолиты России: республ. конф.: тезисы докл. Новосибирск, 1992. С. 36—37.
 16. Дмитренко Ю. А., Мальченко А. В., Шпилевая Н. И. Оценка сорбционных свойств сапонита по отношению к фторидам-ионам//Химия и технология воды. 2012. № 6. С. 460—468.
 17. Гирін В. М., Бойко І. І., Рудиченко В. Ф. Використання природного мінералу сапоніту для знезараження води//Лікарська справа. 1995. № 5–6. С. 177—179.
 18. Аналіз дослідження властивостей сапонітової глини/Рудь В. Д. та ін.//Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 1(4). С. 54—57.
 19. Койшибаева С. К. Рекомендации по технологии выращивания осетровых рыб в условиях рыбоводных хозяйств Северного Казахстана. Алматы, 2011. 40 с.
 20. Kesraoui-ouki C. R., Cheeseman R. P. Natural zeolite utilisation in pollution control: a review of applications to metals effluents//Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 1994. № 59. Р. 121—129. https://doi.org/10.1002/jctb.280590202 
 21. Цхакая Н. Ш., Квашали, Н. Ф. Японский опыт по использованию природных цеолитов. Тбилиси: Мецниереба, 1984. 129 с.
 22. Природные цеолиты/Цицишвили Г. В. и др. Москва: Химия, 1985. 246 с.
 23. Introduction to Zeolite Science and Practice. 2nd edn./ Jacobs P. A. et al. Amsterdam, 2001. 1078 p.
 24. Szostak R. Molecular Sieves – Principles of Synthesis and Identification. New York, 1989.
 25. Елисеева И. С. Становление и развитие производства синтетических цеолитов: дис. … кандидата техн. наук: 02.00.13, 07.00.10. Уфа, 2003. 153 c.
 26. Ечевский Г. В. Новые цеолиты: все включено//Наука из первых рук. 2012. Т. 43, № 1. С. 40—42.
 27. Лонін О. Ю. Технологічні та біофармацевтичні дослідження мінералу цеоліту з метою використання в фармацевтичній практиці як сорбент: дис. … кандидата фармац. наук: 15.00.01. Харків, 1996. 140 с.
 28. Заграй Я. М., Ребренюк А. В. Використання природних мінералів (цеоліт) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості//Екологічні науки: наук-практ. журнал. Київ. 2014. Вип. 6. С. 82—87.
 29. Цеолиты. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цеолиты (дата обращения: 01.01.2017).
 30. Zeolites in Sedimentary Rocks//United States Mineral Resources: Professional Paper, 1973. 820 р.
 31. Арнаутов Н. В. Стандартные образцы химического состава природных минеральных веществ. Методические рекомендации. Новосибирск: Институт геологии и геофизики АН СССР, 1990. 143 с.
 32. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» за спеціальністю 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»/уклад. Герасимчук Н. П. Житомир: Торговельно-економічний коледж КНТЕУ, 2013. 57 с.
 33. Неметалічні корисні копалини України. Вид. 2-е, випр. і доп./Михайлов В. А. та ін. Київ: Київський університет, 2007. 503 с.
 34. Байраков В. В. Особенности минерального состава клиноптилолитовых пород закарпатья//Природные цеолиты: ІV болгаро-советский симпозиум: тезисы докл. Бургас, 1985. С. 23—24.
 35. Краснов Е. Есть в Крыму минеральные удобрения. Симферополь: Крым, 1964. 68 с.
 36. Мінеральні ресурси України/відп. за вип. Корпан Н. В. Київ: Державне Державний інформаційний геологічний фонд України, 2014. 270 с.
 37. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита. Москва: Мир, 1976. 700 с.
 38. Спринський М. І. Мінеральні ресурси цеолітів України//Праці 2-го західноукраїнського симпозіуму з адсорбції та хроматографії. Львів, 2000. С. 221—224.
 39. McCusker L. B., Baerlocher C. Zeolite structures//Introduction to zeolite science and practice. Studies in Surface Sci. and Catalysis. 2001. Vol. 137. P. 37. https://doi.org/10.1016/S0167-2991(01)80244-5 
 40. Новоселов Я. Б., Маянская H. H. Принципы воздействия на организм средств на основе природных минералов. Новосибирск: Экор, 2001. 85 с.
 41. Челышев Н. Ф. Ионообменные свойства цеолитов. Москва: Наука, 1973. 202 с.
 42. Кубасов А. А. Цеолиты — кипящие камни//Соросовский образовательный журнал. 1998. № 7. С. 70—76.
 43. Герасев А. Д. Анализ механизма действия цеолита Шивыртуйского месторождения на водно-солевой обмен и функцию почек: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук: 03.00.04, 03.00.13. Новосибирск, 2005. 18 с.
 44. Ягольник С. Г., Троцький В. І., Ханик Я. М. Дослідження процесу хімічного модифікування клиноптилоліту за допомогою ренгенофазового аналізу//Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. 2006. Вип. 16.1. С. 195—198.
 45. Таран Н. Г. Адсорбенты и иониты в пищевой промышлености. Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 248 с.
 46. Закордонський В., Василенко В., Стащук П. Термодесорбція води й адсорбційні властивості закарпатських цеолітів//Вісник Львівського ун-ту. 2004. Вип. 44. С. 247—256. (Серія: Хімічна).
 47. Природный цеолит «Сокирнит» ГК «Цеолитовые технологии». URL: http://www.zeomix.ru/propertiesofnaturalzeolites.html (дата обращения: 01.01.2017).
 48. Ерёмин Н. И. Неметаллические полезные ископаемые//Двухсотпятидесятилетию Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова посвящается. Москва: МГУ, 2004. URL: http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1172887&uri=glava_10 (дата звернення: 01.01.2017).
 49. Гороховський Л. М. О некоторых вопросах использования и изучения нефелинового сырья//Нефелиновое сырье. Москва, 1978. С. 180—183.
 50. Нетрадиционные виды нерудного минерального сырья / сост. У. Г. Дистанов, Н. Н. Ведерников, А. С. Филько.  М.: Недра, 1990. 261 c.
 51. Средство с имуностимулирующим действием: пат. 2093162 РФ. № 95112442/14 ; заявл. 19.07.1995 ; опубл. 20.10.1997.
 52. Панин Л. Е., Мирсаяфов Д. С. Влияние цеолитов в распределении в тканях крыс 125J- при приеме его PER OS// Природные цеолиты в народном хозяйстве: Всесоюзн. совещание: тезисы. Новосибирск, 1990. С. 45—76.
 53. Новоселов Я. Б., Маянская H. H. Принципы воздействия на организм средств на основе природных минералов. Новосибирск: Экор, 2001. 85 с.
 54. Герасев А. Д. Анализ механизма действия цеолита Шивыртуйского месторождения на водно-солевой обмен и функцию почек: автореф. дис. на уч. степени докт. биол. наук: 03.00.04, 03.00.13. Новосибирск, 2005. 18 с.
 55. Литовит/Веретенина О. А. и др. Новосибирск: Сибирский федеральный центр оздоровительного питания, 2006. 112 с.
 56. Применение природных цеолитов в животноводстве и растениеводстве. Тбилиси: Мигниереба, 1984. С. 28—30.
 57. Регламентація використання цеоліту Сокирницького родовища за вирощування перепелів/Харчишин В. М. та ін.// Зб.наук. пр. Білоцерківського націон. аграрного ун-ту. 2014. № 1 (110). С. 19—23. (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
 58. Поляков А. Д., Бузмаков Г. Т., Рассолов С. Н. Использование цеолитового туфа в качестве добавки в рацион сеголетков карпов//Современные наукоемкие технологии. 2009. № 2. С. 35—37.
 59. Mupton F. A., Fishman P. H. The application of natural zeolites in animal science and aquaculture//American society of animal science. 1977. Vol. 45, № 5. Р. 1188—1203.
 60. Kondo N., Wagai B. Yoton koc. May, 1964. P. 1—4.
 61. Карболин П. В. Использование в рационах цыплят-бройлеров глауконита и цеолита. Троицк, 2008. 137 с.
 62. Willie L. W., Carey L. Evaluation of Zeolites Fed to Male Broiler Chickens//Poultry science. 1982. Vol. 61/ 3. Р. 438—442. https://doi.org/10.3382/ps.0610438 
 63. Вплив цеолітових мінеральних добавок на продуктивність молодняку м’ясної худоби// Нові технології виробництва та переробки продукції тваринництва: Державна студ. наук. конф.: тези доп. Біла церква, 2012. 61 с.
 64. Використання сумішки цеолітового та доломітового борошна в годівлі телят /Грабовський М. І. та ін.//Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2013. Вип. 55(ІІ). С. 132.
 65. Курляк І. М. Використання цеолітів у годівлі дійних корів//Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. 2011. Т. 13, № 4(50). С. 12—16.
 66. Рудь В. Д., Гулієва Н. М. Використання порошкових композиційних матеріалів на основі природних мінералів для водопідготовки питної води// Вода в харчовій промисловості: ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів: тези доп. Одеса, 2013. С. 53—54.
 67. Ганзюк А. Я., Яфинович Ю. О. Дослідження адсорбційних властивостей сапоніту, модифікованого катіонами багатовалентних металів//Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 1. С. 230—235.
 68. Грицык В. Е. Новая бентонитовая (сапонитовая) провинция Украины и перспективы ее освоения//Месторождения природных адсорбентов и перспективы их использования в народном хозяйстве УССР: Респ. науч.-техн. совещание: сб. тр. Киев, 1978. С. 38—41.
 69. Цеоліт-смектинові туфи Рівненщини: біологічні аспекти використання/ред. Богданов Г. О. та ін. Рівне: Волинські обереги, 2005. 184 с.
 70. Застосування сапоніту як магнієвого добрива. URL: http://www.saponite.ua/articles/215/ (дата звернення: 01.01.2017).
 71. Гурський Д. С., Білошапський М. В. Сапоніт — камінь родючості//Мін. ресурси України. 1994. № 1. С. 31—32.
 72. Post J. L. Saponite from near Ballarat, California //Clays and Clay Minerals. 1984. Vol. 32, № 2. P. 147—153. https://doi.org/10.1346/CCMN.1984.0320209 
 73. Ганзюк А. Я., Кулаков О. І. Дослідження сорбційних процесів на природному і кислотно активованому сапоніті//Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 2. С. 85—90.
 74. Годовиков A. A. Минералогия. Москва: Недра, 1983. 647 с.
 75. Гулієва Н. М. Хімічний аналіз та фізичні властивості природного мінералу — сапоніту// Наукові нотатки. 2014. № 44. С. 78—82.
 76. Мазур М. А., Ткаченко М. А., Бойко Я. І. Застосування сапоніту як магнієвмісного добрива: зб. наук. пр. Київ: ВД ЕКМО, 2007. Вип. 3–4. С. 3—10.
 77. Горюк В. В. Використання сапоніту в системі заходів з профілактики неплідності худоби на Поділлі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.07 «Ветеринарне акушерство». Київ, 2004. 23 с.
 78. Хіміч О. В. Ефективність використання сапоніту, селену та комплексних мінеральних добавок на їх основі в раціонах молочних корів і бичків на відгодівлі: дис. … кандидата с.-г. наук: 06.02.02. Вінниця, 2005. 149 c.
 79. Мерзлов С. В. Корекція параметрів біотехнології вермикультивування та регламентація використання біомаси черв’яків і сапоніту у виробництві м’яса курчат-бройлерів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 03.00.20. Біла Церква, 2004. 20 с.
 80. Гончар О. Ф., Гавриш О. М. Репродуктивна здатність норок: монографія. Черкаси: Чорнобаївське комунальне поліграфічне підприємство, 2010. 267 с.
 81. Янов В. П. Сапонитоые глины. Фонд «Новотех». URL: http://www.novotech.kiev.ua/?page_id=65 (дата звернення: 01.01.2017).
 82. Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Глинистые породы/МПР РФ. Москва, 2007. 48 с.
 83. Наседкин В. В., Кваша Ф. С., Стаханов В. В. Бентонит в промышленности России. Москва: ГЕОС, 2001. 136 с.
 84. Органоглины. Производство и основные направления использования/Наседкин В. В. и др.//Актуальные инновационные исследования: наука и практика. 2012. № 3.
 85. Нікіпелова О. М. Результати фізико-хімічних досліджень бентоніту Дашуковського родовища//Вісник Одеського національного університету. 2014. Т. 19, вип. 3. С. 70—75. (Хімія).
 86. Кирсанов Н. В., Сабитов А. А. Генетическая и промышленная классификация месторождений бентонитов СССР//Бентониты. Москва: Недра, 1980. С. 17—24.
 87. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том II. Неметалічні корисні копалини//Гурський Д. С. та ін. Київ-Львів: Центр Європи, 2005.
 88. Использование бентонита в животноводстве и птицеводстве/Булатов А. П. и др. Курган, 2005. С. 206.
 89. Аракелян Ф. Р. Биологические основы применения бентонита в животноводстве: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук. Ереван: ЕрЗВИ, 1991. С. 47.
 90. Цыкалов А. Н. Влияние бентонитов на продуктивность сельскохозяйственных культур в степной зоне Воронежской области//Мировой опыт и перспективы развития сельского хозяйства: Междунар. конф., посвят. 95-летию ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени К. Д. Глинки», 23-24 окт. 2008 г.: матер. Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. С. 260.
 91. Аблаева Л. А. Использование бентонитовых глин Кудринское месторождения для охраны окружающей среды: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. геол. наук. Киев, 2002. 18 с.
 92. Хуцишвили И. И. Некоторые данные по использованию бентонитовой глины аскангеля при мясном откорме свиней и кормлении поросят-отъемышей//Интенсивное выращивание поросят: сб. Москва: Колос, 1983. С. 137—140.
 93. Азимов Д. Использование биодобавок при выращивании молодняка кур//Птицеводство. 2010. № 10. С. 63—64.
 94. Яковлев А. Г. Бентонит в кормлении крупного рогатого скота//Аграрный вестник Урала. 2008. № 4 (46). С. 38—39.
 95. Кармацких Ю. А. Использование бентонита в кормлении лошадей// Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2007. № 1 (13). С. 134—137.
 96. Аракелян Ф. Р. Биологические основы применения бентонита в животноводстве: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук. Ереван: ЕрЗВИ, 1991. С. 47.