Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 73-83
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.073
УДК: [597-1.05:639.371.52]:[639.3.043.13:636.087.73]

pdf35

Перебіг окисних процесів в гепатопанкреасі дволіток коропа за введення до складу кормів насіння розторопші плямистої (Silybum marianum)

М. З. Кориляк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. П. Добрянська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція ІРГ НААН, м. Львів

Мета. Вивчити вплив насіння розторопші плямистої, введеної до складу основного раціону коропа, на функціональний стан системи антиоксидантного захисту (САЗ) та утворення продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в гепатопанкреасі риб.

Методика. Дослідження проводились на базі ДП ДГ Львівської дослідної станції ІРГ в двох повторностях. Першу повторність проведено в 2013 р., другу в 2014 р. у виробничих умовах ставів-аналогів за площею з єдиним джерелом водопостачання.

Об’єктом дослідження були дволітки любінського лускатого коропа. Експеримент складався із чотирьох варіантів і тривав 60 днів. У контрольній групі коропи отримували впродовж всього вегетаційного періоду повнораціонний комбікорм без добавок, в дослідних групах 1, 2 і 3 — додатково до складу основного раціону відповідно 1, 5 і 10% розмелених плодів розторопші плямистої. Розторопшу вводили до складу корму методом гранулювання.

По завершенні експерименту в риб дослідних груп було відібрано зразки тканин для проведення біохімічних досліджень. Використовували 10% гомогенати тканин гепатопанкреасу коропа. Досліджували концентрацію дієнових кон’югатів за методом, що ґрунтується на реакції оптичної густини гептанізопропанольного екстракту ліпідів. Визначення концентрації ТБК-активних продуктів проводили спектрофотометрично за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою. Активність супероксиддисмутази (СОД) — за визначенням відсотка гальмування реакції відновлення нітросинього тетразолію в присутності феназинметасульфату. Активність каталази — за зміною концентрації Н2О2. Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд.

Опрацювання експериментальних результатів проводили методом варіаційної статистики. Статистично вірогідну різницю показників оцінювали за t-критерієм Стьюдента.

Результати. В результаті проведених експериментальних досліджень у виробничих умовах у двох повторностях відмічено активацію САЗ та зниження інтенсивності процесів ПОЛ в гепатопанкреасі усіх трьох дослідних груп коропів, яким до складу раціону було введено розмелені плоди розторопші плямистої з розрахунку 1, 5 і 10%, відносно контрольної.

Дана тенденція більш виражена за використання 1 і 5% даної добавки в складі корму. Зокрема, в першій повторності достовірно зростає (Р<0,001), а в другій виявляється тенденція до зростання вмісту СОД на 13,8–58,2% та зниження концентрації кінцевої ланки продуктів ПОЛ (ТБК) на 19,9–73,7%.

Отже, використання розторопші плямистої справляє позитивну дію на антиоксидантну систему дволіток коропа, що, в свою чергу, матиме сприятливий вплив на функціональний стан їх організму.

Наукова новизна. Проблема пошуку засобів подолання впливу стрес-чинників на організм коропа, що виникають в процесі вирощування, є актуальною в умовах сьогодення, оскільки вони негативно відображаються на функціональному стані організму риб в цілому. Дієвим засобом вирішення даної проблеми є використання в годівлі коропа добавок з антиоксидантними властивостями. З огляду на отримані позитивні результати в тваринництві і деякі напрацювання в рибництві, дослідження ефективності використання розторопші плямистої в годівлі коропа з цією метою та встановлення норм і методів її пролонгованого введення до складу раціону коропа є актуальним завданням, що має як наукове, так і практичне значення.

Практична значимість. Встановлення позитивного впливу застосування в годівлі коропа насіння розторопші плямистої на активність перебігу окисних процесів в організмі надасть змогу виробникам рибної продукції отримати економічно ефективний та екологічно безпечний засіб нівелювання стрес-чинників, які здійснюють негативний вплив на організм риб в процесі вирощування, при цьому безпосередньо впливаючи на рибопродуктивність вирощувальних водойм.

Ключові слова: розторопша плямиста, короп, система антиоксидантного захисту, продукти пероксидного окиснення ліпідів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Лікарські рослини / відп. ред. А. М. Гродзинський. — К., 1990. — 426 с.
 2. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Л. В. Крепова, В. В. Бортникова, А. А. Шкаренков [и др.] // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21–23 июня 2004 г. : матер. — СПб., 2004. — С. 111—114.
 3. Журба О. В. Лекарственные, ядовитые и вредные растения / О. В. Журба, М. Я. Дмитриев. — М. : Колос С, 2005. — 276 с.
 4. Цаприлова С. В. Расторопша пятнистая: химический состав, стандартизация, применение / С. В. Цаприлова, Р. А. Родионова // Вісник фармації. — 2008. — № 3 (41). — С. 92—104.
 5. Flavonoids as peroxynitrite scavengers: the role of the hydroxyl groups / C. G. M Heijnen, G. R. M. M. Haenen, F. A. A. Van Acker [et al.] // Toxicology in Vitro. — 2001. — Vol. 15, № 1. — P. 3—6. https://doi.org/10.1016/S0887-2333(00)00053-9 
 6. Никиткина А. К. Расторопша пятнистая / А. К. Никиткина, В. А. Гущина, Н. Д. Агапкина. — Пенза : Пензенская гос. с-х. акад., 2003.
 7. Milk thistle in liver diseases: past, present, future / L. Abenavoli, R. Capasso, N. Milic et al. // Phytother. Res. — 2010. — Vol. 24, № 10. — Р. 1423—1432. https://doi.org/10.1002/ptr.3207 
 8. Cellular stress responses, the hormesis paradigm, and vitagenes: novel targets for therapeutic intervention in neurodegenerative disorders / C. Cornelius, A. T. Dinkova-Kostova, E. J. Calabrese [et al.] // Antioxid. Redox Signal. — 2010. — Vol. 13(11). — Р. 1763—1811. https://doi.org/10.1089/ars.2009.3074 
 9. Харів І. І. Стан гуморальної ланки імунної системи індиків, уражених асоціативною еймеріозо-гістомонозною інвазією та лікованих бровітакокцидом сукупно з плодами розторопші плямистої / І. І. Харів // Сільський господар. — 2012. — № 11/12. — С. 8—11.
 10. Харів І. І. Показники гуморального імунітету інтактних індиків при застосуванні бровітакокциду та порошку плодів розторопші плямистої / І. І. Харів // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2012. — № 7. — С. 94—97. — (Серія : Ветеринарна медицина).
 11. Доева И. Г. Хозяйственно-биологические особенности свиней в связи с различными дозами добавок в рационы шрота расторопши : дис. … канд. с.-х. наук : 06.02.04 / Доева Изета Георгиевна. — Владикавказ, 2009. — 172 c.
 12. Новицкий Г. И. Особенности технологии выращивания расторопши пятнистой / Г. И. Новицкий, М. И. Федорчук, Б. К. Ширенко // Агроном. — 2011. — № 4. — C. 190—191.
 13. Диалло Шериф М. Л. Мясная продуктивность молодняка овец породы ромни-марш при использовании в рационах отходов переработки семян расторопши : дис. …канд. с.-х. наук : 06.02.02 / Диалло Шериф Мохамед Ламин. — М., 2000. — 98 с.
 14. Двалишвили В. Г. Рекомендации по кормлению мясо-шерстных овец при интенсивном ведении отрясли. — Дубровицы, 1995. — 43 с.
 15. Опалинський Ю. А. Ефективність застосування розторопші плямистої (Silybum marianum) для коректування інтенсивності окисних процесів у коропа за умов навантаження свинцем / Ю. А. Опалинський, О. І. Віщур // Рибогосподарська наука України. — 2016. — № 3. — С. 99—110. https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.099 
 16. Surai P. F. Silymarin as a natural antioxidant: an overview of the current evidence and perspectives / P. F. Surai // Antioxidants (Basel). — 2015. — Vol., № 1. — P. 204—247. https://doi.org/10.3390/antiox4010204
 17. Курило В. Розторопша плямиста у гуманній і ветеринарній медицині / В. Курило, С. Кондратюк // Тваринництво України. — 2016. — № 1/2. — С. 38—40.
 18. Стальная И. Д. Метод определения диеновой коньюгации ненасыщеных высших жирних кислот / И. Д. Стальная // Современные методы в биохимии / ред. В. Н. Орехович. — М. : Медицина, 1977. — С. 63—64.
 19. Коробейникова Е. Н. Модификация определения продуктов перекисного окисления липидов в реакции с тиобарбитуровой кислотой / Е. Н. Коробейникова // Лаб. дело. — 1989. — № 7. — С. 8—9.
 20. Дубинина Е. Е. Активность и изоферментный спектр супероксиддисмутазы эритроцитов и плазмы крови человека / Е. Е. Дубинина, Л. А. Сальникова, Л. Ф. Ефимова // Лаб. дело. — 1983. — № 10. — С. 30—33.
 21. Королюк М. А. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова // Лабораторное дело. — 1988. — № 1. — С. 16—19.
 22. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. — 1976. — Vol. 72. — P. 248—254. https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3 
 23. Кокунин В. А. Статистическая обработка данных при малом числе опытов / В. А. Кокунин // Укр. биохим. журн. — 1975. — Т. 47, № 6. — С. 776—790.
 24. Кориляк М. З. Вплив розторопші плямистої на рибопродуктивність та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа / М. З. Кориляк, Г. В. Качай, О. М. Фріштак // Біологія тварин. — 2014. — Т. 16, № 4. — С. 192.