Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 52-63
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.052
УДК 639.371.2:639.212.3.03 (477.7)

pdf35

Сучасний стан вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (Acipenseriformes) в умовах півдня України

Є. М. Алхімов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
В. Ю. Шевченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Вивчити та проаналізувати сучасний стан вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб, зокрема стерляді і веслоноса, в умовах Виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу, розташованого на півдні України.

Методика. Поставлені завдання при вирощуванні ремонтних цьоголіток осетроподібних риб у ставах в умовах півдня України вирішувались за загальноприйнятими у гідрохімії, гідробіології та рибництві методами. Отримані результати за показниками умов середовища дослідних ставів опрацьовані з використанням статистичних методів обробки та аналізу даних, що дає підстави вважати їх достовірними.

Результати. Дослідженнями встановлено, що фізико-хімічні параметри води у ставах господарства відповідали діючим у ставовому рибництві нормативам; наявний рівень розвитку елементів природної кормової бази є задовільним для вирощування ремонтного матеріалу осетроподібних. Результати вирощування осетроподібних в моно- та полікультурі однозначно свідчать на користь полікультури, що може бути використане в рибницькій практиці.

Наукова новизна. В специфічних умовах півдня України вперше досліджено вплив еколого-технологічних чинників на вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (стерляді та веслоноса). Поглиблено дані щодо особливостей вирощування ремонтного матеріалу осетроподібних риб в умовах моно- та полікультури.

Практична значимість. Отримані результати вирощування можуть бути використані в рибницькій практиці в якості прикладу для оцінки екологічної ситуації у ставах. Вирощування ремонтних цьоголіток осетроподібних в полікультурі дозволяє повніше використовувати природну кормову базу, підвищити продуктивність водойм та ефективно використовувати вирощувальні площі господарств.

Ключові слова: цьоголітки, стерлядь, веслоніс, фізико-хімічний режим, гідробіологічний режим, монокультура, полікультура. 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алхімов Є. М. До питання про актуальність ведення селекційно-племінної роботи на базі ВЕДОРЗ / Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко // Таврійський науковий вісник. — 2013. — Вип. 84. — C. 235—237.
 2. Алхімов Є. М. Результати вирощування мальків-покатників осетрових для зариблення Нижнього Дніпра / Є. М. Алхімов, В. Ю. Шевченко // Таврійський науковий вісник. — 2014. — Вип. 89. — C. 155—159.
 3. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних : монографія / [Шерман І. М., Шевченко В. Ю., Корнієнко В.О., Ігнатов О. В.]. — Херсон : Олді-плюс, 2009. — 348 с.
 4. Онученко О. В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)) / Онученко О. В., Третяк О. М., Кулешов О. В. — К. : Вища освіта, 2003. — 111 с.
 5. Біологічна характеристика та технологічні прийоми культивування додаткових і нетрадиційних об’єктів рибництва / О. М. Третяк, І. І. Грициняк, В. М. Коцюба [та ін.] // Фермерське рибництво. — К. : Герб, 2008. — С. 333—361.
 6. Третяк О. М. Веслоніс / О. М. Третяк // Організація селекційно-племінної роботи в рибництві. — К. : ІРГ УААН, 2006. — С. 149—185.
 7. Шевченко В. Ю. Досвід культивування веслоноса на півдні України / В. Ю. Шевченко, В. О. Корнієнко // Рибне господарство України. — 2002. — № 5. — С. 23—24.
 8. К вопросу о культивировании веслоноса на юге Украины / В. Ю. Шевченко, В. А. Корниенко // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : II междунар. симп. : матер. докл. — Адлер–Краснодар, 1999. — С. 119—120.
 9. К вопросу о формировании ремонтных стад веслоноса в хозяйствах Украины / И. М. Шерман, В. Ю. Шевченко, В. А. Корниенко // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы : междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. — К., 2000. — С. 58—60.
 10. Онученко О. В. Рибницько-біологічні основи відтворення веслоноса в умовах повносистемних ставових господарств України (на прикладі відкритого акціонерного товариства «Черкасирибгосп») : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / О. В. Онученко. — К., 2003. — 20 с.
 11. Выращивание производителей и разведение веслоноса (предварительные рекомендации) / [Виноградов В. К., Мельченков Е. А., Ерохина Л. В. и др.]. — М. : ВНИИПРХ, 1986. — 21 с.
 12. Гринжевський М. В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури / М. В. Гринжевський, А. В. Пекарський. — К. : ПоліграфКонсалтинг, 2004. — 328 с.
 13. Гринжевський М. В. Ефективність ставової полікультури / М. В. Гринжевський, Й. Є. Янінович, Т. М. Швець // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 2. — С. 41—45.
 14. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1973. — 262 с.
 15. Кражан С. А. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства / С. А. Кражан, Л. И. Лупачева. — Львов : Редакционно-издательский отдел областного управления по печати, 1991. — 102 с.
 16. Жадин В. И. Изучение донной фауны водоемов / Жадин В. И. — М. : АН СССР, 1950. — 30 с.
 17. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1979. — 120 с.
 18. Методическое пособие по изучению питания и пищевых отношений рыб в естественных условиях. — М. : Наука, 1974. — 254 с.
 19. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства / Харитонова Н. Н. — К. : Наукова думка, 1984. — 196 с.
 20. Анализ бассейнового выращивания молоди осетровых рыб на ОРЗ «Донской» в связи с проблемой формирования ремонтно-маточных стад / Э. А. Савельева, Л. Т. Горбачева, В. П. Чихичев [и др.] //Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азово-Черноморского бассейна : сборник научных трудов АзНИИРХ (2000–2001 гг.). — М. : Вопросы рыболовства, 2002. — С. 482—491.