Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 40-51
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.040
УДК 639.371.52.08 (1-924.51/54)

pdf35

Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. М. Базаєва, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. П. Чужма, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести аналіз рибницьких та біологічних показників цьоголіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття.

Методика. Роботи виконувались згідно з загальноприйнятими методиками в рибництві та селекції. В період вирощування цьоголіток галицького коропа проводили контроль абіотичних чинників у дослідному ставу.

Результати. За гідрохімічним аналізом вода вирощувального ставу відносилась до гідрокарбонатного класу групи кальцієвих вод І типу, що є характерним для природних вод даної фізико-географічної зони. Видовий спектр рослинного планктону на початку досліджень був представлений 39 видами та внутрішньовидовими таксонами, в середині досліду — 33, а в кінці дослідного періоду — 36 видами та внутрішньовидовими таксонами. Основу видового складу фітопланктону визначали зелені водорості. Основу біомаси зоопланктону (до 46%) становили веслоногі ракоподібні, основу чисельності (до 49,9%) складали коловертки. У вирощувальному ставу І порядку показники розвитку зообентосу коливалися в межах 54–120 екз./м2 за чисельністю та 0,5–1,3 г/м2 за біомасою. Основу якісного складу зообентосу визначали представники родини Chironomidae (71%) та малощетинкові черви Oligochaeta (29%).

Густота посадки риб у вирощувальний став І порядку становила 10 тис. екз./га; рибопосадковий матеріал представлений личинками галицького коропа. В кінці вегетаційного сезону отримано 27,2 тис. екз. цьоголіток, їх вихід знаходився на рівні 68%. Середня індивідуальна маса становила 96±7,5 г, коефіцієнт варіації знаходився на рівні 12%. При оцінці динаміки вагового росту спостерігався пік у І декаді серпня, в той час як показник питомої швидкості росту за І. І. Шмальгаузеном набув свого найбільшого значення у ІІІ декаді липня. Для оцінки породних характеристик використовували показники екстер’єру. Так, цьоголітки в середині вегетаційного сезону мали коефіцієнт вгодованості 2,6±0,3, що є достатньо високим для них показником. Перед зимівлею він збільшився до 3,0±0,2. Індекс голови на початку вегетаційного сезону знаходився на рівні 4,4±0,7, в кінці вирощування спостерігалась тенденція до зменшення 3,3±0,1. Індекс високоспинності знаходився в межах від 2,5±0,1 до 2,6±0,03. Індекс обхвату тулуба становив 1,1±0,1. Індекс хвостового стебла коливався в межах від 1,9±0,2 до 1,4±0,2, при цьому коефіцієнт варіації знаходився на рівні від 15 до 18%. Згідно отриманих результатів досліджень рибогосподарські показники цьоголіток галицького коропа були вищими у порівнянні з нормативними значеннями.

Наукова новизна. Вперше розглянуто основні рибницько-біологічні показники цьоголіток галицького коропа. Надано оцінку динаміці екстер’єрних показників об’єкта досліджень протягом сезону вирощування. Проведено характеристику цьоголіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття.

Практична значимість. Промислове вирощування цьоголіток галицького коропа розкриє можливість отримати високоякісний матеріал для подальшого отримання дволіток, а також дозволить підвищити показники рибопродуктивності у ставових господарствах на Прикарпатті.

Ключові слова: галицький короп, промислове вирощування, рибогосподарська характеристика, питома швидкість росту.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кузема А. И. Выведение новых карповых рыб методом отдаленной гибридизации / А. И. Кузема, В. Г. Томиленко // Рыбное хозяйство. — 1965. — Вып. 2. — С. 3—17.
 2. Томиленко В. Г. Основные итоги селекционно-племенной работы по созданию украинского чешуйчатого нивчанского карпа / В. Г. Томиленко, А. П. Кучеренко // Технология производства рыбы : сб. научных трудов ВАСХНИЛ. — М. : Колос, 1974. — С. 105—114.
 3. Олексієнко О. О. Внутрішньопорідна структура українських коропів / О. О. Олексієнко, І. І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 21—27.
 4. Томиленко В. Г. Новые внутрипородные типы украинских пород карпа / В. Г. Томиленко // Рибне господарство. — 2000. — Вып. 56–57. — С. 35—45.
 5. Кузема А. И. Украинские породы карпа / А. И. Кузема // Тр. совещания по вопросам прудового рыбоводства. — М., 1952. — С. 8—15.
 6. Шерман І. М. Технологія виробництва продукції рибництва / І. М. Шерман, В. Г. Гаврилов. — К. : Вища освіта, 2007. — 351 с.
 7. Мартышев Ф. Г. Выращивание рыбопосадочного материала / Ф. Г. Мартышев // Рыбоводство и рыболовство. — 1970. — № 6. — С. 12—14.
 8. Поддубная А. В. Карп как продукт питания. Ориентиры для селекции / А. В. Поддубная // Генетика, селекция, племенное дело и воспроизводство рыб : Междунар. конф. : мат. — СПб., 2008. — С. 67—68.
 9. Дука В. В. Історичні аспекти рибогосподарського використання масиву галицького коропа (огляд) / В. В. Дука, І. І. Грициняк // Рибогосподарська наука України. — 2016. — № 3 — С. 77—87.
 10. Włodek J. M. Znaczenie praktyczne i hodovlane systematyki zoologicznej (rasy, odmiany) karpia / Włodek J. M. — Kraków : Olsztyn, 1973. — 16 s.
 11. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1973. — 262 с.
 12. Сяра Я. И. Методические указания по гидрохимическим исследованиям в прудовых рыбных хозяйствах / Сяра Я. И. — Львов : Вільна Україна, 1978. — 17 с.
 13. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. — Л., 1982. — 51 с.
 14. Галасун П. Т. Рыбоводно-биологический контроль в прудовых хозяйствах / Галасун П. Т. — М. : Пищевая промышленность, 1976. — 127 с.
 15. Шмальгаузен И. И. Определение основных понятий и методика исследования роста / И. И. Шмальгаузен // Рост животных. — М., 1935. — С. 8—60.