Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 3(37): 99-110
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2016.03.099
УДК 639.21/312.017

pdf35

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILIYBUM MARINARUM) ДЛЯ КОРЕКТУВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ОКИСНИХ ПРОЦЕСІВ У КОРОПА ЗА УМОВ НАВАНТАЖЕННЯ СВИНЦЕМ

Ю. А. Опалинський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. І. Віщур, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут біології тварин НААН, м. Львів

Мета. З’ясування впливу розторопші плямистої на інтенсивність окиснювальних процесів у коропа за умов експериментального токсичного ураження свинцем.

Методика. Дослідні роботи проведено в лабораторних умовах. Об’єктом дослідження слугували дволітки коропів, з яких сформовано 3 групи, по 12–15 риб у кожній. Коропи 1-ї групи (інтактні), яким через зонд вводили 3%-ий крохмальний клейстер, правили за контроль. Коропи 2-ї групи впродовж місяця утримувалися у воді, в яку вносили солі свинцю (PbNO3) у кількості, що в перерахунку на іон металу відповідає 10 ГДК. Коропи 3-ї групи впродовж місяця знаходились у такому ж середовищі розчинених солей свинцю, і їм через зонд вводили 3%-ий крохмальний клейстер з додаванням меленого насіння розторопші плямистої у кількості 80 мг/кг маси тіла.

Досліджено вплив розторопші плямистої (Silybum marianum) на процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та активність ензимів системи антиоксидантного захисту (САЗ) в організмі коропа за умов навантаження свинцем. ТБК-активні продукти оцінювали за вмістом продуктів, які реагують з 2-тіобарбітуровою кислотою (малоновий діальдегід). Рівень окиснювального пошкодження ліпідів оцінювали також за вмістом накопичених гідроперекисів ліпідів. Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали в реакції окиснення кварцетину. Активність каталази оцінювали в реакції з молібдатом амонію. Цифрові дані опрацьовували біометричним методом варіаційного непараметричного аналізу за допомогою програми Microsoft Excel пакета табличного редактора Microsoft Office Professional XP та програми Statistica 6.0. Різниці між величинами вважали статистично вірогідними: р<0,05; 0,01 і 0,001.

Результати. Токсичне навантаження важкими металами у поєднанні із фізіологічним стресом є найпотужнішими чинниками, що стимулюють перекисне окиснення й оксидативні порушення в організмі. Цей факт ми довели у дослідженні з використанням солей свинцю, вплив яких що підвищував інтенсивність накопичення проміжних і кінцевих продуктів ПОЛ на фоні зниження активності антиоксидантних ензимів. Зокрема, у печінці, нирках та м’язах вміст ТБК-активних продуктів вірогідно зростав відповідно на 26, 24 і 45%, а гідроперекисів ліпідів — на 72, 43 та 124%. При цьому активність СОД у печінці та нирках коропа вірогідно знижувалась відповідно на 21 і 55%. Водночас активність каталази знизилась у печінці риб до 1,75±0,16 мкмоль/хв•мг білка (р<0,05) та у нирках — до 0,41±0,04 мкмоль/хв•мг білка (р<0,05).

Констатовано, що введення розторопші коропам дослідної групи сприяє вірогідному зростанню активності СОД і каталази у досліджуваних тканинах риб, що знижує інтенсивність ПОЛ в їх організмі.

Наукова новизна. У роботі вперше показано ефективність застосування розторопші плямистої для коректування інтенсивності окисних процесів в організмі коропа за умов експериментального ураження солями свинцю.

Практична значимість. Використання в умовах індустріального вирощування коропа розторопші плямистої — ефективного, безпечного та рентабельного способу захисту організму від токсичного впливу техногенних забруднювачів — дозволить нівелювати негативний вплив даних чинників шляхом активації системи антиоксидантного захисту їх організму.

Ключові слова: короп, свинець, розторопша, антиоксидантний статус, окисна модифікація ліпідів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Єгоров Б. В. Стан та перспективи розвитку форелівництва у рибоводних господарствах України / Б. В. Єгоров, Л. В. Фігурська // Зернові продукти і комбікорми. — 2011. — № 2 (42). — С. 37—40.
 2. Тарасенко Л. О. Особливості кумуляції важких металів в організмі риб / Л. О. Тарасенко // ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. — 2014. — Т. 16, № 3(60), ч. 2. — С. 40—48.
 3. Tiedemann G. Interaction of cadmium and lead in fish / G. Tiedemann, M. Kublbeck, J. Rosmanith // Wiss und Unwelt. — 1984. — № 3B. — P. 145—154.
 4. Eisler R. Handbook of Chemical Risk Assessment : Health Hazards to Humans, Plants, and Animals / R. Eisler. — CRC Press, 2000. — Vol. 1 : Metals. — 41 p. http://dx.doi.org/10.1201/9781420032741
 5. Ліпідний склад деяких тканин коропа за дії іонів кадмію / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. — 2011. — № 2(47). — C. 216—220. — (Серія : Біологічна).
 6. Response of catalase activity to Ag+, Cd2+, Cr6+, Cu2+ and Zn2+ in five tissues of freshwater fish Oreochromis niloticus / G. Atli, O. Alptekin, S. Tüke [et al.] // Comp. Biochem. Physiol. C. Toxicol. Pharmacol. — 2006. — Vol. 143, № 2. — P. 218—224.
 7. Molecular biomarkers of oxidative stress in aquatic organisms in relation to toxic environmental pollutants / A. Valavanidis, T. Vlahogianni, M. Dassenakis [et al.] // Ecotoxicol. Environ. Saf. — 2006. — Vol. 64, № 2. — P. 178—189. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2005.03.013
 8. Chronic toxicity of verapamil on juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : effects on morphological indices, hematological parameters and antioxidant responses / Zh Li, J. Velisek, V. Zlabek [et al.] // J. Hazard. Mater. — 2011. — Vol. 185, № 2–3. — P. 870—880.
 9. Баева В. М. Расторопши семена — Sylibi semen // Лечение растениями: Основы фитотерапии : [учеб. пособ. для студ. медиков и практикующих врачей]. — М. : Астрель; АСТ, 2004. — С. 115—116.
 10. Кориляк М. З. Фітотерапевтичні властивості розторопші плямистої та її використанння в годівлі тварин / М. З. Кориляк // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 4. — С. 97—105.
 11. Кшниткина A. Н. Расторопша пятнистая / А. Н. Кшниткина, В. A. Гущина, Н. Д. Aгапкина // Пчеловодство. — 2003. — № 3. — С. 26—27.
 12. Гордієнко A. Д. Вплив таблеток силібору, одержаних за новою технологією, на функціональну активність мікросом / A. Д. Гордієнко // Вісник фармації. — 1997. — № 1 (15). — C.109—111.
 13. Pradhan S. C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine / S. C. Pradhan, C. Girish // Indian. J. Med. Res. — 2006. — 124 (5). — Р. 491—504.
 14. Чекман І. С. Клінічна фітотерапія. Природа лікує / Чекман І. С. — К. : Рада, 2000. — 510 с.
 15. Clinical applications of Silybum marianum in oncology / H. Greenlee, K. Abascal, E. Yarnell [et al.] // Integr. Cancer Ther. — 2007. — Vol. 6(2). — Р. 158—165. http://dx.doi.org/10.1177/1534735407301727
 16. Коробейников Е. Н. Модификация определения ПОЛ в реакции с ТБК / Е. Н. Коробейников // Лабораторное дело. — 1989. — № 7. — С. 8—9.
 17. А. с. 1084681 СССР, МКИ G 01 № 33/48. Способ определения гидроперекисей липидов в биологических тканях / В. В. Мирончик. — № 3468369/28-13 ; заявл. 08.07.82 ; опубл. 07.04.84, Бюл. № 13.
 18. Дубинина Е. Е. Активность и коферментный спектр СОД эритроцитов / Е. Е. Дубинина, Л. Я. Сальникова, Л. Ф. Ефимова // Лаб. дело. — 1983. — № 10. — С. 30—33.
 19. Королюк М. А. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк, А. И. Иванова, И. Г. Майорова // Лаб. дело. — 1988. — № 1. — С. 16—19.
 20. Vogel G. Protection by silibinin against Amanita phalloides intoxication in beagles / G. Vogel, B. Tuchweber, W. Trost [et al.] // Toxicol. Appl. Pharmacol. — 1984. — Vol. 73(3).— Р. 355—362. http://dx.doi.org/10.1016/0041-008X(84)90087-5
 21. Luper S. A review of plants used in the treatment of liver disease. Part 1 / S. Luper // Altern. Med. Rev. — 1998. — Vol. 3, № 6. — Р. 410—421.
 22. Колесник М. Д. Застосування розторопші плямистої поросятам / М. Д. Колесник, І. Б. Баньковська // Тваринництво України. — 2008. — № 2. — С. 32—34.
 23. Колесник М. Д. Складові ефективності використання розторопші плямистої / М. Д. Колесник, І. Б. Баньковська, О. І. Костенко // Вісник Полтавської державної академії. — 2009. —№ 1. — С. 76—77.
 24. Halliwell B. Free radicals, antioxidants, and human disease: curiosity, cause, or consequence? / В. Halliwell // Lancet. — 1994. — Vol. 344(8924). — Р. 721—724. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(94)92211-X
 25. Yagi K. Active oxygens, lipid peroxides, and antioxidants / Yagi K. — Japan : Japan Scientific Societies Press, 1993.
 26. A review of the main bacterial fish diseases in mariculture systems / E. Alicia, T. Toranzo, O. S. B. Мagarin [et al.] // Aquaculture. — 2005. — № 246. — Р. 37—61. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2005.01.002