Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 2(36): 65-72
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.065
УДК 597-115:639.371.13

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ГРУП РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS MYKISS) ГОСПОДАРСТВА «СЛОБОДА БАНИЛІВ» ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.

П. Д. Мендришора, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. А. Нагорнюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. І. Тарасюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчення особливостей генетичної структури за генетико-біохімічними маркерами у 1+ і 2+ особин райдужної форелі господарства «Слобода Банилів» Чернівецької обл.

Методика. В дослідженнях використовували методи вертикального поліакриламідного та горизонтального крохмального електрофорезів з власними модифікаціями. Відбір зразків біологічного матеріалу та гістохімічне фарбування гелевих пластин проводили за загальноприйнятими методиками. Розраховано частоту алельних і генотипових варіантів, визначено фактичний і очікуваний рівні гетерозиготності за кожним окремим локусом та рівень середньої гетерозиготності на локус, розрахований індекс фіксації Райта F. Статистичне опрацювання експериментальних даних виконували з використанням програми «Biosys-1».

Результати. Виконано аналіз генетичної структури груп райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) з використанням генетико-біохімічних маркерів — локусів естерази (EST, КФ 3.1.1.1), карбоангідрази (СA, КФ 4.2.1.1), ізоцитратдегідрогенази (IDH, КФ 1.1.1.41), супероксиддисмутази (SОD, КФ 1.15.1.1). У райдужної форелі показано особливості розподілу алельних варіантів досліджуваних локусів. Генотиповий склад локусів біохімічних систем передбачав надлишок особин з гетерозиготними генотипами за локусом SОD у 1+ особин (Go=26; Ge=15,3), χ2=15,4, Р<0,001, а також локусами EST (Go=22; Ge=14,6), χ2=7,9, Р<0,01 і SОD (Go=22; Ge=14,9), χ2=6,8, Р<0,01 у 2+ особин. Встановлено, що досліджені групи характеризувались високим рівнем гетерозиготності за локусом SOD (Ho=73,3–86,7%), порівняно з очікуваним значенням (He=49–50%), Р<0,001–0,01. Спостерігалась незначна перевага фактичного рівня середньої гетерозиготності над очікуваним у 1+ особин (Ho=59,9%, He=49,7%, F=–0,205) і 2+ особин райдужної форелі (Ho=68,3%, He=48,8%, F=–0,399), що вказувало на необхідність стабілізації генетичної структури.

Наукова новизна. Вперше виконано оцінку генетичної структури за генетико-біохімічними маркерами та розрахований рівень гетерогенності у груп 1+ і 2+ особин райдужної форелі, які вирощуються у господарстві «Слобода Банилів» Чернівецької обл.

Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані у вирішенні різноманітних завдань групової та індивідуальної ідентифікації популяцій при формуванні стад з метою оптимізації генетичної структури. Експериментальні дані розподілу частот алелей і генотипів будуть використані для вивчення впливу факторів штучного добору у процесі адаптації райдужної форелі до нових умов існування.

Ключові слова: райдужна форель (Oncorhynchus mykiss), генетична структура, локус, алелі, генотип, гетерозиготність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Leary R. F. Genetic issues in the conservation and restoration of the endangered Gila trout / R. F. Leary, F. W. Allendorf // University of Montana Wild Trout and Salmon Genetics Laboratory Report 98/1. — University of Montana, 1998. — 29 р.
 2. A consolidated linkage map for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / K. M. Nichols, W. P. Young, R. G. Danzmann [et al.] // Animal genetics. — 2003. — Vol. 34(2). — P. 102—115. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2052.2003.00957.x
 3. Бабий В. А. Использование биологических и технологических особенностей коллекции пород радужной форели племзавода «Адлер» для комплектования маточных стад рыбхозов [Текст] : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук : 06.02.01 – разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных / В. А. Бабий. — Краснодар, 1998. — 25 с.
 4. Allendorf F. W. Identification of a gene regulating the tissue expression of a phosphoglucomutase locus in rainbow trout / F. W. Allendorf, K. L. Knudsen, S. R. Phelps. — Genetics. — 1982. — Vol. 102. — P. 259—268.
 5. Allendorf F. W. Gene duplication within the family Salmonidae: disomic inheritance of two loci reported to be tetrasomic in rainbow trout / F. W. Allendorf, F. M. Utter. — Genetics. — 1973. — Vol. 74. — P. 647—654.
 6. Utter F. M. Biochemical variants in pacific salmon and rainbow trout: their inheritance and application in population studies / F. M. Utter, H. O. Hodgins, F. W. Allendorf, A. G. Johnson, J. L. Mighell. — Genetics and Mutagenesis of Fish. — 1973. — Vol. 7. — P. 329—339. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-65700-9_28
 7. Butler A. Genetic differences between successive year classes of two strains of reared rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) / A. Butler, T. F. Cross. — Aquacult. Res. — 1996. — Vol. 27, № 9. — P. 643—649. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2109.1996.tb01299.x
 8. Тарасюк С. І. Молекулярно-генетичні дослідження в рибництві / С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк. — К. : Аграрна наука, 2013. — 310 с.
 9. Davis B. J. Disc electrophoresis. II. Method and application to human serum proteins / B. J. Davis // Ann. N. Y. Acad. Sci. — 1964. — Vol. 121. — P. 404—408. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1964.tb14213.x
 10. Harris H. Handbook of enzyme electrophoresis in human genetics / Harris H., Hopkinson D. // Amsterdam : North-Holland Publ. Comp., 1976. — 620 p.
 11. Кирпичников В. С. Генетика и селекция рыб / Кирпичников В. С. — Л. : Наука, 1987. — 520 с.
 12. Генетика изоферментов / [Корочкин Л. И., Серов О. Л., Пудовник А. И. и др.]. — М. : Наука, 1977. — 275 с.