Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 43-56
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.01.043
УДК 639.371.14:639.371.2:639.371.5(477)

pdf35

ВИРОЩУВАННЯ ПЕЛЯДІ (COREGONUS PELED Gmelin) В ПОЛІКУЛЬТУРІ З КОРОПОВИМИ (CYPRINIDAE) ТА ОСЕТРОВИМИ (ACIPENSERIDAE) РИБАМИ

Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати результати вирощування та дати рибницько-біологічну характеристику пеляді, вирощеної в полікультурі з осетровими та короповими рибами за ставової технології.

Методика. Матеріалом для досліджень слугували молодь, цьоголітки, однорічки та дволітки пеляді, отримані від ікри, завезеної в березні 2009 р. з Російської Федерації. Вирощування пеляді проводили за технологією, розробленою ВНДІСРГом для сигових риб з використанням методичних рекомендацій щодо біотехніки індустріального вирощування рибопосадкового матеріалу сигових риб. Дослідження проводилися у фермерському ставовому господарстві «Короп» Львівської області. Водопостачання вирощувальних ставів здійснювалось самопливом.

Вивчення живлення риб та гідробіологічні дослідження проводили за загальноприйнятими методиками.

Результати. Проведено доінкубування ікри та отримання личинок з подальшим підрощуванням у плаваючих садках до стадії малька.

Вирощування товарної пеляді в полікультурі дозволяє підвищити показники рибопродуктивності на першому році вирощування на 1,3%, та другому — на 0,9%. Середні показники маси однорічок та дволіток пеляді становили 185,3 г та 450,0 г відповідно. За даних умов вирощування показники добового приросту цьоголіток перебували в межах 0,1–1,5 г, дволіток — 1,1–3,3 г. Як позитивний результат вирощування, також потрібно відмітити високий показник зростання маси в зимовий період, що становив понад 50%.

Також досліджено кількісний і якісний склад зоопланктону дослідних ставів та характер живлення молоді.

Наукова новизна. Вперше проведені роботи з вирощування пеляді за ставовою технологією в полікультурі з короповими та осетровими рибами.

Практична значимість. Результати проведеної роботи разом з аналогічними попередніми роботами з вирощування в ставах будуть використані для створення методичних рекомендацій з вирощування рибопосадкового матеріалу пеляді в ставах, які в подальшому використовуватимуться рибницькими господарствами України.

Ключові слова: пелядь, ставове вирощування, полікультура, ріст, маса, морфометричні проміри, зоопланктон, живлення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Головков Г. А. Инструкция по разведению пеляди в прудах и озерах / Г. А. Головков, А. Н. Кузьмин. — Л., 1970. — 44 с.
 2. Нестеренко Н. А. Химический состав и пищевая ценность новых объектов акклиматизации и товарного выращивания рыб в озерах юга Западной Сибири / Н. А. Нестеренко, С. Е. Кац // Рыбопродуктивность озер Западной Сибири. — Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1991. — С. 64—70.
 3. Бурмакин Е. В. Биология и рыбохозяйственное значение пеляди / Е. В. Бурмакин // Труды Барабинского отделения ВНИОРХ. — 1953. — Том IV, вып. 1. — С. 24—89.
 4. Соловьев В. П. Сиговые рыбы в карпово-сиговой зоне озерного рыбоводства / В. П. Соловьев, З. И. Новоселова // Четвертое Всесоюзное совещание по биологии и биотехнике разведения сиговых рыб : мат-лы. докл. — Л., 1990. — С. 144—146.
 5. Любарский А. И. Абиотические факторы при вселении сиговых рыб в водоемы Украинской ССР : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / А. И. Любарский. — К. : Украинская сельскохозяйственная академия, 1963. — 18 с.
 6. Канеп С. В. Биологические и морфологические особенности пеляди Coregonus peled (Gmelin) в малых озерах северо-запада СССР : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / С. В. Канеп. — Л. : ГосНИОРХ, 1972. — 16 с.
 7. Терешенков И. И. Биологические основы товарного выращивания карпа, пеляди, белого амура и пестрого толстолобика в озерах Северо-Запада : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / И. И. Терешенков. — Л. : ГосНИОРХ, 1979. — 19 с.
 8. Методические рекомендации по биотехнике индустриального выращивания рыбопосадочного материала сиговых рыб. — СПб, 1991. — 29 с.
 9. Инструкция по биотехнике выращивания молоди сиговых рыб / Канидьев А. М., Гамыгин Е. А., Пономарев С. Г. — М. : ВНИИПРХ, 1987. — 11 с.
 10. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення. Методичні рекомендації. — К. : УААН, Мін-во риб. госп., 1997. — 96 с.
 11. Жизнь пресных вод СССР / [под ред. В. И. Жадин]. — М., Л. : АН СССР, 1940. — 453 с.
 12. Методические рекомендации по применению современных методов изучения питания рыб и расчета рыбной продукции по кормовой базе в естественных водоемах. — Л. : ГосНИОРХ, 1986. — 28 с.
 13. Созинов И. А. Экология питания, рост и продукция сиговых рыб, выращиваемых в поликультуре в озерах юга Западной Сибири : автореферат дис. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / И. А. Созинов. — Л. : ГосНИОРХ, 1984. — 21 с.