Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 4(34): 15-30
DOI: http://dx.doi.org/10.15407/fsu2015.04.015
УДК 597-153+[574.55:556.55](282.247.326)

pdf35

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ГІДРОБІОНТІВ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ НАГУЛУ РИБ ВОДОСХОВИЩ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ

С. В. Кружиліна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити кількісні та якісні показники розвитку фіто-, зоопланктону і макрозообентосу дніпровських водосховищ. Оцінити біопродукційний потенціал та потенційну рибопродуктивність на сучасному етапі їх розвитку (2011–2013 рр.).

Методика. Збір матеріалу проводився по всій акваторії водосховищ на стандартній мережі станцій. Збір та опрацювання матеріалу здійснювалиcя згідно з загальновизнаними гідробіологічними методиками.

Результати. Розглянуто сучасний стан кормової бази риб та продукційні можливості дніпровських водосховищ за рахунок розвитку фіто-, зоопланктону та макрозообентосу. Представлено кількісні та якісні показники розвитку фіто-, зоопланктону та макрозообентосу впродовж 2011–2013 рр. За період досліджень загальна продукція за роками коливалась від 5 до 15 тис. кг/га, що може забезпечити потенційну рибопродуктивність водосховищ на рівні 21–62 кг/га. Встановлено, що при формуванні рибопродуктивності водосховищ значну роль, переважно, відіграють зоопланктонні та макрозообентосні угруповання, навіть за незначного рівня їх розвитку. Так, величина потенційної рибопродуктивності у водосховищах, на 14–60% від загальної, формується продукцією зоопланктонних угруповань, на 3–23% — продукцією «м’якого» макрозообентосу, на 21–51% — молюсків і лише 9–33% — за рахунок продукції фітопланктону.

Наукова новизна. Вивчено кількісні та якісні показники розвитку фіто-, зоопланктону та макрозообентосу, проведено оцінку біопродукційного потенціалу та потенційної рибопродуктивності дніпровських водосховищ на сучасному етапі (2011–2013 рр.).

Практична значимість. Отримані дані дають можливість оцінити продукційні можливості дніпровських водосховищ з метою їх раціональної експлуатації і можуть бути використані для розроблення науково обґрунтованих обсягів вселення цінних у товарному відношенні видів риб, що є одними з пріоритетних завдань рибогосподарської науки.

Ключові слова: водосховища, фітопланктон, зоопланктон, макрозообентос, кормова база, продукція, потенційна рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вятчанина Л. И. Рыбохозяйственное освоение каскада днепровских водохранилищ и пути повышения их рыбопродуктивности / Л. И. Вятчанина // Рыбное хозяйство. — 1980. — Вып. 31. — С. 3—9.
 2. Бузевич І. Ю. Наукові основи спрямованого формування іхтіофауни дніпровських водосховищ / І. Ю. Бузевич, О. М. Третяк // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К., 2005. — С. 213—216.
 3. Кудерский Л. А. Экология и биологическая продуктивность водохранилищ / Кудерский Л. А. — М. : Знание, 1986. — 64 с.
 4. Негоновская И. Т. Потенциальная рыбопродукция растительноядных в крупных водохранилищах и воздействие этих рыб на водные экосистемы / И. Т. Негоновская // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. — 1989. — Вып. 301. — С. 38—59.
 5. Кружиліна С. В. Трофічні взаємовідносини строкатого товстолоба та молоді промислових видів риб Кременчуцького водосховища / С. В. Кружиліна // Рибне господарство. — 2005. — Вип. 64. — С. 116—121.
 6. Гейна К. М. Шляхи оптимізації харчових взаємовідносин тюльки та товстолобиків Каховського водосховища / К. М. Гейна // Рибне господарство. — 2006. — Вип. 65. — С. 211—220.
 7. Приймаченко А. Д. Фитопланктон и первичная продукция Днепра и Днепровских водохранилищ / Приймаченко А. Д. — К. : Наук. думка, 1981. — 271 с.
 8. Тарасова О. М. Фитопланктон водохранилищ днепровского каскада / О. М. Тарасова // Рыбное хозяйство. — 1983. — Вып. 37. — С. 52—56.
 9. Структура и сукцессии литоральных биоценозов днепровских водохранилищ / [Зимбалевская Л. Н., Плигин Ю. В., Хороших Л. А. и др.]. — К. : Наук. думка, 1987. — 204 с.
 10. Щербак В. И. Фитопланктон Днепра и его водохранилищ / В. И. Щербак // Растительность и бактериальное население Днепра и его водохранилищ. ― К. : Наукова думка, 1989. — С. 77—113.
 11. Тарасова О. М. Оцінка кормової бази риб, в зв’язку з антропогенною дією на екосистему Кременчуцького та Каховського водосховищ / Тарасова О. М., Богданова Л. Н., Безіновер І. М. — К. : Тваринництво України, 1993. — 5 с.
 12. Щербак В. И. Первичная продукция водорослей Днепра и его водохранилищ / В. И. Щербак // Гидробиологический журнал. — 1996. — Т. 32, № 3. — С. 3—15.
 13. Кружиліна С. В. Багаторічна динаміка кількісного розвитку фітопланктону Кременчуцького водосховища та його структурні показники / С. В. Кружиліна // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 3. — С. 14—19.
 14. Кружиліна С. В. Кормова база риб та потенційні біопродукційні можливості водосховищ Дніпровського каскаду / С. В. Кружиліна, Г. О. Котовська // Вісник Запорізького національного університету. — 2013. — № 3. — С. 22—31.
 15. Щербак В. И. Сукцесии и основные этапы формирования фитопланктона Кременчугского водохранилища / В. И. Щербак // Гидробиологический журнал. — 1997. — Т. 33, № 6. — С. 15—20.
 16. Щербак В. І. Структурно-функціональна характеристика дніпровського фітопланктону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук : спец. 03.00.17 «гідробіологія» / В. І. Щербак. — К., 2000. — 72 с.
 17. Гусынская С. Л. Пелагический зоопланктон / Гусынская С. Л. // Безпозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ / ред. Г. И. Щербак. — К. : Наук. думка, 1989. — С. 21—44.
 18. Зимбалевская Л. Н. Литоральный зоопланктон / Л. Н. Зимбалевская // Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ; под ред. Г. И. Щербака. — К. : Наук. думка, 1989. — С. 5—21.
 19. Богданова Л. Н. Характеристика зоопланктону Кременчуцького водосховища / Л. Н. Богданова // Рыбное хозяйство. — 1993. — Вып. 47. — С. 58—60.
 20. Пашкова О. В. Этапы и особенности многолетней сукцессии зоопланктона пелагиали Каневского водохранилища / О. В. Пашкова // Гидробиологический журнал. — 2003. — Т. 39, № 6. — С. 42—56.
 21. Кружиліна С. В. Стан та динаміка кормової бази риб-зоопланктофагів Кременчуцького водосховища / С. В. Кружиліна // Проблемы воспроизводства аборигенних видов рыб. — К., 2005. — С. 101—104.
 22. Кружиліна С. В. Структурно-функціональні характеристики зоопланктону Кременчуцького водосховища в сучасний період та його взаємозв’язок з деякими компонентами фітопланктону. / С. В. Кружиліна, О. В. Діденко // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 2. — С. 71— 76.
 23. Кружилина С. В. Динамика развития и структурно-функциональные характеристики зоопланктона днепровских водохранилищ // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2008. — Вып. 24. — С. 278—290.
 24. Пашкова О. В. Літоральний зоопланктон у Дніпровських водосховищах різного типу / О. В. Пашкова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль, — 2010. — № 2 (43). — С. 395—398.
 25. Оливари Г. А. Закономерности изменения бентоса Днепра в связи с зарегулированием его стока / Г. А. Оливари // Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулирования стока. — К. : Наук. думка, 1967. — С. 291—312.
 26. Плигин Ю. В. Макрозобентос зарастающей литорали Кременчугского водохранилища / Ю. В. Плигин // Гидробиологический журнал. — 1983. — Т. 19, № 5. — С. 48—55.
 27. Плигин Ю. В. Макрозообентос / Ю. В. Плигин // Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. — К. : Наук. думка, 1989. — С. 95—117.
 28. Плигин Ю. В. Новые данные о расширении ареалов беспозвоночных солоноватого комплекса в водохранилищах Днепра / Ю. В. Плигин, С. Ф. Матчинская // Гидробиологический журнал. — 2001. — Т. 37, № 6. — С. 36—39.
 29. Плигин Ю. В. Биоценотическая характеристика макрозообентоса Кременчугского водохранилища р. Днепр как основа оценки его ресурсного потенциала / Ю. В. Плигин, С. В. Кружилина // Гидробиологический журнал. — 2015. — Т. 51, № 1. — С. 28—49.
 30. Алимов А. Ф. Элементы теории функционирования водных екосистем / Алимов А. Ф. — СПб. : Наука, 2000.— 147 с.
 31. Щербак В. И. Оценка влияния увеличения сработки уровней днепровских водохранилищ на их биопродуктивность и качество воды / В. И. Щербак, А. Д. Андреев, Г. А. Гошовская // Гидротехническое строительство. — 1991. — № 2. — С. 51—53.
 32. Щербак В. И. Биоразнообразие и структурно-функциональная организация некоторых компонентов биоты Запорожского и Каховского водохранилищ в условиях антропогенного пресса / В. И. Щербак, Л. В. Емельянов // Гидробиологический журнал. — 2002. — Т. 38, № 5. — С. 17—25.
 33. Боруцкий Е. А. О кормовой базе / Е. А. Боруцкий // Труды Института морфологии животных. — 1960. — Вып. 13. — С. 1—61.
 34. Федоров В. Д. О методах изучения фитопланктона и его активности / Федоров В. Д. — М. : Изд-во МГУ, 1979. — 166 с.
 35. Усачев П. И. Количественная методика сбора и обработки фитопланктона / П. И. Усачев // Труды Всесоюзного гидробиологического общества. — М. : АН СССР, 1961. — С. 25—30.
 36. Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем / [ред. В. І. Назаренко]. — К. : Принт-Квік, 2002. — 52 с.
 37. Топачевский А. В. Пресноводные водоросли Украинской ССР / А. В. Топачевский, И. П. Масюк ; под ред. М. Ф. Макаревича. — К. : Вища школа, 1984. — 336 с.
 38. Жадин В. И. Методы гидробиологических исследований / Жадин В. И. — М. : 1960. — 188 с.
 39. Киселев И. А. Методы исследования планктона / И. А. Киселев // Жизнь пресных вод СССР. — М.; Л. : АН СССР, 1956. — Т. 2. — С. 188—265.
 40. Мордухай-Болтовской Ф. Д. Материалы по среднему весу водных беспозвоночных бассейна Дона / Ф. Д. Мордухай-Болтовской // Тр. проблем. и тематит. совещ. Проблемы гидробиологии внутренних вод. — М.; Л. : АН СССР, 1954. — С. 223—241.
 41. Мордухай-Болтовской Ф. Д. Хищные ветвистоусые фауны мира / Ф. Д. Мордухай-Болтовской, И. К. Ривьер // Определители по фауне СССР. — Л. : Наука, 1987. — Вып. 248. — 182 с.
 42. Иоффе Ц. И. Формирование донной фауны водохранилищ СССР и опыт классификации / Ц. И. Иоффе // Известия ГосНИОРХ. — 1961. — С. 30—40.
 43. Жизнь пресных вод СССР / [ред. Жадин В. И.]. — М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1940. — Т. 1, 2. — С. 81—422.
 44. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О. М. , Давидов О. А., Дьяченко Т. М., Євтушенко М. Ю. та ін. ; ред. В. Д. Романенко; Ін-т гідробіології НАН України]. — К. : ЛОГОС, 2006. — 406 с.