Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 5-17
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.005
УДК 597.593.4:639.3.037

pdf35

ПЕРСПЕКТИВИ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ

С. М. Снігирьов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса
С. Г. Бушуєв, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський центр Південного НДІ морського рибного господарства та океанографії, м. Одеса

Мета. Дати рекомендації щодо подальшого сталого використання Хаджибейського лиману як рибогосподарської водойми.

Методика. Відбір гідрологічних та іхтіологічних проб здійснювали, використовуючи стандартні методики. Для лову риби використовували промислові знаряддя: зяброві сітки з розміром вічка від 25 до 110 мм, близнюковий трал з вічком у кутці 30–40 мм. Оцінку запасів здійснювали за методичними вказівками «Методика збору і обробки іхтіологічніх и гідробіологічніх матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України» (К., 1998) та «Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах» (М.: ВНИИПРХ, 1990).

Результати. У роботі наведено інформацію про сучасний стан кормової бази, динаміку та сучасний стан промислової іхтіофауни Хаджибейського лиману в зв'язку зі змінами солоності води. Показано, що щорічний вилов риби в Хаджибейському лимані в 2007–2014 рр. становив від 302,4 до 1119,0 т. В уловах домінував піленгас (149,7–905,1 т), рослиноїдні риби (56,5–282,3 т) і карась (10,1–171,7 т). Запас піленгаса та судака в лимані залежить від ефективності їх нересту, а також від інтенсивності промислу. Запас прісноводних риб — товстолобиків та коропа — повністю залежить від штучного зарибнення водойми цими видами риб. В останні роки простежується тенденція поступового підвищення солоності водойми в умовах зарегулювання стоку річок, що впадають у лиман, втрати постійного зв'язку лиману з морем, кліматичних змін. Подальше підвищення солоності призведе до значного зниження рибопродуктивності водойми. Показано необхідність проведення робіт, спрямованих на поліпшення гідрологічного режиму вод Хаджибейського лиману і Паліївскої затоки.

Наукова новизна. Вперше представлені рекомендації щодо оптимального сталого використання всієї акваторії Хаджибейського лиману в якості рибогосподарської водойми. Показано сучасний стан промислової іхтіофауни.

Практична значимість. Пропонується два варіанти (напрями) рибогосподарського використання Хаджибейського лиману і Паліївскої затоки як єдиної водойми. Представник кефалевих - піленгас (Liza haematocheila Temminck et Schlegel, 1845), як вид найбільш адаптований до сучасних умов водойми, виступає основним промисловим об'єктом в обох варіантах використання лиману.

Ключові слова: Хаджибейський лиман, промислова іхтіофауна, стале використання, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА
1. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья : коллективная монография / [ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко]. — Одесса : Одесский государственный экологический университет, 2011. — 223 с.
2. Воля Е. Г. Характеристика современного состояния ихтиофауны Хаджибейского лимана / Е. Г. Воля, А. И. Дручин, Г. Б. Черников // Академику Л.С. Бергу — 130 лет: сборник научных статей. — Бендеры : Eco-TIRAS, 2006. — С. 62—65.
3. Малаховский В. А. Изменение ихтиоцена Хаджибейского лимана (1979–1992 гг.) и дальнейшее его развитие / В. А. Малаховский // Фауна и экология животных : научн. тр. Зоол. музея ОГУ. Т. 1. — Одесса, 1992. — С. 40—46.
4. Методики збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України (№ 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98). — К. : ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
5. Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах / [сост. Ю. Т. Сечин; Науч.-произв. об-ние по рыбоводству, ВНИИ прудового рыб. хоз-ва]. — М. : ВНИИПРХ, 1990. — 50 с.
6. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [ред. В. Д. Романенкo; НАН України. Ін-т гідробіології]. — К. : ЛОГОС, 2006. — 408 с.
7. Оценить состояние промысловых объектов во внутренних водоемах Северо-западного Причерноморья и на прилежащем шельфе Черного моря, изучить динамику их численности для определения возможных лимитов изъятия и регулирования рыболовства, разработать долгосрочные прогнозы промысловой обстановки: отчет о научно-исследовательской работе / ОдЦ ЮгНИРО; [ред. С. Г. Бушуев]. — Одесса, 2013. — 147 с.
8. Пряхин Ю. В. Методы рыбохозяйственных исследований / Ю. В. Пряхин, В. А. Шкицкий. — Ростов-н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. — 256 с.
9. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / [ред. В. А. Абакумов]. — Л. : Гидрометеоиздат, 1983. — 239 с.
10. Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений / [ред. А. В. Цыбань]. — Л. : Гидрометеоиздат, 1980. — 190 с.
11. Снигирев С. М. Современное состояние промысловой ихтиофауны Хаджибейского лимана / С. М. Снигирев, А. Л. Финогенов // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : Міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 жовтня 2013 р., Тернопіль : збірн. наук. статей. — Тернопіль : Вектор, 2013. — С. 256—258.
12. Старушенко Л. И. Причерноморские лиманы Одесщины и их рыбохозяйственное использование / Л. И. Старушенко, С. Г. Бушуев. — Одесса : Астропринт, 2001. — С. 87—99.
13. Шерман І. М. Основи екології і технології рибництва в умовах астатичної мінералізації : монографія / І. М. Шерман, С. В. Кутіщев. — К. : Вища освіта, 2007. — 143 c.