Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 20-30
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.020
УДК 639.37:579.64:631.874

pdf35

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗООПЛАНКТОННИХ УГРУПОВАНЬ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕКОВІТАЛ І ВИКО-ВІВСЯНОГО ТРАВОСТОЮ

Н. І. Цьонь, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь

Мета. Дослідити потенціал продуктивності зоопланктону водної екосистеми при зануренні у став мікрокосмів, використовуючи зелене добриво (вико-вівсяний травостій) та препарат Ековітал.

Методика. Дослідження проводили в умовах модельних екосистем (мікрокосмів), встановлених у рибницьких ставах. Застосовували комплекс інтенсифікаційних заходів (меліорація, інокуляція насіння вико-вівсяної суміші (1:1) препаратом Ековітал у кількості 1,4; 2,9; 4,3 мл/кг (варіанти Д1, Д2, Д3) із наступним засіванням по ложу ставів, вирощування вико-вівсяного травостою для зеленого добрива). Висівали насіння з розрахунку 70 кг зерна на 1 га ставової площі. Перший варіант контролю (К1) — без зеленого добрива і без препарату, в другому контрольному варіанті (К2) висівали насіння вико-вівсяної суміші, яке замочували у відповідній кількості води без препарату. Препарат Ековітал містить специфічні бульбочкові азотфіксуючі Rhizobium leguminosarum bv. viciae та фосформобілізуючі бактерії Bacillus megaterium-6. Гідрохімічні, гідробіологічні, рибницькі та статистичні дослідження проводили у відповідності до стандартних методик.

Результати. Встановлено, що застосування препарату Ековітал у комплексі із меліоративними заходами дає можливість за 40 днів одержати зелене добриво в кількості до 1,03±0,08 т/га для підвищення продуктивності ставової екосистеми. Стимуляція розвитку зоопланктону дала можливість отримати максимальні показники його біомаси 9,85–31,78 г/м3, що у 4-16 разів вище, ніж у контролі (2,54–3,30 г/м3). Середні показники біомаси зоопланктону в дослідних варіантах були на рівні 4,30-9,17 г/м3 і у 3–9 разів перевищували контрольні (1,06–1,40 г/м3). У дослідних варіантах спостерігалася тенденція до зростання частки гіллястовусих ракоподібних. У дослідних варіантах вдалося підвищити продукцію зоопланктонних організмів до 1834,8 кг/га — рівня найбільш продуктивних ставів лісостепової зони рибництва України. Потенціал природної рибопродуктивності водної екосистеми за зоопланктоном при застосуванні зеленого добрива (вико-вівсяного травостою) та препарату Ековітал зростає у 3–7 разів відносно контролю. У варіанті Д2 було досягнуто максимальної потенційної природної рибопродуктивності за рахунок зоопланктону на рівні 152,90±85,25 кг/га.

Наукова новизна. Вперше представлено результати досліджень продуктивності зоопланктонних угруповань при застосуванні зеленого добрива з вико-вівсяного травостою і бактеріального препарату Ековітал в умовах модельних ставових екосистем (мікрокосмів).

Практична значимість. Одержані результати є основою для подальших досліджень використання способу підвищення природної рибопродуктивності вирощувальних ставів шляхом застосування зеленого добрива (вико-вівсяного травостою) і препарату Ековітал.

Ключові слова: зелене добриво, зоопланктон, Ековітал, природна кормова база, рибницькі стави, природна рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Винберг Г. Г. Удобрение прудов / Г. Г. Винберг, В. П. Ляхнович. — М. : Пищ. пром-сть, 1965. — 270 с.
2. Ecological and economic benefits of the application of bio-based mineral fertilizers in modern agriculture / C. Vaneeckhaute, E. Meers, E. Michels [et al.] // Biomass and Bioenergy. ― 2013. — Vol. 49. — P. 239—248. 10.1016/j.biombioe.2012.12.036
3. Takashi Sato. Effects of Rhizobium Inoculation on Nitrogen Fixation and Growth of Leguminous Green Manure Crop Hairy Vetch (Vicia villosa Roth) / Sato Takashi // Advances in Biology and Ecology of Nitrogen Fixation. ― InTech, 2014. — Р. 225—236.
4. Волчовська-Козак О. Вплив бактеріальних препаратів на величину та якість врожаю ріпаку ярого / Олександра Волчовська-Козак // Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 26–27 квіт. 2012 р. : мат. — Тернопіль, 2012. — С. 54—56.
5. Chou Li. The application of Bacillus subtilis in aquaculture / Li Chou // J. Fishery Modernization. ― 2002. — № 2. — P. 26.
6. Use of Streptomyces fradiae and Bacillus megaterium as probiotics in the experimentalculture of tiger shrimp Penaeus monodon (Crustacea, Penaeidae) / Sheikh Aftabuddin, M. Abul Kashem, M. Abdul Kader [et al.] // AACL Bioflux. ― 2013. — Vol. 6., issue 3. — P. 253―267.
7. Базаєва А. В. Розвиток фіто- та зоопланктону в рибогосподарських ставах при використанні фосформобілізуючого бактеріального препарату / А. В. Базаєва, О. М. Тарасова, Н. І. Вовк // Біологія тварин: науково-теоретичний журнал. — 2010. — Т. 12, № 1. — С. 118―122.
8. Насіння зернових та зерно-бобових культур. Технологічний процес нанесення мікробних препаратів. Загальні вимоги: СОУ 01.11–37–782:2008. — К. : Держспоживстандарт, 2008.
9. Алекин О. А. Основы гидрохимии / Алекин О. А. ― Л. : Гидрометеоиздат, 1970. ― 412 с.
10. Киселёв И. А. Планктон морей и континентальных водоемов. Вводные и общие вопросы планктологии. Т. 1 / Киселёв И. А. ― Л. : Наука, 1969. ― С. 146―147.
11. Жадин В. И. Изучение водной фауны водоёмов / Жадин В. И. ― М. : Издательство АН СССР. ― 1950. ― 30 с.
12. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР / Кутикова Л. А. ― Л. : Наука, 1970. ― 744 с.
13. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР / Е. Ф. Мануйлова. ― М.; Л. : Наука, 1964. ― 328 с.
14. Монченко В. И. Циклопы / В. И. Монченко // Фауна Украины. ― К. : Наук. думка, 1974. ― Т. 27, вып. 3. ― 452 с.
15. Мордухай-Болтовской Ф. Д. Материал по среднему весу водных беспозвоночных бассейна Дона / Ф. Д. Мордухай-Болтовской // Труды пробл. и темат. совещ. Вып. 11. ― М. : Изд-во АН СССР, 1954. ― С. 223―241.
16. Товстик В. Ф. Рибництво / Товстик В. Ф. — Х. : Еспада, 2004. — 266 с.
17. Гринжевський М. В. Аквакультура України / Гринжевський М. В. — Львів : Вільна Україна, 1998. — 364 с.