Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 2(32): 5-19
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.005
УДК 597.2.5(477)(035)

pdf35

ІХТІОФАУНА ВОДОЙМ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ТУЗЛІВСЬКІ ЛИМАНИ» І ЇЇ РИБОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ

П. В. Шекк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Мета. Вивчити сучасне видове різноманіття іхтіофауни акваторій, що входять до складу Національного природного парку «Тузлівські лимани», оцінити перспективи їх рибогосподарської експлуатації.

Методика. Збір іхтіологічного матеріалу проводився в різні сезони 2011–2014 рр., на всій акваторії лиманів та прибережній зоні Чорного моря, що входять до складу Національного природного парку «Тузлівські лимани». У період промислу матеріал відбирали з промислових знарядь лову (сітки, ятері, ставні неводи, волокуші). Восени, в період роботи каналу лиман–море, аналізували дані, щодо характеристики видового складу, чисельності і розмірно-масових характеристик мігруючої через канал в море риби. Використовували метод відбору репрезентативних середніх проб. В заборонений період іхтіологічний матеріал для аналізу відбирали з контрольних знарядь лову. Весь улов сортували за видовим складом. Фіксували загальну величину улову і співвідношення в ньому різних видів. Збір та опрацювання матеріалів проводили за загальноприйнятими методиками.

Результати. У 2011–2014 рр. в акваторіях Національного природного парку «Тузлівські лимани» зустрічалося 72 види риб, що відносяться до 30 родин, у тому числі в прибережній зоні моря 58 видів, в озерах Дженшейське і Малий Сасик — 28 видів; у Тузлівських лиманах — 31 вид риб. Іхтіофауна НПП «Тузлівські лимани» включає 6 видів риб, внесених до Червоної книги України, 7 — що охороняються Бернською конвенцією, 4 — що входять до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, та 16 — що перебувають у Червоній книзі Чорного моря. До 2001 р. на Тузловські лиманах функціонувало кефалево-вирощувальне господарство. Його рибопродуктивність залежала від інтенсивності та обсягів зарибнення, які визначалися режимом роботи каналів лиман–море, станом природної кормової бази, гідрометеорологічними умовами і гідрохімічним режимом водойм. Для оптимізації екологічного стану лиманів, збереження їх унікальних біоценозів, сучасного господарського статусу, біологічного різноманіття біоти і високої рибопродуктивності необхідно передбачити будівництво та функціонування мінімум двох обловно-запускних каналів в морській косі.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження складу іхтіофауни акваторій, що входять до складу НПП «Тузлівські лимани», дана оцінка її сучасного стану та перспектив рибогосподарського використання.

Практична значимість. Отримані дані будуть сприяти збереженню біологічного різноманіття акваторій НПП, підвищенню ефективності їх рибогосподарської експлуатації.

Ключові слова: Національний природний парк «Тузлівські лимани», склад іхтіофауни, розподіл, рибогосподарська експлуатація.

ЛІТЕРАТУРА

1. Nordmann A. Prodrome de I’ichthyologie pontique. Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee, par la Hongrie, la Valachie at la Moldavie, executeen 1837, sous ja direction de M. Anatole de Demidoff / Nordmann A. — Paris : Ernest Bourdin et Co, 1840. — T. 3. Observation sur la faune pontique. — P. 353—549.
2. Кесслер К. Ф. Путешествие с зоологической целью к северному берегу Черного моря и в Крым в 1858 году / Кесслер К. Ф. — К., 1860. — 248 с.
3. Виноградов К. О. Іхтіофауна північно-західної частини Чорного моря / Виноградов К. О. — К. : АН УРСР, 1960. — 116 с.
4. Долгий В. Н. Материалы по биологии бычка-травяника Zosterisessor ophiocephalus (Pallas) в условиях лиманов Тузловской группы / В. Н. Долгий // Уч. зап. Кишинев. ун-та. — 1962. — Вып. 1. — С. 129—135. — (Сер. Биол.).
5. Чепурнов В. С. Материалы по фауне рыб северо-западной части Черного моря / В. С. Чепурнов, М. С. Бурнашев, В. Н. Долгий // Уч. зап. Кишинев. ун-та. — 1954. — Вып. 13. — С. 3—15. — (Сер. Биол.).
6. Чепурнов В. С. Видовой состав рыб северо-западной части Черного моря и их распределение / В. С. Чепурнов // Уч. зап. Кишинев. ун-та. — 1962. — Вып. 62. — С. 3—9.
7. Димитриев Я. И. Перспективы развития кефалеводства на лиманах Дунайско-Днестровского междуречья / Димитриев Я. И. — Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. — 131 с.
8. Замбриборщ Ф. С. Рыбы низовьев рек и приморских лиманов северо-западной части Черного моря и условия их существования : автореф. дисс. на соискание уч. степени докт. биол. наук / Ф. С. Замбриборщ. — Одесса, 1964. — 35 с.
9. Старушенко Л. И. Причерноморские лиманы Одесщины и их рыбохозяйственное использование / Л. И. Старушенко, С. Г. Бушуев. — Одесса : Астропринт, 2001. — 151 с.
10. Мовчан Ю. В. Риби України / Мовчан Ю. В. — К., 2011. — 420 с.
11. Пряхин Ю. В. Методы рыбохозяйственных исследований / Ю. В. Пряхин, В. А. Шкицкий. — Краснодар, 2006. — 214 с.
12. Правдин И. Ф. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1966. — 375 с.
13. Световидов А. Н. Рыбы Черного моря / Световидов А. Н. — М.; Л. : Наука, 1964. — 551 с.
14. Мэйтленд Питер С. Атлас рыб (определитель пресноводных видов рыб Европы) / Питер С. Мэйтленд, Кит Линсел. — СПб. : Амфора, 2009. — 287 с.
15. Червона книга України. Тваринний світ [ред. Акімов І. А.]. — К. : Глобалконсалтинг, 2009. — 600 с.
16. The Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. — Bern, 1979. — 213 p.
17. IUCN Red List of threatened fishes. The World Conservation of Nature and Natural Resources. — USA: Kervin press, 2006. — 354 p.
18. Black Sea Fish Check List / [compiled by M. Yankova]. — Black Sea Compiled Pull., 2010. — 53 p.
19. Шекк П. В. Биолого-технологические основы культивирования кефалевых и камбаловых / Шекк П. В. — Херсон : Издательство ЧП Гринь Д. С., 2012. — 305 с.