Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 56-70
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.056
УДК 504.45:612.118:597.55

pdf35

СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ ГОМЕОСТАЗ ІХТІОПОПУЛЯЦІЙ РІЧКИ СЛУЧ У СУЧАСНИХ УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

О. О. Бєдункова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Мета. Оцінка стабільності розвитку та цитогенетичого гомеостазу іхтіопопуляцій р. Случ на ділянках водотоку, що зазнають антропогенного впливу різної інтенсивності.

Методика. Дослідження іхтіопопуляцій р. Случ проводили в межах Березнівського району Рівненської області. Стан особин у популяціях оцінювали комплексно, за допомогою морфологічного (оцінка стабільності розвитку за рівнем флуктуючої асиметрії (ФА)) і цитогенетичного (мікроядерний (МЯ) тест еритроцитів периферійної крові риб) методів. Використані методики дозволяють встановити рівень дестабілізації розвитку організмів.

Результати. Встановлені рівні ФА відображують незначні (початкові) відхилення від норми онтогенетичних процесів іхтіопопуляцій на дослідних ділянках водотоку. Особливо відчутно це проявляється в значній частині особин з ФА у вибірках плітки (Rutilus rutilus), верховодки (Alburnus alburnus), ляща (Abramis brama) та окуня (Perca fluviatilis). Перевищення частоти клітин еритроцитів з МЯ у крові таких видів риб, як плітка і щука (Esox lucius) відносно рівня спонтанного мутагенезу спостерігалось у створі №2, що зазнає впливу стічних вод. Виявлений прояв дегенеративних процесів в організмі риб на даному етапі можна оцінити як підвищену реактивність чутливих видів на наявність мутагенів у складі забруднень річки. Функціонування нерестових популяцій дає підстави стверджувати, що сучасний рівень антропогенного впливу не є критичним для гідроекосистеми.

Наукова новизна. Вперше отримано дані про стабільність розвитку та цитогенетичний гомеостаз іхтіопопуляцій у гідроекосистемі Рівненщини в сучасних умовах антропогенного навантаження.

Практична значимість. Отримані результати можуть використовуватися для оцінки та прогнозу запасів рибних ресурсів дослідної гідроекосистеми та враховуватися при плануванні водоохоронної діяльності в межах басейну річки.

Ключові слова: іхтіопопуляції, флуктуюча асиметрія, цитогенетичний гомеостаз, стабільність розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Филенко О. Ф. Основы водной токсикологи / О. Ф. Филенко, И. В. Михеева. — М. : Колос, 2007. — 144 с.
2. Кравченко М. Е. Исследование влияния дисперсантов нефти и нефтепродуктов на синезеленые водо росли : дисс. на соискание степени канд. биол. наук / Кравченко М. Е. — М., 1977. — 150 с.
3. Исакова Е. Ф. Реагирование некоторых низших ракообразных на химическое загрязнение воды : дисс. на соискание степени канд. биол. наук /
Исакова Е. Ф. — М., 1982. — С. 150.
4. Моисеенко Т. И. Морфофизиологические перестройки организма рыб под влиянием загрязнения (в свете теории С. С. Шварца) / Т. И. Моисеенко // Экология. — 2000. — № 6. — С. 463—472.
5. Кудерский Л. А. Рыбы как биологические индикаторы состояния водной среды / Л. А. Кудерский // Методы ихтиологических исследований : I Всес. симпозиум по методам ихтиотоксикол. исслед. : тез. докл. — Л., 1987. — С. 71—73.
6. Лукьяненко В. И. Ихтиологический мониторинг – важнейший инструмент оценки качества водной среды / В. И. Лукьяненко, С. А. Черкашин // Методы ихтиологических исследований: I Всес. симпозиум по методам ихтиотоксикол. исслед. : тез. докл. — Л., 1987. — С. 91—93.
7. Лукьяненко В. И. Общая ихтиотоксикология / Лукьяненко В. И. — 2-е изд. перераб. и доп. — М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1983. — 320 с.
8. Моисеенко Т. И. Гематологические показатели рыб в оценке их токсикозов (на примере сига Coregonus lavaretus) / Т. И. Моисеенко // Вопросы ихтиологии. — 1998. — № 3. — С. 371—380.
9. Здоровье среды: практика оценки / Центр экологической политики России; Центр здоровья среды; [Захаров В. М., Чубинишвили А. Т., Дмитриев С. Г. и др.]. — М., 2000. — 320 с.
10. Shmid W. The micronucleus test / Shmid W. // Mutat. Res. — 1975. — Vol. 31(1). — P. 9—15. 10.1016/0165-1161(75)90058-8
11. Крысанов Е. Ю. Анеуплоидия и хромосомный мозаицизм у рыб : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. биол. наук / Крысанов Е. Ю. — М. : Институт эволюционной морфологии и экологии им. А. Н. Северцова, 1987. — 20 с.
12. Van Valen L. Study of fluctuating asymmetry / L. Van Valen // Evolution. — 1962. — Vol. 16, iss. 2. — P. 125—146. 10.2307/2406192
13. Вивчення флуктуючої асиметрії річкового окуня (Perca fluviatilis L., 1758) / К. П. Виноградов, Ю. В. Сакун, К. М. Белоусова [та ін.] // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — 2012. — Вип. 14. — С. 9—17. — (Біологія та валеологія.).
14. Статник І. І. Оцінка екологічного стану та розробка природоохоронних заходів для басейну річки Горинь : дис. канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Статник І. І. — Рівне: Український держ. ун-т водного господарства та природокористування, 2003. — 229 с.
15. Мельник В. Й. Екологічна оцінка сучасного стану якості річкових вод Рівненської області / В. Й. Мельник // Український географічний журнал. —2000. — № 4. — С. 44—52.
16. Клименко М. О. Порівняльна характеристика результатів оцінки якості води за гідрохімічними показниками та водною рослинністю / М. О. Клименко, Ю. Р. Гроховська // Вісник РДТУ. — 2001. — Вип. 3(10). — С. 15—22.
17. Клименко О. М. Методологія покращення екологічного стану річок Західного Полісся (на прикладі р. Горинь) : монографія / М. О. Клименко,
І. І. Статник. — Рівне : НУВГП, 2012. — 206 с.
18. Сондак В. В. До питання реабілітації умов відтворення аборигенної іхтіофауни та формування стійкості водного середовища у трансформованій річковій мережі Західного Полісся України / В. В. Сондак // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 3(9). — С. 54—60.
19. Прищепа А. М. Використання зообентосних організмів в індикації якості води малих річок та водоймищ / А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк //
V Міжнар. наук. конф. : тези. — Житомир, 2008. — С. 234—236.
20. Коротун І. М. Географія Рівненської області / І. М. Коротун, Л. К. Коротун. — Рівне, 1996. — 273 с.
21. Рівненська область. Екологічний паспорт регіону за даними 2012 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.pdffactory.com.
22. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1966. — 374 с.
23. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей : справ. издание / [Айвазян С. А. и др.] — М. : Финансы и статистика, 1985. — 487 с.
24. Льюис С. М. Практическая и лабораторная гематология / Льюис С. М.,
Бэйн Б., Бэйтс И. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 672 с.
25. Житенева Л. Д. Эколого-гематологические характеристики некоторых видов рыб. Справочник / Житенева Л. Д., Рудницкая О. А., Калюжная Т. И. — Ростов н/Д. : Молот, 1997. — 152 с.