Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 78-85
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.078
УДК [639.3.043.13:636.087.73]:597-111.1.05

pdf35

ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ПРЕМІКСУ ВМА І КОРМОВИХ ДРІЖДЖІВ НА ПРОДУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ГЕМАТОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ДВОЛІТОК КОРОПА (CYPRINUS CARPIO)

О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчити вплив згодовування коропу преміксу ВМА в комплексі з кормовими дріжджами і окремо на його продуктивні характеристики та деякі гематохімічні показники крові, а також проаналізувати рівень забезпечення експериментальних груп риб природними кормами.

Методика. Дослідження ґрунтуються на експериментальних і лабораторних методах, прийнятих у рибогосподарських, гідрохімічних, біохімічних і статистичних дослідженнях.

Результати. Дослідженнями встановлено, що на початку сезону вирощування риба певною мірою була забезпечена природним кормом, про що свідчить аналіз кормової грудки експериментальних груп. В кінці сезону відсоткова частка природного корму в харчовій грудці була низькою, тому в цей період риба отримувала нормовану кількість штучного корму. Гідрохімічні показники в експериментальних ставах перебували в межах норми, а температурний режим був оптимальним для росту та його обміну речовин в організмі коропа. При згодовуванні дволіткам коропа додатково до корму преміксу ВМА рибопродуктивність зросла на 27,4%, середня маса риб збільшилась на 12,9%, а витрати корму знизилися на 14%; при комплексному введенні в склад основного раціону коропа преміксу ВМА з кормовими дріжджами відповідно на 15,9, 36,8 і 28%. В дослідних групах риб відмічено покращення біохімічних показників крові: достовірно зросла кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну в крові, а також відмічена тенденція до збільшення вмісту білку сироватки крові та його фракцій. Отже, даний метод збалансування раціону може бути найбільш ефективно застосованим за умови, що всі зазначені чинники присутні у сукупності і забезпечують реалізацію основного виробничого завдання рибних господарств – отримання оптимальних приростів риби та ефективного використання корму.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз впливу введення до складу основного раціону дволіток коропа преміксу ВМА і кормових дріжджів на економічний складник їх вирощування та фізіолого-біохімічних показників.

Практична значимість. Отримані дані дозволять науково обґрунтовано оптимізувати склад раціону товарного коропа та застосувати дані напрацювання у виробничих умовах з метою підвищення рентабельності товарного рибництва.

Ключові слова: дволітки коропа (Cyprinus carpio), премікс ВМА, кормові дріжджі, харчова грудка, рибопродуктивність, витрати корму, гематохімічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ф. Г. Прудовое рыбоводство / Мартышев Ф. Г. — М. : Высшая школа, 1973. — 425 с.
2. Грициняк І. І. Обмін ліпідів у риб : монографія. / Грициняк І. І.,
Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 336 с.
3. Желтов Ю. А. Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хазяйствах : Монография / Желтов Ю. А. — К. : ИНКОС, 2006. — 282 с.
4. Пат. 81543 Україна. Премікс для коропа / [Дерень О. В., Пірус Р. І.,
Грициняк І. І., Кирилів Б. Я.]; заявник і патентотримач Інститут рибного господарства. — Опубл. 10.07.2013 Бюл. № 13.
5. Алёкин О. А. Основы гидрохимии / Алёкин О. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1970. — 440 с.
6. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб (сравнительная морфология и классификация форменных элементов крови рыб) / Иванова Н. Т. — М. : Легк. и пищ. пром-сть, 1983. — 184 с.
7. Дервиз Г. В. Количественное определение гемоглобина крови посредством апарата ФЕК-М / Г. В. Дервиз, А. И. Воробьев // Лабораторное дело. — 1959. — № 3. — С. 3—8.
8. Иванова Н. Т. Методика некоторых гематологических показателей рыб / Н. Т. Иванова // Типовые методики исследований продуктивности видов рыб в пределах ареалов: сб. науч. тр. — Вильнюс, 1974. — С. 83—90.
9. Protein measurement with folin phenol reagent / O. H. Lowry, N. J. Rosebrough, A. L. Ferr [et al.] // J. Biol. Chem. — 1951. — Vol. 193, № 1. — P. 265—275.
10. Мауер Г. Диск-электрофорез. Теория и практика электрофореза в полиакриламидном геле / Мауер Г. — М. : Мир, 1971. — 248 с.
11. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб / Желтов Ю. О. // Рибне господарство. — 2003. — Вип. 62. — С. 23—28.
12. Плохинский Н. А. Биометрия / Плохинский Н. А. — Новосибирск : Изд-во Сибирского отделения АН СССР, 1961. — 364 с.