Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 58-69
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.058
УДК [597.587.9+597.593.4]:556.114.621

pdf35

ОПТИМАЛЬНІ, КРИТИЧНІ І ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ НАСИЧЕННЯ ВОДИ КИСНЕМ ДЛЯ КЕФАЛЕВИХ (MUGILIDAE) ТА КАМБАЛОВИХ (PLEURONECTIDAE) РИБ В ОНТОГЕНЕЗІ

П. В. Шекк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

Мета. Визначити оптимальні, критичні та порогові значення насичення води киснем для ембріонів, личинок і мальків кефалевих та камбалових риб за різних температурних умов.

Методика. Споживання кисню вивчали в хронічних експериментах методом «перерваного потоку» з автоматичною фіксацією вмісту розчиненого у воді кисню за допомогою кисневого датчика і автоматичним, безперервним записом отриманих результатів. Визначали «критичну» (Ркрит.) і «порогову» (Рпор.) напругу кисню у воді.

Результати. За оптимальних умов нормальний ембріогенез кефалевих і камбалових риб до стадії гаструляції забезпечувало 90–130% насичення води киснем. Критичний вміст становив 80–85%, граничний – 65–70%, насичення. На стадії «рухливий ембріон» залежно від температури води і виду риб оптимальний діапазон насичення води киснем знаходився у межах 70–127,1%. Найбільш толерантна до дефіциту кисню камбала глоса Platichthys luscus (Ркрит. – 25,4–27,5; Рпор. – 20,5–22,5%), найменш стійкий до гіпоксії – лобан Mugil серhalus (Ркрит. – 50–60; Рпор. – 35–40%). Межі критичної і порогової концентрацій розчиненого у воді кисню прямо залежали від температури і солоності води, за яких відбувався ембріогенез. При підвищенні температури і солоності води критичні та порогові значення вмісту кисню у воді для ембріонів зростають. Мальки кефалевих і камбалових риб на всіх етапах розвитку мали високу толерантність до гіпоксії, яка зростала в міру їхнього збільшення. Стійкі вони і до перенасичення води киснем. Найбільш вимогливі до кисневого режиму вирощування личинки і мальки лобана та сингиля (Liza aurata). Толерантність до гіпоксіїчорноморського калкана (Psetta maeoticus) і камбали глоси на всіх етапах розвитку дуже висока. Мальки цих видів риб тривалий час можуть без видимих наслідків переносити зниження концентрації розчиненого у воді кисню до 2,10 і 1,65 мгО2/дм3 відповідно. 

Наукова новизна. Вперше експериментально встановлено оптимальні, критичні та порогові значення насичення води киснем для ембріонів, личинок і цьоголіток кефалей лобана, сингиль, піленгаса і камбал глоси та чорноморського калкана.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані для оптимізації умов культивування і товарного вирощування кефалевих і камбалових риб.

Ключові слова: насичення води киснем, критичні, порогові значення, ембріони, личинки, цьоголітки, кефалеві (Mugilidae), камбалові (Pleuronectidae).

ЛІТЕРАТУРА

1. Баклашова Т. А. Ихтиология / Баклашова Т. А. ― М., 1980. ― 323 с.
2. Винберг Г. Г. Интенсивность обмена и температурная адаптация / Г. Г. Винберг // Успехи современной биологии. ― 1936. ― Т. 5, № 2. ― С. 371—384.
3. Винберг Г. Г. Интенсивность обмена и пищевые потребности рыб / Винберг Г. Г. ― Минск : Изд-во Белорусского университета, 1956. ― 253 с.
4. Инструкция по разведению кефали лобана / [Аронович Т. М., Маслова О. Н., Лапина Н. М. и др.] ― М. : ВНИРО, 1986. ― 54 с.
5. Касимов Р. Ю. Кислородный порог у молоди осетровых в раннем онтогенезе / Р. Ю. Касимов, З. К. Касимова // Научная сессия ЦНИОРХ : тез. докл. ― Баку, 1967. ― С. 34―35.
6. Кляшторин Л. Б. Определение стандартного обмена у рыб с помощью мембранного электрода / Л. Б. Кляшторин, А. А. Яржомбек // Труды ВНИРО. ― 1972. ― Т. 85. ― С. 36―45.
7. Кляшторин Л. Б. Определение скорости дыхания рыб в регулируемых кислородных усоловиях / Л. Б. Кляшторин // Гидробиологический журнал. ― 1976. ― № 5. ― С. 12―14.
8. Кляшторин Л. Б. О чувствительности молоди осетровых к дефициту кислорода / Л. Б. Кляшторин // Вопросы ихтиологии. ― 1976. ― Т. 16, вып. 4. ― С. 744―748.
9. Кляшторин Л. Б. Водное дыхание и кислородные потребности рыб / Кляшторин Л. Б. ― М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. ― 167 с.
10. Кокоза A. A. Динамика устойчивости молоди осетровых к дефициту кислорода в период заводского выращивания / A. A. Кокоза // Науч. сессия, посвященная 100-летию осетроводства : мат. ― Астрахань, 1969. ― С. 49―58.
11. Коновалов П. М. Опыты с молодью севрюги на дыхание и кислородный порог / П. М. Коновалов // Сб. работ по ихтиологии и гидробиологии. ― 1961. ― Вып. 3. ― С. 93―105.
12. Куликова Н. И. Биотехника искусственного воспроизводства кефалей (лобана, сингиля, пиленгаса) с описанием схемы типового рыбопитомника / Н. И. Куликова, П. В. Шекк. ― Керчь : Издательский центр ЮгНИРО, 1996. ― 27 с.
13. Маслова О. Н. Влияние температуры на скорость дыхания кефали лобана в раннем онтогенезе / О. Н. Маслова // Энергетический обмен рыб : Всесоюзное совещание : тез. докл. ― Суздаль, 1986. ― С. 39.
14. Маслова О. Н. Эколого-физиологическая характеристика ранних стадий развития кефали-лобана в условиях искусственного воспроизводства : автореф. дис. на cоискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 – ихтиология / О. Н. Маслова. ― М., 1989. ― 24 с.
15. Методические указания по разведению кефали пиленгаса Mugil so-iuy (Basilewsky) в водоёмах юга Украины / [Шекк П. В., Куликова Н. И., Федулина В. Н. и др.] ― К. : Укррыбхоз, 1993. ― 19 с.
16. Микодина Е. В. Биологические основы и методы управления функциями в раннем онтогенезе рыб / Е. В. Микодина; // Биологические основы марикультуры под ред. Л. А. Душкиной — М. : ВНИРО, 1998. — С. 178—205.
17. Мовчан Ю. В. Зауваження до складу іхтіофауни України (нечисленні, зниклі, нові види) та сучасні зміни в номенклатурі її таксонів : (у порядку обговорення) / Ю. В. Мовчан // Збірник праць Зоологічного музею. — 2006. — № 38. — С. 34—43.
18. Озернюк Н. Д. Энергетический обмен в раннем онтогенезе рыб / Озернюк Н. Д. — М. : Наука, 1985. — 173 с.
19. Парин Н. В. Liza hematocheilus – правильное видовое название кефали пиленгас (Mugilidae) / Н. В. Парин // Вопросы ихтиологии. — 2003. — Т. 43, № 3. — С. 418—419.
20. Парфенова И. А. Функциональная морфология циркулирующих эритроцитов бычка-кругляка в условиях экспериментальной гипоксии / И. А. Парфенова, А. А. Солдатов // Морской экологический журнал. — 2011. — Т. 10, № 2. — С. 59—67.
21. Резниченко П. Н. Преобразование и смена механизмов функций в онтогенезе низших позвоночных / Резниченко П. Н. — М. : Наука, 1982. — 216 с.
22. Ставицька О. М. Особливості енергетичного та азотистого обміну у риб Чорного моря при різних кисневих режимах: автореф дис. на здобуття вченого ступеня канд. біол. наук / Ставицька О. М. — Севастополь, 1997.— 24 с.
23. Шекк П. В. Применение метода «прерванного потока» в ихтиотоксикологических экспериментах / П. В. Шекк, Э. Ф. Костылев // Методы ихтиотоксикологических исследований : 1 Всесоюзный симпозиум : тезисы докл. — Л., 1987. — С. 67—68.
24. Шекк П. В. Биологически-технологические основы культивирования кефалевых и камбаловых рыб / Шекк П. В. — Херсон : ЧП Гринь, 2012. — 305 с.
25. Andrews J. W. The influence of dissolved oxygen on the growth of channel catfish. / J. W. Andrews, Т. Murrai, G. Gibbons // Trans. Amer. Fish. Soc. — 1973. — Vol. 102, № 4. — P. 17. http://dx.doi.org/10.1577/1548-8659(1973)102<835:tiodoo>2.0.co;2
26. Thompson T. G. Apparatus for microdetermination of dissolved oxygen /T. G. Thompson, R. C. Miller // Industr. Engineer. Chem. — 1928. — Vol. 20, № 7. — P. 56.
27. Fox H. M. A portable apparatus for determination of oxygen, dissolved in a small volume of water / H. M. Fox, C. A. Wingjield // J. Exptl. Biol. — 1938. — P. 15.