Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 26-36
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.026
УДК 556.55:556.114(477.63) + 597.2/.5(061)

pdf35

САМООЧИЩЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ РИБ

А. І. Дворецький, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ
О. Ю. Зайченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
Л. А. Байдак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ
А. С. Кириленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

Мета. Дослідити процеси токсифікації та самоочищення, результат яких визначається за індексом токсичності (Іт) та зумовлює формування якості води Дніпровського водосховища, яке характеризується посиленим антропогенним тиском та є водоймою комплексного, у тому числі рибогосподарського, призначення. Оцінити роль окремих компонентів екосистеми водойми в покращенні якості води – середовища існування риб.

Методика. Використані методи біоіндикації (визначення чисельності та біомаси фітопланктону і гетеротрофного бактеріопланктону), біотестування (визначення Іт з використанням Daphnia magna як тест-об'єкту) і гідрохімії (визначення основних трофо-сапробіологічних показників якості води: вмісту біогенів, перманганатної окиснюваності (ПО), вмісту розчиненого у воді кисню), а також кореляційний аналіз параметрів.

Результати. Надано екологічну оцінку якості води верхньої, найбільш забрудненої частини Дніпровського водосховища за кожним із досліджених параметрів: на ділянках, до яких надходять агропромислові стоки, вода класифікується як «помірно забруднена» – «дуже брудна». Показано, що в умовах антропогенної токсифікації адекватну оцінку якості води надає індекс токсичності як інтегральний показник процесів токсифікації й самоочищення. Виявлено подвійну роль фітопланктону та гетеротрофного бактеріопланктону у формуванні якості води антропогенно навантаженого водосховища: за періодами розвитку мікроводоростей. Протягом сезону ці компоненти беруть участь у процесах самоочищення чи токсифікації, що відображається на відповідній зміні індексу токсичності та коефіцієнтах кореляції. Установлено, що самоочищення водосховища, провідну роль в якому відіграє «цвітіння» фітопланктону, є основним чинником поліпшення якості води і, відповідно, формування екологічно безпечного середовища існування риб. Ця закономірність відображена у кореляційному зв'язку між гідробіологічними, гідрохімічними та токсикологічними показниками, який стає більш чи менш вираженим у залежності від періоду розвитку фітопланктону протягом сезону.

Наукова новизна. Оцінено внесок окремих компонентів екосистеми водойми в результат її токсифікації та самоочищення за коефіцієнтом кореляції відповідного параметру з індексом токсичності.

Практична значимість. Залежності, що пов'язують Іт з компонентами екосистеми, необхідні для розроблення моделей з управління якістю води та рибопродуктивністю.

Ключові слова: самоочищення, екологічно безпечне середовище, антропогенне навантаження, фітопланктон, бактеріопланктон, біоіндикація, біотестування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алабастер Дж. Критерии качества воды для пресноводных рыб / Дж. Алабастер, Р. Ллойд. ― М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. ― 446 с.
2. Екологічний стан біоценозів Запорізького водосховища в сучасних умовах / [Федоненко О. В., Єсіпова Н. Б., Шарамок Т. С. та ін.]. ― Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. ― 276 с.
3. Методические рекомендации по установлению предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для воды рыбохозяйственных водоемов / [Патин С. А., Лесников Л. А., Филенко О. Ф. и др.]. ― М. : ВНИРО, 1986. ― 88 с.
4. Методологічні аспекти розробки теоретичних основ та інформаційної системи біомоніторингу водойм рибогосподарського призначення / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк, П. Г. Шевченко [та ін.] // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : VI Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф. : тези доп. ― Тернопіль : Вектор, 2013. ― С. 121―123.
5. Сучасний гідроекологічний стан екосистеми Дніпровського водосховища /
А. І. Дворецкий, А. С. Кириленко, А. С. Білоконь [та ін.] // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. ― 2005. ― № 3 (26). ― С. 135―136. ― (Серія : Біологія, спец. випуск : Гідроекологія).
6. Хубларян М. Г. Качество воды / М. Г. Хубларян, Т. И. Моисеенко // Вестник Российской Академии наук. ― 2009. ― Т. 79, № 5. ― С. 403―410. http://dx.doi.org/10.1134/s1019331609030058
7. Ostroumov S. A. Polyfunctional role of biodiversity in processes leading to water purification: current conceptualizations and concluding remarks / S. A. Ostroumov // Hydrobiologia. ― 2002. ― Vol. 469 (1–3). ― Р. 203―204. http://dx.doi.org/10.1023/A:1015555022737
8. Митина Н. Н. Некоторые вопросы управления качеством природных вод в условиях перехода к устойчивому развитию / Н. Н. Митина, Л. А. Телитченко // Вода: химия и экология. ― 2011. ― № 7. ― С. 2―10.
9. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О. М. Арсан, О. А. Давидов, Т. М. Дьяченко та ін.]; за ред. В. Д. Романенка. ― К. : ЛОГОС, 2006. ― 408 с.
10. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін.]. ― К. : Символ-Т, 1998. ― 28 с.
11. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / [под ред. А. Д. Семенова]. ― Л. : Гидрометеоиздат, 1977. ― 542 с.
12. Щербак В. І. Структурно-функціональна характеристика дніпровського фітопланктону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук : спец. 03.00.17 «Гідробіологія» / В. І. Щербак. ― К., 2000. ― 32 с.