Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 16-25
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.016
УДК 597.593.4:639.3.034

pdf35

СТАН ІХТІОФАУНИ ЗАТОКИ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА, ЯКА ЕКСПЛУАТУЄТЬСЯ В РЕЖИМІ ТОВАРНОГО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. Ю. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Ю. Рубцова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Запорізький національний університет, м. Запоріжжя
Р. В. Шевченко, http://www.neptunliman.in.ua, Лиманне господарство «Нептун», м. Київ
П. П. Долгопол, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,ТОВ «А-система», м. Київ
В. Д. Соломатіна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Оцінка чисельності, запасу та основних біологічних показників представників промислової іхтіофауни у лиманному товарному рибному господарстві, створеному на Київському водосховищі.

Методика. В основу роботи покладено іхтіологічний матеріал, отриманий з уловів ставних сіток з кроком вічка 20-120 мм у літній період 2013 р. Збір та опрацювання даних здійснювали за загальноприйнятими методиками; всього проаналізовано улови 169 сіткодіб контрольного порядку сіток, з яких відібрано 3426 екз. риб. Кількісні показники оцінювались на підставі емпіричних залежностей «чисельність-улов на зусилля сіток».

Результати. У затоці, яка є відокремленою ділянкою Київського водосховища, відмічені представники 15 видів промислової іхтіофауни. Основу уловів дрібновічкових сіток складали плоскирка Blicca bjoerkna (45,5% за чисельністю) та сріблястий карась Carassius gibelio (24,6%). У крупновічкових сітках 65,8% улову за чисельністю та 86,1% за іхтіомасою припало на вселенців – білого (Hypophthalmichthys molitrix) і строкатого товстолобів (Aristichthys nobilis) та коропа (Cyprinus carpio). Аборигенна іхтіофауна затоки характеризується достатньо високою часткою промислово цінних видів риб, що свідчить про можливість організації інтенсивного облову сформованого запасу риб вселенців з високим рівнем селективності. Розмірно-вагові показники основних об’єктів промислу знаходяться на рівні, достатньому для нормального формування рибопродукції. Загальний промисловий запас аборигенної іхтіофауни лиману складає 146 кг/га, що втричі перевищує аналогічний показник в цілому для Київського водосховища.

Наукова новизна. Вперше проведено комплексну оцінку стану іхтіофауни затоки великого водосховища, яка тривалий час використовувалась для зарибнення та інтенсивного облову.

Практична значимість. Показано, що раціональне ведення випасної аквакультури дозволяє забезпечити стабільність структурно-функціональних показників аборигенної іхтіофауни, а ще створює сприятливі передумови (у природоохоронному аспекті) для зростання ролі внутрішніх водойм у виробництві товарної риби.

Ключові слова: Київське водосховище, лиманне господарство, іхтіофауна, промисловий запас.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вишневський В. І. Ріка Дніпро / Вишневський В. І. — К. : Інтерпрес ЛТД, 2011. — 384 с.
2. Водне господарство України / [за ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва]. — К. : Ґенеза, 2000. — 456 с.
3. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ / [Зимбалевская Л. Н., Сухойван П. Г., Черногоренко М. И. и др.] — К. : Наукова думка, 1989. — 243 с.
4. Вятчанина Л. И. Рыбохозяйственное освоение каскада днепровских водохранилищ и пути повышения их рыбопродуктивности / Л. И. Вятчанина // Рыбное хозяйство. — 1980. — Вып. 31. — С. 3—9.
5. Ульман Э. Ж. Методические рекомендации по улучшению условий естественного воспроизводства, охране рыбных запасов и совершенствованию организации рыболовства на Киевском водохранилище / Э. Ж. Ульман, А. Е. Борбат. — К. : УкрНИИРХ, 1982. — 11 с.
6. Використання мілководь дніпровських водосховищ для створення рибних господарств з урахуванням їх впливу на екологічний стан водойм /
О. Ф. Семенюк, С. П. Озінковська, Г. Д. Коханова [та ін.] // І з'їзд Гідробіол. тов-ва України, Київ, 16–19 лист. 1991 р. : тез. доп. — К., 1995. — С. 193.
7. Коханова Г. Д. Современное состояние и перспективы освоения мелководий Днепровских водохранилищ / Г. Д. Коханова, А. Ф. Семенюк // Рыб. хоз-во. — 1980. — Вып. 30. — С. 34—38.
8. Гринжевський М. В. Аквакультура України (організаційно-економічні аспекти) / Гринжевський М. В. — Львів : Вільна Україна, 1998. — 365 с.
9. Медына Т. В. Об охране наиболее ценных мелководий Кременчугского водохранилища / Т. В. Медына // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : Междунар. науч.-практ. конф. : мат. — К., 1995. — С. 45—46.
10. Котовська Г. О. Антропогенний вплив на відтворення риб Кременчуцького водосховища / Г. О. Котовська // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : Міжнар. конф., присвячена 20-річчю біол. ф-ту ЗНУ, 28.03–01.04.2007 р. : мат. — Ч. 1. — Запоріжжя, 2007.— С. 233—235.
11. Владимирова К. С. Мелководья Кременчугского водохранилища / Владимирова К. С., Зимбалевская Л. Н., Пикуш Н. В. — К. : Наук. думка, 1979. — 284 с.
12. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. Наказом Держкомрибгоспу України; № 166 від 15.12.98. — К. : IРГ УААН, 1998. — 47 с.
13. Методические указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах. — М. : ВНИИПРХ, 1990. — 51 с.
14. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України: дис. ... доктора біол. наук : 03.00.10 / Бузевич Ігор Юрійович. – К., 2012. — 297 с.
15. Наукові дослідження стану запасів водних біоресурсів, визначення щорічних прогнозів вилову у Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, Каховському водосховищах і Дніпровсько-Бузькому лимані на період 2013-2017 рр. та розробка оптимального режиму їх рибопромислової експлуатації : звіт по НДР (проміжний 2013 р.) 05-01/13 :
№ ДР 0113U002748 / ІРГ НААН. — К., 2013. — 59 с.
16. Курганський С. В. Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зимівлі 2010 року /С. В. Курганський, О. А. Бузевич // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 4. — С. 58—65.
17. Бузевич І. Ю. Основні напрямки удосконалення порядку рибогосподарського використання внутрішніх водойм України / І. Ю. Бузевич, А. В. Чуклін // Основні аспекти наукового забезпечення рибного господарства України: наук.-практ. семінар (FishExpo-2013) : мат. — К. : НТУУ «КПІ». 2013.— С. 36—39.