Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 22-34
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.022
УДК 639.2.03:597.5

pdf35

БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОСНОВНИХ ВИДІВ РИБ ТА РАКІВ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА ІНШИХ РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДОЙМ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. В. Федоненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
Н. Б. Єсіпова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

Мета. Дослідити, проаналізувати та узагальнити біологічні показники промислових видів риб основних рибогосподарських водойм Дніпропетровської області за останні 10 років.

Методика. Матеріал був зібраний в Запорізькому водосховищі та малих водоймах стандартним набором контрольних знарядь лову (порядок ставних сіток з а = 30–120 мм). Молодь риб відловлювали в третій декаді липня – першій декаді серпня мальковою волокушею завдовжки 10 м. Опрацювання іхтіологічних матеріалів здійснювали за загальноприйнятими методиками.

Результати. При порівнянні біологічних показників риб Запорізького водосховища на сучасному етапі з даними минулого десятиріччя, відображеними в нормативних документах, встановлені суттєві зміни в популяціях судака (Sander lucioperca) та карася сріблястого (Carassius gibelio) які стосуються середньої маси риб, плодючості та відносної частки самиць у нерестовому стаді. Для популяцій плітки (Rutilus rutilus), окуня (Perca fluviatilis) та сріблястого карася характерне скорочення в декілька разів кратності нересту. Практично не змінилися за дослідний період біологічні показники популяцій ляща (Abramis brama), сазана (Cyprinus), щуки (Esox lucius) та сома (Silurus glanis). Стосовно біологічних показників тюльки, краснопірки, бичка і раків у відповідних нормативних документах інформація відсутня, тому оцінити динаміку їх змін не має можливості. Внаслідок проведення інвентаризації малих рибогосподарських водойм отримані відомості щодо біологічних показників основних видів риб, які також можуть бути використані для оновлення нормативної бази даних.

Наукова новизна. Вперше представлена узагальнена характеристика іхтіофауни основних рибогосподарських водойм Дніпропетровської області та проаналізовані базові показники, які визначають умови формування запасу та експлуатації водних біоресурсів рибогосподарських водойм.

Практична значимість. Матеріали роботи можуть бути використані для коригування нормативних даних в існуючих іхтіологічних та рибогосподарських методиках, а також для визначення допустимих обсягів промислового вилову риб у Запорізькому водосховищі.

Ключові слова: Запорізьке водосховище, водойми Дніпропетровської області, іхтіофауна, біологічні показники риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) / [Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Пахомов О. Є., Христов О. А.]; за заг. ред. проф. О. Є. Пахомова. — Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. — 304 с.
2. Екологічний стан біоценозів Запорізького водосховища в сучасних умовах / [Федоненко О. В., Єсіпова Н. Б., Шарамок Т. С. та ін.] — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. — 232 с.
3. Федоненко О. В. Сучасний стан рибних ресурсів Запорізького водосховища / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков // Рибогосподарська наука України. — 2011. —№ 4. — С. 52—56.
4. Есипова Н. Б. Эколого-физиологическая характеристика рыб, обитающих в зоне антропогенного загрязнения / Н. Б. Есипова, Т. С. Шарамок, Е. В. Федоненко // Наукові записки. Тернопільського пед. ун-ту ім.
В. Гнатюка. — 2005. — № 3 (26). — С. 150—152. ― (Серія біологія).
5. Владимиров В. И. Размножение рыб в условиях зарегулированого стока реки / Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай К. С. — К. : АН УССР, 1965.
— 395 с.
6. Бугай К. С. Розмноження риб у пониззі Дніпра та Дніпровсько-Бузькому лимані при дальшому зарегулюванні та скороченні стоку / К. С. Бугай // Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових видів риб. — К. : Наукова думка, 1967. — С. 28—69.
7. Бузевич І. Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України: дис. ... доктора біол. наук: 03.00.10 / Бузевич Ігор Юрійович. — К., 2012. — 297 с.
8. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / Правдин И. Ф.. — М. : Пищ. пром-сть, 1966. — 376 с.
9. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О. М. Арсан,
О. А. Давидов, Т. М. Дьяченко та ін.]; за ред. В. Д. Романенка. ― К. : Логос, 2006. ― 408 с.
10. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолитам / Брюзгин В. Л. — К. : Наукова думка, 1969. — 186 с.
11. Чугунова И. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (Методическое пособие по ихтиологии) / Чугунова И. И. — М. : Изд-во АН СССР, 1959. — 164 с.
12. Тюрин П. В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах / Тюрин П. В. — М. : Пищепромиздат, 1963. — 119 с.
13. Засосов А. В. Теоретические основы рыболовства / Засосов А. В. — М. : Пищевая пром-ть, 1970. — 291 с.
14. Денисов Л. И. Рыболовство на водохранилищах / Денисов Л. И. — М. : Пищевая пром-ть, 1978. — 285 с.
15. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98, № 166. — К., 1998. — 47 с.
16. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / Коблицкая А. Ф. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 208 с.
17. Лакин Г. Ф. Биометрия / Лакин Г. Ф. — М. : Наука, 1990. — 169 с.