Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 72-78
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.072
УДК 574.2

pdf35

ВЗАЄМОДІЯ КУШИРУ ЗАНУРЕНОГО (CERATOPHYLLUM DEMERSUM) З ПАТОГЕННИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ В УМОВАХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

О. В. Гулай, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ
О. М. Жукорський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національна академія аграрних наук України, м. Київ
В. В. Гулай, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград
Н. П. Ткачук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кіровоград

Мета. Дослідити вплив зажиттєвих виділень куширу зануреного (Ceratophyllum demersum) на щільність популяцій патогенних бактерій.

Методика. Водні розчини з виділеннями C. demersum стерилізували шляхом фільтрації під вакуумом через фільтри з діаметром пор 0,2 мкм. Після додавання культур E. rhusiopathiae чи L. interrogans дослідні зразки містили виділення куширу зануреного за розведень 1:10, 1:100, 1:1000 та 1:10000 як контроль використовували стерильну воду з водогону в об’ємі, аналогічному дослідним зразкам, в яку додавали таку ж кількість культур бактерій. Після 48-годинної експозиції зразків відбирали проби для визначення щільності популяцій бактерій.

Результати. Зажиттєві виділення C. demersum за розведень 1:10 та 1:100 стимулювали розмноження бактерій E. rhusiopathiae. У розведеннях виділень 1:1000 та 1:10000 виразного впливу на популяції цього виду бактерій не відмічено. За умов впливу виділень куширу зануреного щільність популяцій L. interrogans досліджених серологічних варіантів змінювалась неоднаково. В природних умовах між дослідженими видами бактерій та рослинам формується топічний тип біоценотичних зв’язків.

Наукова новизна. Вперше досліджені екологічні взаємозв’язки патогенних бактерій E. rhusiopathiae та L. interrogans з водяною рослиною C. demersum.

Практичне значення. Бактерії E. rhusiopathiae та L. interrogans здатні уражувати людей та тварин, проникаючи в їх організми з грунту та води. Тривалість існування еризипелотриксів та лептоспір у водоймах у певній мірі залежить від екологічних зв’язків з різноманітними компонентами фітоценозів, зокрема з рослиною C. demersum.

Ключові слова: кушир занурений (Ceratophyllum demersum), зажиттєві виділення, Erysipelothrix rhusiopathiae, Leptospira interrogans, топічні зв’язки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борисович Ю.Ф. Инфекционные болезни животных: справочник / Ю.Ф. Борисович, Л.В. Кириллов; под. ред Д.Ф. Осидзе. ― М. : Агропромиздат, 1987. ― 288 с.
2. Кологоров А.И. Длительность выживания различных серогруп лептоспир в воде / Кологоров А.И., Филимонова Е.Н., Карцева Т.С. // Лептоспироз : VI всесоюзная научная конференція, 22-24 окт. 1975 г.: тезисы докл. ― М. : Типография Московской вет. академии, 1976. ― С. 15 – 16.
3. Сомов Г.П. Сапрофитизм и паразитизм патогенных бактерий: Экологические аспекты / Г.П. Сомов, В.Ю. Литвин. ― Новосибирск: Наука (Сиб. отд.), 1988. ― 203 с.
4. Эпидемиологические аспекты экологии бактерий / [Литвин В.Ю., Гинцбург А.Л., Пушкарева В.И. и др.]. ― М. : Фармарус–Принт, 1998. ― 255 с.
5. Головко Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений / Головко Э.А. ― К. : Наукова думка, 1984. ― 200 с.
6. Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др.]. ― К. : Наукова думка, 1987. ― 546 с.
7. Дегтярев В.И. Лептоспироз / Дегтярев В.И. ― Ростов : Ростовское книжное издательство, 1972. ― 393 с.
8. Самострельский А.Ю. Метод прямого счета лептоспир в определенном объеме / А.Ю. Самострельский // Лабораторное дело. ― 1966. ― № 2. ― С. 105 – 108.
9. Пат. 50075 Україна, МПК А 61 В 19/00. Спосіб виготовлення камер для підрахунку лептоспір / Гулай О.В., Гулай В.В.; заявник та власник патенту Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. ― № u200911987; заявл. 23.11.2009; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10. ― 4 с.
10. Урбах В.Ю. Биометрические методы / Урбах В.Ю. ― М. : Наука, 1964. ― 412 с.