Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 26-34
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.026
УДК 556.114.6/7:639.311

pdf35

ВПЛИВ САДКОВОГО РИБНИЦТВА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І НАКОПИЧЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ У ВОДОЙМАХ-ОХОЛОДЖУВАЧАХ

Н. В. Старко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Український науково-дослідний Інститут екологічних проблем, м. Харків

Мета. Встановлення змін основних структурних і функціональних характеристик донних відкладів під впливом надходження відходів садкового рибництва.

Методика. Проби донних відкладів відбиралися за допомогою 1-метрової ґрунтової трубки (ГОЇН-1), згідно з загальноприйнятими вимогами. Водно-фізичні властивості відкладів досліджували згідно з рекомендаціями Б. І. Новикова (1985) і А. І. Денисової зі співавторами (1987). Визначення валового вмісту органічної речовини проводилося за втратами після прокалювання.
Споживання кисню донними відкладами вивчалося за методикою В. І. Романенка і В. А. Романенка (1969). Визначення кількості донних відкладів, що утворюються з відходів рибництва, проводилося за двома різними варіантами: шляхом розрахунку надходження з рибницьких садків завислих речовин та шляхом безпосереднього визначення донних відкладів під садками.

Результати. Встановлено, що інтенсивне надходження відходів рибництва зумовлює значне (до 4 разів) збільшення вмісту органічних речовин. При цьому, навіть через 2 роки після скорочення обсягів вирощування риби та навіть видалення садків об'ємна маса скелета відкладів до початкових величин не відновлюється. Концентрація органічної речовини в зоні розміщення садкових ліній спричинює посилене споживання розчиненого у воді кисню, що призводить до погіршення газового режиму, особливо в придонних шарах води, та може стати причиною виникнення явищ задухи. За даними наших досліджень, роль садкових ліній у формуванні загального об'єму донних відкладів відносно невисока (до 2%), проте їх вплив на структурні характеристики донних відкладів дозволяє оцінювати роль даного виду діяльності у загальному балансі продукційно-деструкційних процесів, як суттєву.

Наукова новизна. Вперше було кількісно оцінено вплив садкового рибництва на кількісні та якісні характеристики донних відкладів водойм-охолоджувачів Зміївської ТЕС та Курської АЕС.

Практична значимість. Отримані результати будуть використані при розробленні водоохоронних заходів щодо комплексного використання водойм-охолоджувачів ТЕС і АЕС.

Ключові слова: водойма-охолоджувач, садкове рибництво, донні відклади, кисневий режим.

ЛИТЕРАТУРА
1. Попов А.Н. Определение влияния садковых рыбных хозяйств на качество воды и гидробиологическое состояние водохранилищ-охладителей ГРЭС и АЭС / А.Н. Попов, А.Н. Зацепин, В.И. Сидоркин [и др.] // Рыбохозяйственное использование теплых вод : ІV Всес. совещ., 30 окт. - 2 нояб. 1990 г. : Тез. докл. ― М., 1990. ― С. 222 – 223.
2. Авинский В.А. Выделение и оценка факторов определяющих кислородный режим садковых рыбоводных хозяйств (на примере Черепетского рыбхоза) / В.А. Авинский // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. ― 1990. ― Вып. 309. ― С. 92 – 104.
3. Лихарева Е.И. Содержание органического вещества в воде и илах водоема-охладителя Черепетской ГРЭС и пути трансформации аллохтонной органики / Е.И. Лихарева, В.А. Авинский // Сб. научных трудов ГосНИОРХ. ― 1989. ― Вып. 299. ― С. 29 – 35.
4. Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины / [Протасов А.А., Сергеева О.А., Кошелева С.И. и др.]. ― К. : Наук. думка, 1991. ― 192 с.
5. Лаврентьева Г.М. Соотношение продукционно-деструкционных процессов в водоеме-охладителе Экибазтузской ГРЭС-1, используемом под садковое выращивание рыб / Г.М. Лаврентьева, А.П. Романова // Сб. научных трудов ГосНИОРХ. ― 1990. ― Вып. 309. ― С. 44 – 49.
6. Матвиенко Н.Н. Система ихтиопатологического контроля в индустриальной аквакультуре / Н.Н. Матвиенко, Н.А. Сидоров // Suchasni problemy teoretychnoi' i praktychnoi' ihtiologii': II Mizhnar. Ihtiolog. nauk.-prakt. konf. tezy: ― Севастополь, 2009. ― С. 98 – 102.
7. Акимов В.А. Основные подходы к нормализации кислородного режима в садковых хозяйствах на теплых водах / В.А. Акимов, С.Б. Мустаев, Р.Б. Юсупов [и др.] // Рыбохозяйственное использование теплых вод ІV Всес. совещ. тез. докл. ― М., 1990. ― С. 233 – 255.
8. Старко Н.В. Влияние садкового рыбоводства на экологическое состояние водоемов-охладителей / Н.В. Старко // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирешення : ΙV Міжнар. наук.-практ. конф. зб. наук. ст. Т. 1. ― Х., 2008. ― С. 368 – 373.
9. Кошелева С.И. Гидрохимические показатели воды и летнее развитие зоопланктона в заливе Днепра в районе сброса подогретых вод Киевской ТЭЦ-5 / С.И. Кошелева, О.А. Сергеева // Освоение теплых вод энергетических объектов для интенсивного рыбоводства. ― К. : Наук. думка, 1978. ― С. 216 – 223.
10.Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Гидрометеорологические наблюдения на озерах и водохранилищах. ― Л. : Гидрометеоиздат, 1973. ― Вып. 7, ч. 1. ― С. 354 – 355, 366.
11.Донные отложения водохранилищ и их влияние на качество воды / [А. И. Денисова, Е.П. Нахшина, Б.И. Новиков и др.]. ― К. : Наукова думка, 1987. ― 164 с.
12.Новиков Б.И. Донные отложения днепровских водохранилищ / Новиков Б.И.. ― К. : Наукова думка, 1985. ― 172 с.
13.Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв / Е.В. Аринушкина. ― М. : Изд. Московского университета, 1961. ― С. 108-110.
14.Романенко В.И. Деструкция органического вещества в иловых отложениях Рыбинского водохранилища / В.И. Романенко, В.А. Романенко // Тр. ИБВВ АН СССР. ― 1969. ― Вып. 19 (22). ― С. 24 – 31.
15.Паспорт водоема-охладителя Змиевской ГРЭС / Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране вод. — Харьков : ВНИИВО, 1989. — 16 с.
16.Паспорт пруда-охладителя Змиевской ГРЭС / Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем. — Харьков : УкрНИИЭП, 2007.— 14 с.
17.Разработать способы поддержания требуемого качества воды в водоеме-охладителе Курской АЭС для составления проекта его ремонта : научно-технический отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране вод. — Харьков : ВНИИPО, 1990. — 104 с.