Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 15-25
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.015
УДК 597.15:597.554.3

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ АМУРСЬКОГО ЧЕБАЧКА (PSEUDORASBORA PARVA) В ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

О. В. Діденко, al Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Провести дослідження особливостей поширення інвазивного амурського чебачка (Pseudorasbora parva) в Дніпродзержинському водосховищі залежно від типу біотопу.

Методика. Лови риби здійснювалися на мілководдях за допомогою малькової волокуші. В точках обловів реєструвався тип донного субстрату і ступінь заростання макрофітами. Розраховувалися відносна чисельність в уловах, частота трапляння виду, улов на одиницю зусилля. Дисперсійний аналіз використовувався для знаходження відмінності між значеннями улову на одиницю зусилля на різних субстратах і за різного ступеню заростання водяною рослинністю. Критерій Стьюдента застосовувався для проведення попарного порівняння середніх кількостей амурського чебачка, виловлених на різних типах субстрату і за різного ступеню заростання водяною рослинністю. Вибірковість або уникнення типу субстрату і ступеня заростання оцінювалася за допомогою індексу вибірковості Івлєва. Асоціація між чисельністю амурського чебачка та іншими видами риб тестувалася з використанням лінійної регресії.

Результати. Амурський чебачок в уловах складав 2,3 % (2011 р.) і 7,3 % (2012 р.) від загальної кількості риб, середня частота трапляння ― 54,0 %, середній улов на одиницю зусилля ― 29,3 екз./100 м2. Найбільша чисельність амурського чебачка відзначалася на субстраті пісок+ракушняк (71,5 екз./100 м2), далі були пісок (42,9 екз./100 м2) і глина (31,2 екз./100 м2), а найменша ― на камінні (1,1 екз./100 м2). Що стосується водної рослинності, то найбільша чисельність цього виду спостерігалася на ділянках з середнім ступенем заростання (52,5 екз./100 м2), а найменша кількість ― за відсутності водної рослинності (8,2 екз./100 м2). Отже, амурський чебачок віддавав перевагу піску та ракушняку і уникав кам'янистого субстрату. Також він віддавав перевагу середньому ступеню заростання і, дещо менше, низькому ступеню заростання, і уникав густих заростей макрофітів і ділянок без рослинності. 

Наукова новизна. Вперше досліджена вибірковість амурського чебачка Дніпродзержинського водосховища у відношенні до субстрату і ступеню заростання водяною рослинністю.

Практична значимість. Амурський чебачок може бути конкурентом молоді цінних промислових видів риб, а, з іншого боку, відігравати важливу роль в живленні хижих видів риб. Враховуючи загальну тенденцію до збільшення площ заростання дніпровських водосховищ водною рослинністю, чисельність цього виду у водосховищі буде збільшуватися.

Ключові слова: амурський чебачок (Pseudorasbora parva), Дніпродзержинське водосховище, інвазивні види, біотоп, субстрат

 ЛИТЕРАТУРА

1. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран Ч. 2. / Берг Л.С. ― М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. ― 325 с.
2. Распространение и некоторые особенности биологии амурского чебачка Pseudorasbora parva (Cypriniformes, Cyprinidae) в водоемах Крыма / А.Р. Болтачев, О.Н. Данилюк, Н.П. Пахоруков [и др.] // Вопросы ихтиологии. ― 2006. ― Т. 46, № 1. ― С. 62 – 67.
3. Бузевич І.Ю. Інтенсивність використання промислових запасів ляща (Abramis brama L.) та плітки (Rutilus rutlius L.) Дніпродзержинського водосховища [Електронний ресурс] / І.Ю. Бузевич, О.В. Діденко // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. ― 2012. ― № 1 (30). ― Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_1/12biy.pdf.
4. Булахов В.Л. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) / В.Л. Булахов, Р.О. Новіцький, О. Є. Пахомов [та ін.]. ― Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. ― 304 с.
5. Вишневський В.І. Водогосподарський комплекс у басейні Дніпра / Вишневський В.І., Старук В.А., Сакевич А.М. ― К. : Інтерпрес ЛТД, 2011. ― 188 с.

6. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ / [Денисова А.И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др.]. ― К. : Наукова думка, 1989. ― 216 с.
7. Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ / [Зимбалевская Л.Н., Сухойван П.Г., Черногоренко М.И. и др.]. ― К. : Наукова думка, 1989. ― 248 с.
8. Козлов В.И. Амурский чебачок ― Pseudorasbora parva (Schl.) ― новый вид ихтиофауны бассейна Днестра / В.И. Козлов // Вестник зоологии. ― 1974. ― № 1. ― С. 77 – 78.
9. Котовська Г.О. Розповсюдження та деякі особливості біології амурського чебачка Pseudorasbora parva (Temm. et Schl., 1846) в Кременчуцькому водосховищі / Г.О. Котовська, Д.С. Христенко // Таврійський науковий вісник. ― 2010. ― Вип. 71. ― С. 152 – 157.
10. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: Затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. ― К., 1998. ― 47 с.
11. Мовчан Ю.В. Фауна України. Коропові. Ч.1 / Ю.В. Мовчан, А.І. Смірнов. ― К. : Наукова думка, 1981. ― Т. 8, вип. 2. ― 428 с.
12. Мухачева В.А. К биологии амурского чебачка (Pseudorasbora parva Shlegel) / В.А. Мухачева // Тр. амур. ихтиол. экспедиции 1945-1949 гг. ― 1950. ― № 1. ― С. 365 – 374.
13. Adamek Z., Sukop I. Vliv střevličky východni (Pseudorasbora parva) na parametry rybničniho prostředi / Z. Adamek, I. Sukop // Biodiverzita ichtiofauny ČR. ― 2000. ― № 3. ― P. 37 – 43.
14. Bănărescu P. The freshwater fishes of Europe. Cyprinidae / Bănărescu P. ― Aula Verl., Wiesbaden, 1999. ― Vol. 5/1. ― 426 p.
15. Colautti R.I. A neutral terminology to define «invasive» species / R.I. Colautti, H.J. MacIsaac // Biodiversity and Distributions. ― 2004. ― № 10. ― Р. 135 – 141.
16. Crivelli A.J. Are fish introductions a threat to endemic freshwater fishes in the northern Mediterranean Region?/ A.J. Crivelli // Biological Conservation. ― 1995. ― № 72. ― P. 311 – 319.
17. Galli P. Monogenoids from freshwater fish in Italy, with comments on alien species / P. Galli, G. Strona, F. Benzoli [et al.] // Comparative Parasitology. ― 2007. ― № 74. ― P. 264 – 272.
18. Ivlev V. Experimental ecology of the feeding of fishes / Ivlev V. ― Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1961. ― 302 р.
19. Holčík J. Fish Introductions in Europe with particular reference to its central and eastern part / J. Holčík // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science. ― 1991. ― № 48 (Suppl. 1). ― P. 13 – 23.
20. Kapusta A. The significance of stone moroko, Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel), in the small-sized fish assemblages in the littoral zone of the heated lake Lichenskie / Kapusta A., Bogacka-Kapusta E., Czarnecki B. // Archives of Polish Fisheries. ― 2008. ― Vol. 16, tasc. 1. ― P. 49 – 62.
21. Kottelat M. Handbook of European freshwater fishes / M. Kottelat, J. Freyhof. ― Kottelat, Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, 2007. ― 646 p.
22. Pindёer A. Dispersal of the invasive topmouth gudgeon, Pseudorasbora parva in the UK: a vector for an emergent infectious disease / Pinder A., Gozlan R., Britton J. // Fisheries Management and Ecology. ― 2005. ― № 12. ― P. 411 – 414.
23. Pollux B.J.A. On the occurrence of the Asiatic cyprinid Pseudorasbora parva in the Netherlands / B.J.A. Pollux, A. Korosi // Journal of Fish Biology. ― 2006. ― № 69. ― P. 1575 – 1580.
24. Shafer D. Statistical sleuth: a course in methods of data analysis / D. Shafer, F. Ramsey. ― [2nd ed.]. ― Duxbury Press, 2002. ― 389 p.
25. Smokorowski K. Effects of experimental addition of structural habitat to decommissioned aquatic aggregate systems / Smokorowski K., Geiling W., Pratt T. // Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences 2816, Fisheries and Oceans Canada, 2008. ― 93 р.
26. Welcomme R. International introductions of inland aquatic species / R. Welcomme // FAO Fisheries Technical Paper. 1988. ― № 294. ―328 р. http://dx.doi.org/10.1111/j.1366-9516.2004.00061.x