УДК 593.17–574.51

pdf35

ІНФУЗОРІЇ РИБНИЦЬКИХ ВОДОЙМ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. II. ПРИДОННИЙ ПЛАНКТОН

А. А. Ковальчук, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

Протягом 1988 та першої половини 1989 р. вивчали вільноживучі інфузорії (Ciliophora) придонного планктону рибоводних водойм (басейн Дніпра, Київська область). Досліджено два рибницькі стави та одна водойма комплексного призначення. У водоймах виявлено 106 видів і варієтетів інфузорій, два з яких були новими для України. Вивчено сезонну динаміку чисельності та біомаси, а також продукції і деструкції органічної речовини інфузоріями. Середні значення показників не мають статистично достовірних відмінностей між вивченими водоймами, однак їх сезонні зміни значно відрізняються (найвищі — влітку).

ЛІТЕРАТУРА
1. Бабко Р.В. Микробентометр для протистологических исследований // Гидробиол. журн. — 1989. — 25, N 4. — С. 78–91.
2. Гасовський Г.М. Практичне значення інфузорій та історія їх досліджень на Україні // Збірник праць зоол. музею. — К., 1960. — N 29. — С. 58–90.
3. Ковальчук А.А. Протисто-, микрозоо- и мезозообентос, их биопродукционная роль и значение в процессах самоочищения // Биопродуктивность и качество воды Сасыкского водохрани- лища в условиях его опреснения. — К.: Наук. думка, 1990. — С. 127–157.
4. Ковальчук А.А. Простейшие и микрофауна // Гидроэкология украинского участка Дуная и сопредельных водоемов. — К.: Наук. думка, 1993. — С. 119–148.
5. Ковальчук А.А., Бошко Е.Г. Об использовании оксипропилцеллюлозы для затормаживания движения простейших // Вест. зоол. — 1979. — № 2. — С. 62.
6. Ковальчук А., Дубровський Ю.В., Ковальчук Н.Є. Енергетичний баланс екосистеми типового рибницького ставка лісостепової зони // Рибне господарство України. — 2004. — Вип. 63. — С. 95–97.
7. Коненко Г.Д. Гідрохімія ставків і малих водойм України. — К.: Наук. думка, 1971. — 311 с.
8. Мирабдуллаев И.М. Foissneria viridis gen. et sp. n. (Synhymenida, Furgasoniidae) — новая планктонная инфузория из рыбоводных прудов Узбекистана // Зоол. журн. — 1986. — 65, N 6. — С. 928–929.
9. Мирабдуллаев И.М. Планктонные инфузории рыбоводных прудов Узбекистана: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — М., 1986. — 24 с.
10. Олексив И.Т. Планктонные инфузории прудов западной части УССР: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — К., 1985. — 21 с.
11. Elliott J.M. Some methods for the statistical analysis of samples of benthic invertebrates. — Fresh- water Biol. Ass. — Ferry House: Sci. Publ., 1977. — Vol. 25. — 160 p.
12. Foissner W., Blatterer H., Berger H., Kohmann F. Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems. Band I: Cyrtophorida, Oligotrichida, Hypotrichia, Colpodea. — In- formationsberichte des Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft. — 1991. — 1/91. — 478 p.
13. Foissner W., Berger H., Kohmann F. Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Sapr- obiensystems. Band II: Peritrichia, Heterotrichida, Odontostomatida. — Informationsberichte des Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft. — 1992. — 5/92. — 502 p.
14. Foissner W., Berger H., Kohmann F. Taxonomische und okologische Revision der Ciliaten des Sa- probiensystems. Band III: Hymenostomata, Prostomatida, Nassulida. — Informationsberichte des Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft. — 1994. — 1/94. — 548 p.
15. Foissner W., Berger H., Blatterer H., Kohmann F. Taxonomische und okologische Revision der Cili- aten des Saprobiensystems. Band IV: Gymnostomatea, Loxodes, Suctoria. — Informationsberichte des Bayer. Landesamtes fur Wasserwirtschaft. — 1995. — 1/95. — 540 p.
16. Kahl A. Urtiere oder Protozoa. Wimpertiere oder Ciliata (Infusoria). In Dahl F.: Die Tierwelt Deutschlands. — Jena.: G. Fischer, 1930–35. — B. 18, 21, 25, 30. — 860 s.
17. Klein B. Ergebnisse mit einen Silbermethode bei Ciliaten // Arch. Protistenk. — 1926. — B. 56. — S. 243–279.