УДК 639.311.043.2

pdf35

РОЗВИТОК ФІТО- І ЗООПЛАНКТОНУ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ПРИ УДОБРЕННІ ЇХ БІОГУМУСОМ І “РІВЕРМОМ”

Н. П. Чужма, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. М. Базаєва, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. І. Хижняк, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Подано результати порівняльного аналізу кількісних та якісних показників розвитку фіто- та зоопланктону вирощувальних ставів, закономірності формування вказаних угруповань та їх взаємний вплив в екосистемі ставів за умов застосування для їх удобрення біогумусу і “Ріверму”.

ЛІТЕРАТУРА
1. Щербак В.І. Методи досліджень фітопланктону // Метод. основи гідробіологічних досліджень водних екосистем / За ред. В.І. Назаренко. — К., 2002. — С. 41–47.
2. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиолоческих иссле- дованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. — Л., 1982. — 33 с.
3. Топачевский А.В., Масюк Н.П. Пресноводные водоросли Украинской ССР. — К., 1984. — 336 с.
4. Царенко П.М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. — К.: Наук. думка, 1990. — 208 с.
5. Мануйлова Е.Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. — М.-Л., 1964. — 326 с.
6. Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР. — Л., 1970. — 744 с.