УДК 639.3.03

pdf35

ВПЛИВ ТЕРМІНІВ ПЕРЕБУВАННЯ САМОК  РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII) В ШТУЧНИХ УМОВАХ НА ПОВТОРНІСТЬ ЇХ НЕРЕСТУ

І. Ю. Кірєєва, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
Г. Ф. Кузьмич, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Проаналізовано терміни міжнерестового інтервалу у доместикованих самок російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii) на Кізанському осетровому рибницькому заводі (Астраханська область, Росія). Встановлено, що у риб, повторно дозрівших в заводських умовах, простежувалась законо- мірність скорочення інтервалу між нерестом у середньому до 3 років. Для післянерестової реабілітації для самок, у яких термін дозрівання у заводських умовах скорочується до 2 років, рекомендується застосування вітамінних ін’єкцій.

ЛІТЕРАТУРА
1. Браценюк Г.Н. Межнерестовые интервалы Acipenser Guldenstadti Brant // Тр. ЦНИОРХ. Т. 3. — 1971. — С. 359–362.
2. Маилян P.A., Касимов Р.Ю. Закономерности повторного созревания и нереста осетровых // Докл. АН. АзСССР. Т. 36, № 9. — 1980. — С. 77–80.
3. Подушка С.Б. Межнерестовые интервалы у осетровых (Asipenseridae) // Науч.-техн. бюл. лаборатории ИНЭНКО. Вып. 2. — СПб., 1996. — С. 20–38.
4. Поповa A.A., Крупий В.A., Шевченко В.Н., Кирилов Д.Е. Исследовaния причин нестaбильного созревaния производителей осетровых, используемых нa ОРЗ дельты Волги. Рыбохозяйствен- ные исследовaния нa Кaспии. — Aстрaхaнь, 2001. — С. 295–303.
5. Ходоревскaя Р.П. Поведение, рaспределение и мигрaции осетровых рыб Волго-Кaспийского бaссейнa. — Aвтореф. дис. нa соиск. уч. степени д-ра. биол. нaук. — М., 2002. — 48 с.