УДК 574.52: 577.115.3

pdf35

ВПЛИВ СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ ДВОЛІТОК БІЛОГО АМУРА (CTENOPHARYNGODON IDELLA) НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ

О. М. Ковальчук, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь

У печінці дволіток білого амура (Ctenopharyngodon idella), яких вирощували у ставі з облаштованими кормовими місцями, що обмежували їх доступ до штучного корму, відмічена тенденція до вищого вмісту жирних кислот загальних ліпідів, яка проявлялася, в основному, за рахунок поліненасичених жирних кислот родини n-3. У них встановлено вище відношення вмісту поліненасичених жирних кислот родини n-3 до поліненасичених жирних кислот родини n-6.

ЛІТЕРАТУРА
1. Балтаджі Р.А. Технологія відтворення рослиноїдних риб у внутрішніх водоймах України / Р.А. Балтаджі. — К.: ІРГ УААН, 1996. — 136 с.
2. Годівля риб / [Шерман І.М., Гринжевський М.В., Желтов Ю.О. та ін.]. — К.: Вища освіта, 2001. — 268 с.
3. Пат. 6852 Україна. МПК (2005) А01К 61/00. Спосіб підвищення ефективності використання кормів при вирощуванні риби / Ковальчук О.М., Тучапський Я.В., Грициняк І.І., Колпа- ков Ю.О., Пірус Р.І., Маковецька М.П. — заявлено 13.12.2004 ; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5.
4. Тучапський Я.В. Рибогосподарська ефективність удосконаленого біологічного способу бороть- би із заростанням вирощувальних ставів / Я.В. Тучапський, О.М. Ковальчук // Современное состояние рыбного хозяйства: проблемы и пути решения: матер. Междунар. науч.-пед. конф., 1–3 апреля 2008 г. — Херсон, 2008. — С. 192–195.
5. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / [В.В. Влізло, Р.С. Федорук, І.А. Макар та ін.]. — Львів, 2004. — 399 с. — (Довідник).
6. Одночасне газохроматографічне визначення окремих етерифікованих і неетерифікованих високомолекулярних кислот у біологічному матеріалі / Й.Ф. Рівіс, І.В. Скорохід, Б.Б. Данилик [та ін.] // Український біохімічний журнал. — 1997. — Т. 69, № 2. — С. 110–115.
7. Остроумова И.Н. Биологические основы кормления рыб / И.Н. Остроумова. — СПб.: ГосНИОРХ, 2001. — 372 с.
8. Грициняк І.І. Обмін ліпідів у риб: монографія / І.І. Грициняк, К.Б. Смолянінов, В.Г. Янович. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.