УДК 639.311:93(477)

pdf35

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕПЛОВОДНОГО СТАВОВОГО РИБНИЦТВА В УКРАЇНІ

О. М. Колос, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Б. О. Ганкевич, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Й. Є. Янінович, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ПАТ "Львівський облрибкомбінат", с. Рудники

Викладено узагальнені дані за окремими питаннями розвитку ставового рибництва в Україні. Ставове рибництво формувалось в Україні впродовж кількох століть і пережило як етапи розквіту, так і періоди занепаду залежно від політичних та соціально-економічних чинни- ків, а також особливостей і динаміки розвитку інших напрямів аграрного виробництва. В останні 50 років вітчизняне рибництво зазнало значних змін, обумовлених процесами науково-технічного прогресу та кардинальними змінами в системі управління виробництвом і характері економічних відносин у країні. Останнім часом виникла необхідність виявлення резервів розвитку рибної галузі, зокрема, пошуку нових економічно виправданих підходів ведення рибного господарства. Пріоритетними завданнями рибництва стали зниження витратності технологій, ресурсозбереження, поліпшення якості та забезпечення конку- рентоспроможності продукції з одночасним підвищенням продуктивності виробництва в умовах екологічно безпечного ведення господарства.

ЛІТЕРАТУРА
1. Кононов В.О. Рукописи в архіві Інституту рибного господарства НААН, 1958.
2. Козлов В.И. Аквакультура в истории народов с древнейших времен. — М.: ДФ АГТУ, 2002. — 349 с.
3. Мовчан В.А. Жизнь рыб и их разведение. — М.: Колос, 1966. — 351 с.
4. Козлов В.И. История рыболовства и рыбоводства в казачьих областях // Рибне господарство. — К., 2001. — Вип. 59–60. — С. 38–43.
5. Елеонский А.Н. Рыбоводство в естественных и искусственных водоемах. — М.: Всесоюз. Кооперативное объединенное изд-во, 1936. — 54 с.
6. Просяный В.С. Прудовое рыбное хозяйство западных областей Украинской ССР // Тр. УкрНИИРХ. — К., 1948. — № 5. — С. 87–202.
7. Susta J. Die Ernahrung des Karpfen und seinen Teichgenossen — Stettin 1888 (Чешское издание 1884 г.).
8. Інститут рибного господарства / За ред. І.І. Грициняка. — К.: ДІА, 2010. — 352 с.
9. Мартышев Ф.Г. Развитие науки в области прудового рыбоводства СССР за годы советской власти // Вопросы ихтиологии. — 1967. — Т. 7. — С. 944–955.
10. Шпет Г.І., Фельдман М.Б. Кисневий режим ставів в умовах інтенсивного коропового госпо- дарства. — К., 1961. — 128 с.
11. Харитонова Н.Н., Галасун П.Т., Панченко С.М. Методические рекомендации по совершенство- ванию метода комплексной интенсификации прудового рыбоводства УССР в зависимости от зонального положения хозяйств. — К., 1976. — 30 с.
12. Харитонова Н.Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. — К.: Наук. думка, 1984. — 195 с.
13. Мовчан В.А. Основи годівлі ставових риб. — К.: Наркомпостачання УРСР, 1934. — 150 с.
14. Щербина А.К., Осадчая Е.Ф., Просяна В.В.Основные результаты научных исследований по борьбе с болезнями рыб // Рибне господарство — К.: Урожай, 1980. — Вип. 30. — С. 60–65.
15. Балан А.И. Сом, как новый объект прудового рыбоводства УССР: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Днепропетровск, 1968. — 19 с.
16. Балан А.И. Рекомендации по биотехнике разведения и выращивания сома. — К., 1970. — 14 с.
17. Білий М.Д. Розмноження та розведення судака. — К.: Вид-во АН УРСР, 2958. — 160 с.
18. Демченко И.Ф. Щука как добавочная рыба в прудовом хозяйстве западных областей Украинской ССР: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — К.: Украинская сельскохозяйственная академия.
— 1963. — 20 с.
19. Любарский А.И. Абиотические факторы при вселении сиговых рыб в водоемы Украинской ССР: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — К.: Украинская сельскохозяйственная академия. — 1963. — 18 с.
20. Полтавчук М.А. Основы биотехники разведения судака в искусственных водоемах. — К.: Изд-во АН УССР, 1959. — 84 с.
21. Вовк П.С. Выращивание амурских рыб в прудах Украины // Тр. Всесоюз. совещ. по биологи- ческим основам рыбн. хоз-ва. — Томск.: Изд-во Томск. ун-та, 1959. — С. 324–330.
22. Приходько В.А., Носаль А.Д. Рыбохозяйственное освоение растительноядных рыб в Украине // Рибне господарство. — К.: Урожай, 1967. — Вип. 5. — С. 41–51.
23. Балтаджі Р.А. Технологія відтворення рослиноїдних риб у внутрішніх водоймах України. — К.: ІРГ УААН, 1996. — 84 с.
24. Кузема А.И. Украинские породы карпа // Труды по вопросам прудового рыбоводства. — М.: Изд-во АН СССР, 1952, — С. 17–25.
25. Мурин В.А. Вопросы экономии и организации рыбного хозяйства. — К., 1956. — 187 с.
26. Демченко І.Ф., Шпет Г.І. Підвищення продуктивності ставів України за останні 20 років // Рибне господарство. — К.: Урожай, 1977. — № 24. — С. 9–14.
27. Муквич М.Г. Основні етапи і результати діяльності “Укррибгоспу” // Проблеми і перспективи розвитку аквакультури в Україні: матер. наук.-практ. конф. — К., 2004. — С. 15–28.
28. Галасун П.Т., Томіленко В.Г. Стан та перспективи розвитку колгоспного рибництва в Україні // Рибне господарство. — 1976. — №. 22. — С. 3–10.
29. Гринжевский Н.В., Сабодаш В.М., Галасун П.Т. и др. Рекомендации по организации интенсив- ного ведения рыбоводства в колхозах и совхозах. — К.: УкрНИИНТИ, 1978. — 88 с.
30. Гринжевський М.В. Інтенсифікація виробництва продукції аквакультури у внутрішніх водой- мах України. — К.: Світ, 2000. — 188с.
31. Гринжевский Н.В., Сабодаш В.М. Колхозное рыбоводство. — К.: Урожай, 1981. — 110 с.
32. Гринжевский Н.В., Козлов В.И. Рекомендации по программированию рыбопродуктивности водоемов колхозов и совхозов Украинской ССР. — К.: Госагропром УССР, 1986. — 35 с.
33. Гринжевский Н.В. Рекомендации по совершенствованию форм организации рыбоводства на межхозяйственной основе. — К.: ВАСХНИЛ, 1990. — 34 с.
34. Виноградов В.К. Биологические основы разведения и выращивания растительноядных рыб и новых объектов рыбоводства и акклиматизации: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. — М.: ВНИИПРХ, 1985. — 60 с.
35. Третяк О.М., Грициняк І.І., Коцюба В.М., Ганкевич Б.О. Біологічна характеристика та техноло- гічні прийоми культивування додаткових і нетрадиційних об’єктів рибництва // Фермерське рибництво. — К.: Герб, 2008. — С. 333–361.
36. Андрющенко А.І., Прокопенко А.А., Третяк О.М., Грищенко Н.Ф. Технологія розведення та вирощування великоротого буфало у внутрішніх водоймах України (ставових рибних гос- подарствах). — К.: Аграрна наука, 1995. — 18 с.
37. Харитонова Н.М., Булатович М.А., Булатович М.Т., Котовенко В.В., Добрянська Г.М. Досвід вирощування товарних дволіток великоротого буфало в умовах ІІІ зони рибництва // Тех. докл І з’їзду гідроекологічного товариства України. — К., 16–19 листопада, 1993 р. — К., 1994. — С. 204.
38. Колос О.М., Третяк О.М., Ганкевич Б.О. З історії рибогосподарського використання американ- ського веслоноса // Рибне господарство. — К.: Аграрна наука, 2004. — № 20. — С. 1–13.
39. Грусевич В.В., Неборачек С.И., Порохонская Е.М., Сидоров Н.А., Дмитриева О.В., Трудова Н.В., Гриненко А.И. Технология разведения и выращивания канального сома в прудовых, садковых и бассейновых хозяйствах УССР. — К.: УкрНПО по рыбоводству и рыболовству, 1987. — 28 с.
40. Грусевич В.В., Вовк П.С., Євтушенко М.Ю., Зінківський С.Г., Потрохов О.С., Стеценко Л.І. Технологія відтворення чорного амура в водоймах України. — К.: УААН, МРГУ, ІРГУААН, 1996. — 15 с.
41. Рылов В.Г., Шерман И.М., Пилипенко Ю.В. Пиленгас в континентальных рыбохозяйственных водоемах. — Симферополь: Таврия, 1998. — 102 с.
42. Мовчан Ю. Товарный карп за одно лето // Рыбоводство и рыболовство. — 1960. — № 3. — С. 12–13.
43. Дорохов С.М., Пахомов С.П., Поляков Г.Д. Прудовое рыболовство. — М.: Изд-во сельхоз. ли- тературы, 1963. — С. 151–156.
44. Хорунжий А.А., Пронин Г.М. Технология модифицированного трехлетнего оборота с получени- ем товарной продукции на уровне 1,7–3,1 т/га в прудовых хозяйствах І–ІІІ зон рыбоводства.
— М.: ВНИИПРХ, 1991. — 35 с.
45. Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Економічна ефективність вирощування товарної риби за трилітнього циклу. — К.: Світ, 2000. — 168 с.
46. Виноградов В.К., Бекин А.Г., Магомаев Ф.М. Временные рекомендации по технологии непре- рывного выращивания рыбы в прудах. — М.: ВНИИПРХ. 1986. — 21 с.
47. Федорченко В.И., Новоженин Н.П., Зайцев В.Ф. Товарное рыбоводство. — М.: Агропромиздат, 1992. — 207 с.
48. Третяк О.М. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 26–30 вересня 2005 р. м. Київ: Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресур- сів. — К., 2005. — С. 3–11.
49. Андрющенко А.І., Третяк О.М., Коваленко В.О. Досвід товарного вирощування коропових риб у полікультурі за випасної форми рибництва в ставових господарствах степової зони України // Рибне господарство. — К.: Аграрна наука, 2001. — Вип. 59–60. — С. 12–17.
50. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією. — К.: ІНКОС, 2009. — 192 с.
51. Ганкевич Б.О., Третяк О.М., Онученко О.В., Базаєва А.М., Чужма Н.П. З досвіду вирощування товарного веслоноса в ставовій полікультурі лісостепової зони // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 4. — С. 70–76.
52. Третяк О.М. Система науково обгрунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 2. — С. 3–25.
53. Янінович Й.Є., Грициняк І.І., Гринжевський М.В., Швець Т.М. Полікультура — шлях до ін- тенсифікації ставового рибництва // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 4. — С. 78–83.
54. Дерень О.В., Рівіс Й.Ф. Підвищення рівня вищих жирних кислот в організмі коропів під впли- вом настойки ехінацеї пурпурової // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 2. — С. 100–105.
55. Цьонь Н.І., Грициняк І.І., Пірус Р.І., Хижняк М.І., Кражан С.А., Тучапська Г.Я. Спосіб стимуляції кормових гідробіонтів у вирощувальних ставах // Пат. 36296 Україна. МПК (2006) А23К 1/10., опубл. 27.10.2008, Бюл. № 20.
56. Базаєва А.В., Вовк Н.І. Перспективи використання фосформобілізуючих бактеріальних пре- паратів у рибогосподарській галузі // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 3. — С. 109–113.