УДК 004.14. 639.311:631.86/.87 639.311:631.81.095.337

pdf35

СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ У СТАВОВОМУ РИБНИЦТВІ

А. В. Базаєва, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. І. Вовк, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Показано перспективи використання фосфоромобілізуючого бактеріального препарату полі- міксобактерину в рибницьких ставах сумісно з органічним добривом (перегній). Встановлено позитивний вплив внесених добрив на вміст у воді мінерального фосфору, розвиток фіто- та зоопланктону і рибопродуктивність експериментальних водойм.

ЛІТЕРАТУРА
1. Носко Б.С Фосфорные удобрения в системе факторов повышения эффективного плодородия почв на Украине // Агрохимия. — 1998. — № 9. — С. 42–52.
2. Ивлева Э.В. Разумно вносим удобрения // Рыбоводство и рыбное хозяйство. — 2006. — № 10. — С. 30–31.
3. Хижняк М.І Вплив різних видів добрив на чисельність та життєдіяльність бактеріопланкто- ну в ставах // Таврійський наук. вісник “Сучасні напрямки та проблеми аквакультури”. — Херсон, 1998. — Вип. 7. — С. 395–399.
4. Столович В.Н О безвредном использовании животноводческих стоков для удобрения вы- растных прудов / В.Н. Столович [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2000. — Вып. 16. — С. 67–73.
5. Кражан С.А., Хижняк М.І Природна кормова база ставів // Науково-виробниче видання. — Херсон: Олді-Плюс, 2009. — 328 с.
6. Цьонь Н.І., Чужма Н.П., Базаєва А.М Реакція фіто- та зоопланктону на дію органічних добрив // Рибне господарство. — К., 2009. — Вип. 66. — С. 212–216.
7. Патика В.П., Токмакова Л.М., Луценко Н.В., Асаулко Л.О., Близнюк Л.М., Ларченко І.В., Лепе- ха О.П., Щербатий О.А., Піщур І.М. Пошук мікроорганізмів для розробки нових екологічно безпечних препаратів на основі фосфоромобілізуючих бактерій // Вісник Одес. нац. ун-ту. — 2001. — Т. 6. — Вип. 4. — С. 228–231.
8. Смірнов В.В., Патика В.П., Підгорський В.С., Іутинський Г.О., Антипчук А.Ф Мікробні біотех- нології в сільському господарстві // Агроекологічний журнал. — 2002. — № 3. — С. 3–9.
9. Шевчук М.Й., Гаврилюк В.А., Бортнік А.М. Ефективність мікробних препаратів при вирощу- ванні картоплі в умовах радіоактивного забруднення // Агроекологічний журнал. — 2008. —
№ 2. — С. 265–267.
10. Базаєва А.В Використання бактеріальних добрив при вирощуванні риби у ставовій аква- культурі / Базаєва А.В. //Матеріали VIII наук. конф. мол. вч. та аспір., 13 травня 2010 р. с. Чубинське / Інститут розведення і генетики тварин. — К., 2010. — С. 7.
11. Базаєва А.В., Михайленко Н.Г. Зміни концентрацій біогенних елементів у рибогосподарських ставах при використанні фосфоромобілізуючих бактеріальних препаратів та фосфорних мінеральних добрив // Рибне господарство. — К., 2009. — Вип. 67. — С. 14–19.
12. Патент UA 20206 A. Штам бактерій Bac. polymyxa ВНДІСГМ В-324 Д для виробництва сти- мулятора росту цукрового буряка/ Канівець В.І., Токмакова Л.М., Мелимука Ю.М. — Опубл. 27.02.98; Бюл. № 1. — 6 с.
13. Харитонова Н.Н Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. — К.: Наук. думка, 1984. — 192 с.
14. Алёкин О.А Основы гидрохимии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 412 с.
15. Винберг Г.Г., Лаврентьева Г.М. Методические рекомендации по сбору и обработке материа- лов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. — Л.: Минрыбхоз РСФСР и ГосНИОРХ, 1982. — 33 с.