УДК 639.371.52

pdf35

БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ (ECHINACEA PURPUREA) В ТВАРИННИЦТВІ

О. В. Дерень,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Описано процес культивації та використання ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) у тваринництві як біостимулятора рослинного походження, що має позитивний вплив на фізіологічний та імунний статус організму, підвищує резистентність, впливає на ріст та його розвиток. Різноманітні добавки та препарати на основі ехінацеї пурпурової застосовують у тваринництві як ефективний засіб для лікування шлунково-кишкових захворювань, поліпшення приростів молодняку, активації спермогенезу. Як наслідок, отримана сільськогосподарська продукція є більш високоякісною. Подальше її вивчення та застосування в тваринництві є актуальним і доцільним з економічної та споживчої точок зору.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бегма А.А., Бегма Л.А., Щеголева Т.Ю. и др. Изучение молекулярных механизмов действия Эхинацеи пурпурной на спермии быков. Изучение и использование эхинацеи: Материалы междунар. науч. конф., 21–24 сент. 1998 г. — Полтава, 1998. — С. 104.
2. Бегма А.А., Бегма Л.А., Гришина В.С. Ехінацея — не панацея, але … // Ветеринарна медицина України. — 1996. — № 7. — С. 34–35.
3. Боднарчук Л.И., Кожура И.М., Мусялковская А.А. Исследования Эхинацеи пурпурной методом спектрометрии: итоги пяти лет // С эхинацеей в третье тысячелетие: Материалы междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 115–120.
4. Бородай А.Б., Дахно И.С., Самородов В.Н. Испытание бровитакокцида и настойки эхинацеи пурпурной при криптоспидозе телят // С эхинацеей в третье тысячелетие: Материалы меж- дунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 233–238.
5. Буркат В.П., Бегма А.А., Бегма Л.А. Новые препараты, созданные на основе Эхинацеи пур- пурной, и их использование в животноводстве // Изучение и использование эхинацеи: Материалы междунар. науч. конф., 21–24 сент. 1998 г. — Полтава, 1998. — С. 105–107.
6. Бусол В.О., Куцан О.Т., Бабкін В.Ф. та ін. Ехінацея пурпурова — стимулятор резистентності організму телят // Проблеми лікарського рослинництва: Міжнарод. наук.-практ. конф. з нагоди 80-річчя Ін-ту лікарських рослин УААН, 3–5 липня 1996 р. (м. Лубни): Тези доп. — Полтава, 1996. — С. 231–232.
7. Вовк Д.М. Рослинні засоби у ветеринарній медицині. — К.: Урожай, 1966. — 200 с.
8. Дахно І., Клименко О. Дія розчину ехінацеї пурпурової при перентиральному застосуванні // Вет. медицина України. — К., 2008. — № 2.–– С. 32–35.
9. Издепский В.И., Меженский А.А. Эффективность фитосорбента эхинацеи пурпурной при ле- чении экспериментальных инфицированных ран у крупного рогатого скота // С эхинацеей в третье тысячелетие: Материалы междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 238–241.
10. Изучение и использование эхинацеи: Материалы междунар. науч. конф., Полтава, 21–24 сент.
1998 г. / Полтавское отделение украинского ботанического общества. — Полтава: Верстка, 1998. — 156 с.
11. Кацан В.А., Потопальський А.І., Юркевич Л.Н. Отримання рослин з господарсько-цінними ознаками за допомогою екзогенних ДНК // Вивчення онтогенезу рослин природних і куль- турний флор у ботанічних закладах і дендропарка Євразії: Матеріали 12-ї міжнар. конф. — Полтава, 2000. — С. 256–258.
12. Колесник М., Усачова В., Кравченко О. Впровадження рослинного біостимулятора // Тварин- ництво України. — 2004.– № 4. — С. 24–25.
13. Колесник Н.Д., Семенов С.А. Использование эхинацеи пурпурной в рационах подсосных свиноматок // С эхинацеей в третье тысячелетие: Материалы междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 242–244.
14. Колесник М.Д., Троцький М.Я. Нетрадиційні культури в кормовиробництві // Свинарство. — К., 1997. — Вип. 53. — С. 102.
15. Колесник М., Семенов С., Гиря В. Стимулятор імунітету поросят // Тваринництво України. — 2005. — № 10. — С. 27–28.
16. Марчишин С.М. Червоний соняшник — ехінацея пурпурова // Здоров’я жінки в Україні. — 2001. — № 1(13). — С. 44.
17. Меньшова В.О. Інтродукція і перспективи культури видів роду Echinacea Moench в Україні: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — К., 2002. — 26 с.
18. Мироненко Е.И. Влияние кормовой добавки с эхинацеей пурпурной на физиологическое состояние организма поросят // С эхинацеей в третье тысячелетие: Материалы междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 245–247.
19. Мироненко E.И. Использование Эхинацеи пурпурной в животноводстве // Изучение и ис- пользование эхинацеи: Материалы междунар. науч. конф., 21–24 сент. 1998 г. — Полтава, 1998. — С. 138–140.
20. Міщенко О.В. Біологічно-екологічні особливості ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea L. Moench) в умовах Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. — К., 2007. — 20 с.
21. Нестеров В.В., Бабаева Е.Ю. Повышение жизнеспособности цыплят путем применения препарата эхинацеи пурпурной и янтарной кислоты // С эхинацеей в третье тысячелетие: Материалы междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 248–249.
22. Ноллед Лоуд. Європа проти антибіотиків // Тваринництво України. — 2005. — № 2. — С. 19–20.
23. Остапко И.Н., Купенко Н.П. Фитохимическая оценка Echinacea purpurea (L.) Moench // С эхи- нацеей в третье тысячелетие: Междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 129–132.
24. Порада С.В. Эхинацея пурпурная в условиях Лесостепи Украины (биологические особенности, способы возделывания, перспективы использования): Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — К., 1993. — 27 с.
25. Потопальский А.И., Юркевич Л.Н., Волощук Т.П. и др. Полесская красавица — новый перспек- тивный сорт Эхинацеи пурпурной // С эхинацеей в третье тысячелетие: Междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 83–88.
26. Почерняєва В.Ф., Іванченко М.І. Перспективи використання ехінацеї пурпурової для підви- щення відтворювальної здатності плідників сільськогосподарських тварин // Изучение и использование эхинацеи: Материалы междунар. науч. конф., 21–24 сент. 1998 г. — Полтава, 1998. — С. 140–143.
27. Самородов В.Н., Поспелов С.В. Виды рода эхинацеи Echinacea Moench в агрофитоценозах Ле- состепи Украины: десятилетние итоги интродукции, изучения, биологии и возделывания // Вісн. Полтав. держ. сільськогосподар. ін-ту. — 2001. — № 4. — С. 48–58.
28. Самородов В.Н., Поспелов С.В. Эхинацея в Украине: полувековой опыт интродукции и возде- лывания. — Полтава: Верстка, 1999. — 52 с.
29. Самородов В.Н., Поспелов С.В., Моисеева Г.Ф. и др. Фитохимический состав представителей рода эхинацея (Echinacea Moench) и его фармакологические свойства (обзор) // Хим.-фармац. журн. — 1996. — Т. 30. — № 4. — С. 32–37.
30. Селезенко Л.В., Осетров В.Д. Виды рода эхинацея как имуностимуляторы // Вторая Респуб- ликанская конференция по медицинской ботанике: Тез. докл. — К., 1988. — С. 399–400.
31. Семенченко М. Вплив біологічно активних препаратів на молочну та репродуктивну здатність тварин і їх збереженість // Ефективні корми та годівля. — 2006. — № 5 (13). — С. 40–44.
32. Титаренко Е.В. Использование Эхинацеи пурпурной для профилактики сальмонеллеза сви- ней // С эхинацеей в третье тысячелетие: Междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Пол- тава, 2003. — С. 249–253.
33. Чубов Ю.А., Найдич О.В., Осадчая А.А. Эхинацея композиум (для ветеринарии) в системе лекарственной ветеринарной терапии // С эхинацеей в третье тысячелетие: Междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 253–260.
34. Чудак Р.А., Мельникова Т.В., Огородничук Г.М. Продуктивность, убойные и органолептические качества мяса цыплят кросса “КОББ-500” при скармливании экстрактов эхинацеи пурпурной
// С эхинацеей в третье тысячелетие: Междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — Полтава, 2003. — С. 260–264.
35. Чудак Р.А. Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання фітобіотиків у годівлі сільськогосподарських тварин: автореф. дис. ... доктора с.-г. наук. — К., 2008. — 41 с.
36. Чудак Р., Мельникова Т., Огороднічук Г. Вплив екстракту ехінацеї пурпурової на морфологічний і функціональний стан статевої системи курчат яєчної породи // Тваринництво України. — 2004. — № 1–2. — С. 24–26.
37. Яковлева Н.Ю., Войтенко Г.М., Лисиця О.І. та ін.Фармакологічні властивості препаратів ехі- нацеї в експерименті та клініці (огляд літератури) // Ліки. — 1996. — № 2. — С. 118–123.
38. Яценко Л. Вплив Ехінацеї пурпурової на процеси травлення у свиней // Тваринництво Укра- їни. — № 8. — 2004. — С. 26–28.
39. Яценко Л.И. Влияние зеленой массы эхинацеи пурпурной на процессы пищеварения у свиней // С эхинацеей в третье тысячелетие: Междунар. науч. конф., 7–11 июня 2003 г. — С. 265–269.
40. Bauer R., Wagner H. Echinacea: Handbush fur Arzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler. — Stuttgart; Wiss. Velg. — Ges., 1990. — 182 p.
41. Foster S. Echinacea: Nature’s immune enhancer. — Rochester, Vermont, 1991. — 150 p.
42. McGregor R. The taxonomy of the genus Echinacea (Composite) // The University of Kansas Science Bulletin. — 1968. — № 4. — Р. 113–142.
43. The medicine from the bees — Treatise of Apitherapy. Flavonoids. CD-ROM of Apitherapy. Ed.
Api-Ar Int. SA.LTD Brussel. 2000. — 3, 01, 6, 02.