УДК 597-1.044

pdf35

ВПЛИВ ФЕНАРОНУ НА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА (CYPRINUS CARPIO) ТА РИБОПРОДУКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ

В. М. Гарайда, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь

Встановлено, що згодовування фенарону з розрахунк у 100 г препарату на 1 т комбікорму протягом 2-х місяців підвищує рибопродуктивність вирощувальних ставків на 2,02 ц/га. У дослідних риб відмічено збільшення білка сироватки крові за рахунок глобулінових фракцій, що вказує на підвищену резистентність організму цьоголіток коропа.

ЛІТЕРАТУРА
1. Алекин О.А. Основы гидрохимии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — С. 412.
2. Гительзон И.И., Терсков И.А. Факторы влияющие на стойкость эритроцитов в сосудистом русле: Сб. “Вопросы биофизики, биохимии и патологии эритроцитов”. — Красноярск, 1961. — Вып. 2.
3. Васів Р.О., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Р., Гунчак В.М., Хомик Р.І., Харів І. Вплив фенарону і метифе- ну на активність глутатіонової системи крові бугайців при нітратно-нітритному токсикозі: Зб. наук. пр. міжнарод. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми ветеринарної медицини”.
— Кам’янець-Подільський, 2008. — Вип. III.
4. Временное наставление по применению феназан-кислоты (в порядке широких производствен- ных испытаний) от 13.01.89 р. Настанова Державного департаменту ветеринарної медицини від 30.12.97 № 15-14/330.
5. Гарайда В.М., Пірус Р.І. Вплив фенарону на фізіолого-біохімічні показники крові коропа // Рибогосподарська наука України. — 2008. — Вип. 1. — С. 56.
6. Гершанович А.Д. Пути интенсификации роста рыб при выращивании // Рыбное хозяйство.
Сер. Рыбохозяйственное использование внутренних водоемов. — 1986. — № 1. — 65 с.
7. Кражан С.А., Лупачова Л.И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. — Львов: Областная типография, 1991. — С. 102.
8. Свеженцов А.И., Коробко В.Н. Нетрадиционные кормовые добавки для животных: Моногра- фия. — Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004. — С. 258.
9. Терсков И.Л., Гительзон И.И. Метод химических (кислотных) эритрограмм // Биофизика. — 1957. — № 2. — С. 259–267.