УДК 597(282.247.314)

pdf35

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS LINNAEUS, 1758) ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Н. І. Бесединська, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Розглянуто зміни основних біологічних показників популяції окуня (Perka fluviatilis L.) Дністровського водосховища за багаторічний період. Визначено й проаналізовано фактори, які впливають на динаміку чисельності й особливості розподілу окуня по акваторії водоймища. Запропоновано заходи щодо оптимізації структури іхтіофауни Дністровського водосховища як рибогосподарської водойми.

ЛІТЕРАТУРА
1. Худий О.І. Зміни в іхтіофауні різних ділянок Дністра під впливом антропогенних чинників // Гидробиологический журнал. — 2002. — Т. 38, № 6. — С. 33–39.
2. Шнаревич И.Д., Павалюк П.П. Некоторые особенности темпа роста промысловых видов рыб бассейнов рек Серет, Прут, Днестр // Тез. докл. ХХ науч.сессии ЧГУ. Секция биол.наук. Чер- новцы, 1964. — С. 83–84.
3. Шнаревич И.Д., Павалюк П.П. К вопросу о темпе роста некоторых видов промысловых рыб бассейна рек Серет, Прут, Днестр // Тез. докл. XX науч.сессии ЧГУ. Секция биол.наук. Чер- новцы, 1964. — С. 84–89.
4. Шнаревич И.Д., Иванчик С.Г. К изучению гидробиологического режима Касперовского водо- хранилища в первые годы его существования // Тез. докл. XXII науч. сессии ЧГУ. Секция биол. наук. — Черновцы, 1966. — С. 135–139.
5. Худий О.І. Стан іхтіофауни Дністровського водосховища за дії факторів антропогенної при- роди: Автореф. канд. дис. — К., 2005. — 22 с.
6. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М.: Пищепром, 1966. — 237 с.
7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К.: IРГ УААН, 1998. — 47 с.
8. Тюрин П.В. Материалы к познанию биологии окуня озера Чаны // Докл. АН СССР. Т. 1, вып. 2–3 — С. 186–189.
9. Dalinuer N., Philippart I.C., Voss I Etude eco-ethologique de la reproduction de la perch (Perka fluviatilis L.) observation eu plongee dans une carriere inongee. — Cah ettoc. appl, 1982, № 1. — Р. 37–52.
10. Никольский Г.В. Экология рыб. — М.: Высшая школа, 1974. — 336 с.