Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 106-126
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.01.106
УДК: [639.3.043:639.3.06]:639.371.2

pdf35

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ РАННЬОЇ МОЛОДІ ОСЕТРОВИХ РИБ (ACIPENSERIDAE) НА ГОДІВЛЮ ШТУЧНИМИ КОРМАМИ В УЗВ (ОГЛЯД)

М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати наукові джерела щодо морфологічних та еколого-фізіологічних особливостей процесу переходу ранньої молоді осетрових видів риб (Acipenseridae) на годівлю штучними кормами. Висвітлити основні біотехнологічні засади застосування штучних кормів в умовах установки замкненого водопостачання (УЗВ).

Результати. Перехід ранньої молоді осетрових риб на годівлю штучними кормами є одним з найскладніших етапів її вирощування, навіть за умов проходження в контрольованих умовах УЗВ. Описано особливості постембріогенезу осетрових риб, їх поведінку та морфофізіологічні зміни на даному етапі розвитку. Викладено основні вимоги до вирощування личинок осетрових видів риб в УЗВ. Показано, що остаточна відмова від природних (живих або заморожених) кормових організмів неможлива, оптимальним є їх поєднання зі штучними кормами, з поступовим переважанням останніх. Наведено приклади схеми годівлі на підставі поєднання природних та штучних кормів. Розглянуто найпоширеніші біологічно-активні добавки, які сприяють кращому засвоєнню кормів в період переходу на екзогенне живлення. Висвітлено вплив згодовування науплій артемії, збагачених поліненасиченими жирними кислотами на ріст та розвиток ранньої молоді осетрових риб.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде важливим для науковців, які досліджують особливості переходу ранньої молоді осетрових видів риб на годівлю штучними кормами в умовах УЗВ. Дані щодо біотехнології раціональної годівлі ранньої молоді осетрових в УЗВ в цей період є актуальним в умовах постійного пошуку найбільш ефективної заміни живих кормових організмів та зменшення елімінації молоді риб у постембріогенезі.

Ключові слова: осетрові види риб (Acipenseridae), УЗВ, годівля ранньої молоді, штучні корми, природні кормові організми, постембріогенез осетрових видів риб, перехід на екзогенне живлення, підвищення виживання личинок, біологічно-активні препарати.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сравнительная оценка применения сухих полнорационных комбикормов европейского производства при выращивании осетровых рыб / В. Г. Чипинов, А. А. Красильникова, М. В. Коваленко [и др.] // Вестник АГТУ. — 2012. — № 2. — С. 99—103.
 2. Интенсивное выращивания ранних стадий развития осетровых рыб / Р. Кольман, М. Прусинска, М. Чепуркина [и др.] // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE : тезисы докл. — Кишинев, 2011. — С. 118—120.
 3. Технологии выращивания и кормления объектов аквакультуры юга России (справочное, учебное пособие) / [Пономарев С. В., Гамыгин Е. А., Никоноров С. И. и др.]. — Астрахань : Нова плюс, 2002. — 264 с.
 4. Абросимова Н. А. Корма и кормление молоди осетровых рыб в индустриальной аквакультуре : автореферат дис. на соискание уч. степени докт. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Абросимова Н. А. — М., 1997. — 76 с.
 5. Васильева Л. М. Кормление осетровых рыб в индустриальной аквакультуре / Васильева Л. М., Пономарев С. В., Судакова Н. В. — Астрахань : НПЦ по осетроводству «БИОС» ; ГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Волга», 2000. — 87 с.
 6. Моя Библиотека. Выдерживание предличинок и подращивание личинок рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://mybiblioteka.ru/2-18247.html.
 7. Югра-агро. Кормление осетровых рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ugra-agro.ru/fish_feed_main/vostok-agro/293-kormlenie-osetrovyh.html.
 8. Чебанов М. С. Руководство по искусственному воспроизводству осетровых рыб / Чебанов М. С., Галич Е. В., Чмырь Ю. Н. — М. : ФГНУ Росинформагротех, 2004. — 148 с.
 9. Портал о фермерском хозяйстве. Кормление осетровых рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://pro-fermu.ru/kormlenie-osetrovyih-ryib.
 10. Развитие личинок осетровых рыб [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.activestudy.info/razvitie-lichinok-osetrovyx-ryb.
 11. Желтов Ю. А. Кормление разновозрастных ценных видов рыб в фермерских рыбных хозяйствах / Желтов Ю. А. — К. : ИНКОС, 2006. — 221 с.
 12. Пономарёв С. В. Физиологические основы создания полноценных комбинированных кормов с учетом этапности развития организма лососевых и осетровых видов рыб / С. В. Пономарёв, Е. А. Гамыгин, А. Н. Канидьев // Вестник АГТУ. ― 2010. ― № 1. ― С. 132―139.
 13. Теория критических периодов [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://mydocx.ru/1-133678.html.
 14. Кончиц В. В. Технологические особенности выдерживания предличинок ленского осетра до перехода на активное питание в условиях Республики Беларусь / В. В. Кончиц, О. В. Усова // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE : тезисы докл. — Кишинев, 2011. — С. 120—125.
 15. Кольман Р. Применение установок с замкнутым водоснабжением (УЗВ) в осетроводстве Польши / Р. Кольман, Б. Здановски // Рециркуляционные технологии в крытых и открытых системах : руководство : AQUAREDPOT, г. Вильнюс (Литва), 13–14 мая 2013 г. : тезисы докл. семинара. — Институт рыболовства, аквакультуры и ирригации, 2013. — С. 32—47.
 16. Васильева Т. В. Рыбохозяйственные и экологические аспекты эффективности искусственного воспроизводства осетровых рыб Волго-Каспийского бассейна : дис. … канд. биол. наук : спец. 03.02.06 «Ихтиология» / Васильева Т. В. — Астрахань, 2010. — 165 с.
 17. Мильштейн В. В. Осетроводство / Мильштейн В. В. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. — 152 с.
 18. Биотехника воспроизводства осетровых [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://geolike.ru/page/gl_118.htm.
 19. Коваленко М. В. Особенности организации исследований по аквакультуре осетровых рыб в аквакомплексе научно-экспериментальной базы «Кагальник» / М. В. Коваленко, В. Г. Чипинов // Актуальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности юга России: инновационные технологии для сохранения биоресурсов, плодородия почв, мелиорации и водоснабжения : Междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону, 27–30 сент. 2011 г. : матер. — Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2011. — С. 60—62.
 20. Магомаев Ф. М. Товарное рыбоводство / Магомаев Ф. М. — Астрахань: Изд-во КспНИРХ, 2007. — С. 418—421.
 21. Опыт выращивания осетровых рыб в условиях замкнутой системы водообеспечения для фермерских хозяйств / [Матишов Г. Г., Матишов Д. Г., Пономарева Е. H. и др.] — Ростов н/Д. : ЮНЦ РАН, 2006. — 72 с.
 22. Гуркина О. А. Выращивание ленского осетра до массы 1 кг в условиях установки замкнутого водоснабжения / О. А. Гуркина, П. А. Грищенко, Е. В. Пономарёва // Современные способы повышения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы в свете импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны : Междунар. науч.-практ. конф., Саратов, 14–16 мая 2015 г. — Саратов, 2015. — С. 25—28.
 23. Чепуркина М. А. Оптимизация методов кормления осетровых рыб в период раннего онтогенеза [Электронный ресурс] / М. А. Чепуркина, Т. А. Голубкова — Режим доступа : http://dspace.vniro.ru/handle/123456789/2396.
 24. Киселев А. Ю. Установки с замкнутым циклом водоиспользования и технологии выращивания в них объектов аквакультуры / А. Ю. Киселев // Рыбное хозяйство : обзорная информация. — 1997. — Вып. 1. — 80 с. — (Серия Аквакультура).
 25. Разведение осетров [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://kursak.net/razvedenie-osetrov.
 26. Васильева Л. М. Влияние раннего внесения корма на выживаемость личинок севрюги и веслоноса / Л. М. Васильева, С. О. Некрасова // Естественные науки. — 2010. — № 4(33). — С. 59—63.
 27. Некрасова С. О. Повышение эффективности выращивания молоди севрюги (Acipenser stellatus Pallas) и веслоноса (Polyodon spathula Walbaum) на основе особенностей их поведения в раннем онтогенезе : дис. … канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Некрасова С. О. — Астрахань, 2006. — 175 с.
 28. Никитина С. М. Внесение кормов для осетровых рыб до перехода на активное питание [Электронный ресурс] / С. М. Никитина, Н. В. Чибисова. — Режим доступа : http://www.microbik.ru/dostc/Тезисы+докладов+19-23+апреля+2010+ гc/shk-10.html.
 29. Агеец В. Ю. Влияние биологически активных веществ на морфо-физиологические характеристики молоди ленского осетра при подращивании / В. Ю. Агеец, С. И. Докучаева, В. Д. Сенникова // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2014. — Вып. 30.— С. 111—120.
 30. Судакова Н. В. Сравнительная эффективность продуктов микробного синтеза в составе стартовых комбикормов для молоди осетровых рыб : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Судакова Н. В. — М., 1998. — 29 с.
 31. Некрасова С. О. Определение начала кормления предличинок осетровых рыб по особенностям их поведения / С. О. Некрасова, Л. М. Васильева // Поведение рыб : ΙV Всеросс. конф. с международным участием, Борок, Россия, 19–21 окт. 2010 г. : мат. докл. — М. : АКВАРОС, 2010. — С. 292—297.
 32. Пат. 2363153 Российская Федерация. Способ выращивания молоди осетровых рыб [Электронный ресурс] / [Каренгина Т. В., Самотеева В. В., Яковлев С. В. и др.]. — Режим доступа : http://www.findpatent.ru/patent/236/2363153.html.
 33. Кормление молоди осетровых искусственными кормами [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://rosagroportal.ru/article/current/535/kormlenie_molodi_osetrovyh_iskusstvennymi_kormami.
 34. Технология разведения осетров. Часть 1. Кормление молоди [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://forummira.ru/tehnologija/razvedenie-osetra/kormlenie-molodi.html.
 35. Кормление молоди осетровых рыб в бассейнах [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://ribvod.ru/kormlenie-molodi-v-basseynah.
 36. Корнієнко В. О. Оптимізація основних технологічних параметрів при підрощуванні личинок російського осетра : дис. … канд. біол. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / Корнієнко В. О. — К., 2004. — 188 с.
 37. Карзинкин Г. С. К нормативам кормления молоди осетровых и белорыбицы / Г. С. Карзинкин // Труды ВНИРО. — 1951. — Т. XIX. — С. 25—38.
 38. Брайнбалле Я. Руководство по аквакультуре в установках замкнутого водоснабжения / Я. Брайнбалле // Введение в новые экологические и высокопродуктивные замкнутые рыбоводные системы. — Копенгаген : Международная организация «ЕВРОФИШ» при поддержке Суб-регионального бюро ФАО по Центральной и Восточной Европе, 2010. — С. 13—32.
 39. Пономарев С. В. Осетроводство на интенсивной основе / С. В. Пономарев, Ф. М. Магомаев. — Махачкала : Эко-пресс, 2011. — 352 с.
 40. Рекомендации по кормлению осетровых рыб в условиях рыбоводных хозяйств Казахстана / [Койшибаева С. К., Бадрызлова Н. С., Федоров Е. В., и др.]; Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; АО «Казагроинновация». — Астана : Казахский научно-исследовательский институт рыбного хазяйства, 2011.
 41. Саенко Е. М. Биологические основы оптимизации белкового питания молоди осетра при искусственном кормлении : дисс. … канд. биол. наук : спец. 06.02.05 «Физиология, биохимия и биотехнология сельскохозяйственных животных» / Саенко Е. М. — Ростов н/Д., 1998. — 120 с.
 42. Разработка кормления и использования корма [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://refvip.ru/ref_fc15e3c1af432920aa6582629e9426a9.html.
 43. Грозеску Ю. Н. Новый каротиносодержащий препарат в составе комбикормов для осетровых рыб / Ю. Н. Грозеску, М. А. Митрофанова // Вестник АГТУ. ― 2004. — № 2(21). — С. 81—88.
 44. Чипинова Г. М. Технологические особенности кормления молоди осетровых рыб при индустриальном выращивании : дисс. … канд. биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология» / Чипинова Г. М. — Астрахань, 2006. — 149 с.
 45. Абросимова К. С. Проблемы выращивания личинок и мальков осетровых рыб в интенсивной аквакультуре и пути их решения / К. С. Абросимова, Н. А. Абросимова, Л. М. Васильева // Фундаментальные исследования. — 2015. — № 2(9). — С. 1882—1886.
 46. Пономарева Е. Н. Оптимизация методов выращивания объектов индустриальной аквакультуры на ранних этапах онтогенеза : дис. … докт. биол. наук : спец.: 03.00.10 «Ихтиология» / Пономарева Е. Н. — Астрахань, 2003. — 336 с.
 47. Опыт подращивания личинок ленского осетра, полученных от впервые созревших самок в условиях ОАО «Рыбхоз «Селец» / В. В. Кончиц, А. Л. Савочкин, В. Г. Федорова // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: настоящее и будущее : II съезд NACEE : тезисы. докл. — Кишинев, 2011. — С. 125—130.
 48. Грозеску Ю. Н. Биологическая эффективность применения пробиотика «Субтилис» в составе стартовых комбикормов для осетровых рыб / Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева, Е. А. Шульга // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2009. — Т. 11, № 1(2). — С. 42—45.
 49. Чепуркина М. А. Сохранение биоресурсов осетровых видов рыб Обь-Иртышского бассейна путем искусственного воспроизводства с использованием геотермальных вод : дисс. … канд. биол. наук : спец. : 03.02.14 «Биологические ресурсы» / Чепуркина М. А. — Новосибирск, 2010. — 220 с.
 50. Effects of Artemia sp. with Essential Fatty Acids on Functional and Morfological Aspects of the Digestive System in Acipenser gueldenstaedtii Larvae / M. Kamaszewski, T. Ostaszewska, M. Prusinska [et al.] // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. — 2014. — Vol. 14. — P. 1—2.
 51. Алымов Ю. В. Морфофизиологическая оценка молоди русского осетра, выращенной на комбинированных кормах для формирования продукционных стад : дисс. … канд. с.-х. наук : спец. : 06.04.01 «Рыбное хозяйство и аквакультура» / Алымов Ю. В. — Астрахань, 2013. — 122 с.
 52. Киянова Е. В. Физиолого-биохимическая характеристика молоди русского осетра при введении в рацион кормовых антибиотиков, эубиотиков и антиоксидантов : дисс. … канд. биол. наук : спец. : 06.02.05 «Физиология, биохимия и биотехнология сельскохозяйственных животных» / Киянова Е. В. — Ростов н/Д., 1998. — 131 с.
 53. Кончиц В. В. Ленский осетр (Аcipenser baeri Вrandt) — перспективный объект рыборазведения в Беларуси / В. В. Кончиц, А. Л. Савончик // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. — 2010. — Вып. 13. — С. 366—371.
 54. Наукове обгрунтування раціональної годівлі риб : довідково-навчальний посібник / [Шерман І. М., Гринжевський М. В., Желтов Ю. О. та ін.]. — К. : Вища освіта, 2002. — 128 с.