Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 13-21
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.013
УДК 628.394.6:581.526.325

pdf35

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РИБНИЦЬКИХ СТАВІВ ЗА ФІТОПЛАНКТОНОМ

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. В. Григоренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. М. Базаєва, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. П. Чужма, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Оцінка екологічного стану рибницьких ставів за показниками фітопланктону в умовах застосування різних органічних добрив.

Методика. Збір та опрацювання альгологічного матеріалу проводили за загальноприйнятою в гідробіології методикою. Проби відбирались до і після внесення органічних добрив та впродовж усього вегетаційного періоду 2 рази на місяць. Індекси сапробності визначалися за методом Пантле-Букка у модифікації Сладечека за чисельністю видів-індикаторів на підставі кількісних проб, індикаторна значимість окремих видів водоростей оцінювалася за списком сапробних організмів.

Результати. Представлені результати комплексних досліджень фітопланктону і оцінена якість води вирощувальних ставів в умовах застосування різних органічних добрив. В результаті проведених досліджень встановлено, що фітопланктон експериментальних рибницьких ставів був представлений 203 видами та внутрішньовидовими таксонами водоростей. При цьому дослідні стави, в які вносились органічні добрива, характеризувалися більшим видорізноманіттям (102-138), ніж контрольні без внесення добрив (82 таксони). Аналіз видового складу фітопланктону в усіх ставах показав, що більшість видів водоростей-індикаторів, які домінували в альгофлорі експериментальних ставів, відносяться до групи β-мезосапробів (до 68,4-77,1%), тобто видів, що характерні у водах з помірним рівнем органічного забруднення. Показники індексів сапробності упродовж всього вегетаційного періоду як у дослідних, так і у контрольних ставах не виходили за межі β ' и β''-мезосапробних зон. Середні значення індексів сапробності знаходилися у межах 1,97±0,01 – 2,01±0,01. За складом домінуючих видів фітопланктону та їх відношенням до сапробності досліджувані рибницькі стави оцінюються як помірно забруднені ІІІ-го класу якості води, а їх екологічний стан характеризується як «відносно задовільний». 

Наукова новизна. Визначено екологічний стан і оцінена якість води рибницьких ставів за показниками фітопланктону в умовах застосування різних органічних добрив.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути інформаційною і методичною основою для екологічного моніторингу рибницьких ставів. Дані про склад, структуру, рівень розвитку і екологічні особливості визначають роль фітопланктону в процесах формування якості води та біопродуктивності.

Ключові слова: рибницькі стави, фітопланктон, види-індикатори, якість води, індекс сапробності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Анисимова Е. Г. Оценка качества вод внутриконтинентальных водных экосистем по фитопланктону (Забайкальский край) / Е. Г. Анисимова, З. П. Оглы // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. — 2009. — Т. 11, № 1(3). — С. 279—283.
2. Ковтун О. А. Оценка экологического состояния солоноватоводных водоемов по индикаторным видам водорослей (на примере Тигульского лимана, Северо-западное Причерноморье) [Электронный ресурс] / О. А. Ковтун, В. П. Герасимюк // Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге : ІІ всеросс. конф., 5-9 октября 2009 г. : тезисы докл. — Сыктывкар, 2009. — С. 284—287. — Режим доступа: http://ib.komisc.ru/add/conf/algo_2009/.
3. Клоченко П. Д. Фітопланктон як показник екологічного стану Китаївських ставків / П. Д. Клоченко, П. М. Царенко // Науковий вісник національного аграрного університету. — 2007. — Вип. 107. — С. 66—72.
4. Щербак В. И. Использование фитопланктона для оценки экологического состояния водоемов мегаполиса согласно Водной Рамочной Директиве ЕС 2000/60 / В. И. Щербак, Н. Е. Семенюк // Гидробиологический журнал. — 2008. — Т. 44, № 6. — С. 29—40.
5. Кобанова Г. И. Оценка сапробности вод Байкала по фитопланктону / Г. И. Кобанова, Л. С. Кращук // Современные проблемы гидроэкологии : IV Междунар. конф. : тезисы докл. — СПб., — 2010. — С. 85.
6. Филиппов А. С. Документирование материалов альгоиндикационных исследований водоемов разного назначения [Электронный ресурс] / А. С. Филиппов // Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в мониторинге : ІІ всеросс. конф., 5-9 окт. 2009 г. : тезисы докл. — Сыктывкар, 2009. — С. 316—318. — Режим доступа: http://ib.komisc.ru/add/conf/algo_2009/.
7. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін.]; за ред. В. Д. Романенка. — К. : Логос, 2006. — 408 с.
8. Топачевский А. В. Пресноводные водоросли Украинской ССР / А. В. Топачевский, Н. П. Масюк; под ред. М. Ф. Макаревич. — К. : Вища школа, 1984. — 336 с.
9. Царенко П. М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР / Царенко П. М. — К. : Наук. думка, 1990. — 208 с.
10. Pantle R. Die biologische Oberwachung der Gewasser und darstellung der Ergebnisse / R. Pantle, H. Buck // Gas und Wasserfach. — 1955. —Vol. 96, № 18. — P. 604.
11. Sladecek V. System of water quality from the biological point of view / V. Sladecek // Ergebnisse der Limnologie. — 1973. — Vol. 7, № 1. — P. 1—128.
12. Унифицированные методы исследования качества воды // Методы биологического анализа вод. Приложение 1. Атлас сапробных организмов. — М. : СЭВ, 1977. — 227 с.
13. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши / О. П. Оксиюк, В. Н. Жукинский, Л. П. Брагинский [и др.] // Гидробиологический журнал. — 1993. — Т. 29, № 4. — С. 62—76.