pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2024; 1(67): 89-101
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2024.01.089
UDC 639.3.03:639.371.52(477)

Assessment of market conditions of the first generation hybrids of Antoniny-Zozulenets and Galician framed carp

О. Krasnopolska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
H. Kurinenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To characterize age-1+ hybrids obtained from the crossing of Galician framed carp (GFC) and Antoniny-Zozulenets framed carp (AZFC) according to a set of commercial conditions in comparison with parental lines.

Methodology. The objects of the study were age-1+ hybrids of the reciprocal crossing of Galician and Antoniny-Zozulenets carps grown in pond conditions of the “Karpatskyi Vodogray” LLC. The study was conducted at the end of the growing season according to methodological recommendations. The body of the experimental carp for analysis was divided into its constituent parts: scales, fillet with skin, entrails, fins and bones. In the process of work, blood was removed, its weight was attributed to the entrails. The head was separated from the carcass by breaking it off between the occipital bone and the first vertebra.Each part was weighed separately and presented as a percentage of the total body weight.

Findings. The obtained results showed that the yield of the main part of the fillet with skin in crossbred groups of age-1+ carp was 48.7–52.0% and was higher compared to purebred offspring.In comparison with the original maternal line, crossbred age-1+ ♀GFC ×♂AZFC had a higher index of relative fillet weight by 3.15%, and the similar 1.6% superiority was observed in crossbreds ♀AZFC × ♂GFC. At the same time, with an increase in the average weight of age-1+ by 28.9–68.6% in the 2023 studies, the relative weight of the carcass increased by 2.4–11.0%. At the same time, the relative weight of the head decreased by 5.3-6.1%, and the relative weight of the entrails increased by 0.7-4.7%. In general, the inedible part of the studied groups of fish was in the range of 27.2–32.4%. In terms of the yield of fillets per 1 ha of fattening pond, the superiority of interbreeding groups of age-1+ was 31.5–62.7%. The obtained results indicate the expediency of their use as new highly productive commercial lines in pond farms of the Polissiya zone.

Originality. For the first time, a comparative analysis of the nutritional value parameters of age-1+ carp from reciprocal crossings of Galician and Antoniny-Zozulenet framed carp and the original pure lines cultivated in the conditions of Ukrainian Polissiya was carried out.

Practical value. The obtained results will complement the studies of previous years and will allow providing recommendations on the use of these hybrids for commercial cultivation in the Polissiya zone of Ukraine.

Keywords: carp, weight, market conditions, edible and inedible body parts.

REFERENCES

 1. The State of World Fisheries and Aquaculture (2020). Rome, Italy.
 2. Miao, W., & Wang, W. (2020). Trends of aquaculture production and trade: Carp, tilapia, and shrimp. Asian Fisheries Society, 33, 1-10. https://doi.org/10.33997/j.afs.2020.33.S1.001 
 3. Lasner, T., Mytlewski, A., Nourry, M., Rakowski M., & Oberle M. (2020). Carp land: Economics of fish farms and the impact of region-marketing in the Aischgrund (DEU) and Barycz Valley (POL). Aquaculture, 519. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2019.734731.
 4. Diudiaieva, O. A., & Rutta, O. V. (2021). Dodatkovi vymohy do produktsii akvakultury na zovnishnikh rynkakh, u tomu chysli v torhivelnykh merezhakh YeS. Vodni bioresursy ta akvakultura, (Vol 1-10, Vol 2), 64-76, DOI: 10.32851/wba.2021.2.6.
 5. Abilov, B. I., Isbekov, K. B., Assylbekova, S. Z., Bulavina, N. B., Kulmanova, G. A., Koishybayeva, S. K., & Nikolova L. (2021). Evaluation of Production and Economic Performance of Farmed Carp Using Small Lake-Commercial Fish Farms System in Southeastern Kazakhstan. Archives of Razi Institute, 76, 4, 1143-1154. DOI: 10.22092/ari.2021.355785.1722.
 6. Martseniuk, V. P. (2013). Heterozys ta promyslova hibrydyzatsiia v rybnytstvi. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Tvarynnytstvo, 7,155-159.nbuv.gov.ua. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_tvar_2013_7_39.
 7. Shishman, G. F., Bekh, V. V., Martseniuk, V. P., Martseniuk, N. O., & Plishch J. O. (2019). Heterosis assessment of intra breed types crossing in one summer old common carps. Animal science and food technology, (Vol 1-10, Vol 3 ), 74-79. DOI: 10.31548/animal2019.03.074.
 8. Lebska, T. K., Bal-Prylypko, L. V., Slobodianiuk, N. M., Holembovska, N. V., Menchynska, A. A., & Ivaniuta, A. O. (2021). Tekhnolohiia ryby ta moreproduktiv: navchalnyi pidruchnyk. Kyiv: NUBiP Ukrainy.
 9. Mykytiuk, P. V. (1999). Tekhnolohiia pererobky ryby. Kyiv: Kyivska pravda.
 10. Hrytsyniak, I. I., & Hurbyk, V. V. (2017). Оtsinka tovarnykh kondytsii riznovikovykh hrup halytskoho koropa. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho, 19, 74, 29-32.
 11. Hrishyn, B. O., Mormil, L. V., Hrytsyniak, I. I., & Osoba, I. A. (2018). Otsinka orhanoleptychnykh ta interiernykh pokaznykiv pomisnykh koropiv pershoho pokolinnia vid skhreshchuvannia antonino-zozulenetskoho i liubinskoho vnutrishnoporodnoho typiv ukrainskoi ramchastoi porody. Rozvedennia i henetyka tvaryn, 55, 56-60. https://doi.org/10.31073/abg.55.07 
 12. Krasnopolska, O. V., & Kurinenko, H. A. (2023). Analiz rybnytsko-biolohichnykh pokaznykiv dvolitok, otrymanykh vid retsyproknykh skhreshchuvan antoninsko-zozulenetskykh ta halytskykh ramchastykh koropiv. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 71-82. DOI: 10.15407/fsu2023.02.071.
 13. Kleimenov, I. Ia. (1971). Pyshchevaia tsennost ryby. Moskva: Pyshchevaia promyshlennost.
 14. Kublitskas, A. K. (1976). Metodika yzuchenyia zhirovykh zapasov, miasistosti i vesovykh sootnoshenii chastei tela. Tipovye metodiki issledovaniia produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov,2. Vilnius, 104-109.