pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 2(56): 82-92
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.02.082
УДК [639.3.032:639.371.52]:[338.45:639.2/.3]

Characteristics of economic indicators of growing common carp x amur wild carp hybrids of different genesis in the conditions of industrial hybridization

U. Kuts, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , State Enterprise Research Farm “Lviv Experimental Station”, Velykyi Lubin
H. Kurinenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
I. Buriak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
Ya. Tuchaps’kyi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
I. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To determine main indicators of economic efficiency in the cultivation of age-1 common carp x Amur wild carp hybrids of different genesis in the conditions of industrial hybridization.

Methodology. The material for the study were yearlings of common carp x Amur wild carp hybrids produced from age-8 and 9 Amur wild carp males of different genesis. Cultivation of experimental yearlings was carried out in pond conditions of the Lviv Research Station of the Institute of Fisheries of NAAS. The calculations were performed according to generally accepted methods in economics. Analysis of economic efficiency was based on actual indicators of economic activity of the cultivation of yearlings of common carp x Amur wild carp hybrids taking into account current market prices for fish seeds.

Findings. The study identified factors, which affected profit obtained as a result of the production process of growing offspring of new genesis. 
The most economically promising hybrids, which were obtained as a result of crossing common carp females and Amur wild carp males of different genesis were identified. Growing yearlings of common carp x Amur wild carp hybrids produced from crossing Galician and Lubin carp females with cryo-males of Amur wild carp allows the company to obtain higher conditional profit (6655 and 7412 UAH) and ensure an increase in profitability up to 27.74-28.12% by reducing a production unit cost to 46.8-47.0 UAH.

Originality. For the first time, the indicators of economic efficiency of growing yearlings of common carp x Amur wild carp hybrids produced from two genetically different groups of brood Amur wild carp (age-8 and 9) were analyzed.
Main indicators of the formation of the cost mechanism in production, which comprehensively characterize the efficiency of resource use and the technical level of the production process, were identified.
The economic expediency of growing yearlings of common carp x Amur wild carp hybrids of different genesis in the conditions of industrial hybridization was proved.

Practical value. Study results have both theoretical and practical importance and can be used in further studies to develop technology for growing common carp x Amur wild carp hybrids of different genesis in modern conditions.

Keywords: yearlings, productivity, cost elements, prime cost, profit, profitability.

REFERENCE

 1. Huzenko, O. P., & Kuksa, O. L. (2009). Stratehichne upravlinnia vytratnym mekhanizmom pidpryiemstva v umovakh finansovoi kryzy – Kryvorizkyi ekonomichnyi instytut Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu „Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana”. rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/ 47254.doc.htm.
 2. Hrytsyniak, I. I. (2001). Pryrodno-ekonomichni umovy dlia rozvytku rybnoho hospodarstva Lvivskoi oblasti. Rybne hospodarstvo, 59-60, 6-11.
 3. Savich, M. V., Sjara, Ja. I., & Kolpakov, Ju. A. (1974). Sravnitel'naja rybohozjajstvennaja harakteristika dvuhletkov sazano-karpovyh gibridov raznogo proishozhdenija. Rybnoe hozjajstvo, 19, 18-23.
 4. Bezusyi, O. L. (2011).Vyvchennia vplyvu kriokonservuvannia ta dovhostrokovoho zberihannia spermy wildskoho sazana na zhyttiestiikist lychynok. Suchasni problemy teoretychnoi i praktychnoi ikhtiolohii: tezy IV Mizhnar. ikhtiolohichn. nauk.-prakt. konf. Odesa: Feniks, 30-32.
 5. Kopejka, E. F. (2011). Kachestvo kriokonservirovannoj spermy sazanov posle 25 let hranenija. Suchasnі problemi teoretichnoi ta praktichnoi іhtіologіi: ІV Mіzhnar. іhtіologіchna nauk.-prakt. konf.: tezi Odesa : Odes'kij nacіonal'nij unіversitet іmenі І.І. Mechnikova, 136-138.
 6. Tomilenko, V. H., Oleksiienko, O. O., & Kucherenko, A. P. (1995). Instruktsiia z orhanizatsii pleminnoi roboty v koropivnytstvi Ukrainy. Intensyvne rybnytstvo. Kyiv: Ahrarna nauka, 74-83.
 7. Fridman, I. L. (1986). Metodicheskie rekomendacii po opredeleniju jekonomicheskogo jeffekta meroprijatij po rybovodstvu i syr'evoj baze presnovodnyh vodojomov. Leningrad: GosNIORH.
 8. Moshenskyi, S. Z., & Oliinyk, O. V. (2007). Ekonomichnyi analizu. Zhytomyr: Ruta.
 9. Lukoshkin, S. A., & Kazanov, D. H. (1977). Osnovnye tehniko-jekonomicheskie pokazateli, primenjaemye v rybnom hozjajstve. Moskva: Pishhevaja promyshlennost'.
 10. Hrynzhevskyi, M. V., Omelchuk, Yu. A., Buriak, I. V., Kravchuk, N. M., & Horai, N. O. (2003). Metodyka ekonomichnoho analizu v rybnytstvi. Kyiv: IRH UAAN.
 11. Sabluk, P. T., & Malik, M. Y. (1997). Pidpryiemnytstvo v ahrarnii sferi ekonomiky. Kyiv: IAU.
 12. Sysoev, N. P. (1989). Jekonomika rybnoj promyshlennosti. Moskva: Agropromizdat.
 13. Kovalchuk, M. I. (2002). Ekonomichnyi analiz u silskomu hospodarstvi: navchalno-metodychnyi posibnyk. Kyiv: KNEU.