Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 4(38): 42-51
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.042
УДК 639:574.64:57.04

pdf35Research of acute influence of new fertlizer «Rost-concentrate» on the hydrobionts Сyprinus carpio L. and Daphnia magna Straus

N. Tson, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin, Lviv
A. Kovalchuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin, Lviv
N. Tushnytska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Dumych, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Franko State University, Lviv
B. Syaryy, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin, Lviv
R. Pirus, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin, Lviv

Purpose. To establish and assess acute toxicity parameters of "ROST-concentrate (10+7+7)" acute toxicity for planktonic crustacean Daphnia magna Straus and carp fingerlings Cyprinus carpio L.

Methodology."ROST-concentrate (10+7+7)" contains macronutrients (nitrogen, phosphorus, potassium), which are valuable for the pond ecosystem, and trace elements in environmentally safe chelate form.
We determined the vital (LC0), absolutely lethal (LC100) and median (LC50) drug concentrations on the test organisms such as crustacean D. magna (Cladocera) and carp fingerlings C. carpio. The determination of acute lethal toxicity on D. magna was conducted according to DSTU 4173: 2003 that corresponded to the international standard ISO 6341: 2012, MOD [7]. The temperature of the experiment was 20±0.5 oC. The exposure time - 96 hours. Daphnia were not fed. Following "ROST-concentrate (10+7+7)" concentrations were tested: 100; 75; 50; 25; 10; 1; 0.5; 0.1; 0.05; 0.01; 0,005; 0,001 ml/dm3.
We also determined the acute lethal toxicity on carp fingerings with an average weight of 6.78±0.63 grams following the standardized procedure [8]. Pond water was used in the experiment. Ten fish were placed into a 40 L aquarium. Following concentrations of "ROST-concentrate (10+7+7)" were investigated: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 30; 40 mg/L. The exposure time was 24 hours. Water temperature was 19±1oC. LC50 drug median concentration was calculated according to G. Kerber method.

Findings. The parameters of integral acute toxicity of "ROST-concentrate (10+7+7)" on typical organisms of fish pond ecosystems.With 96 h exposure on juvenile cladoceran D. magna, lethal concentration was LC100 = 5,00 ml/dm3, median concentration was LC50 = 0,15 ml/dm3, vital concentration was LC0 = 0,01 ml/dm3. According to the classification of toxic substances, the "ROST-concentrate (10+7+7)" is characterized by low toxicity on juvenile cladoceran D. magna. With 24 h exposure on carp fingerling: lethal concentration was LC100 = 40,0 ml/dm3, median concentration was LC50 = 18,6 ml/dm3, vital concentration was LC0 = 7,0 ml/dm3. According to the classification of toxic substances [11], "ROST-concentrate (10+7+7)" was practically nontoxic to 6.78 ± 0.63 g carp juveniles. 

Originality. First study of the acute effect of organic-mineral preparation "ROST-concentrate (10+7+7)" on planktonic cladoceran D. magna and carp juvenile C. carpio.

Practical value. The obtained results show a very low level of toxicity of the drug and safety for organisms of fish-breeding pond ecosystem organisms after its application. 

Keywords: lethal, median, vital concentration, toxicity, D. magna, C. carpio, organic-mineral fertilizer.

 REFERENCES

 1. Ahrobiznes sohodni (2014). №10 (281), traven 2014. agro-business.com.ua. Retrieved from http://www.agro-business.com.ua/agronomiia-siogodni/2264-pryrodni-rezervy.html.
 2. Zakon Ukrainy Pro priorytetni napriamy rozvytku nauky i tekhniky. Zakon № 3421-IV (3421-15) (2006). Stattia 3. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3421-15.
 3. Lianzberh, O. V. (2008). Vykorystannia nekharchovoi ryby z metoiu oderzhannia dodatkovoi ryboproduktsii. Sovremennoe sostoianye rybnoho khoziaistva: problemy i puti reshenyia. Kherson, 88-91.
 4. Ponomarenko, N. M., & Shcherbak, V. I. (2010). Vidkhody pyvovarnoho vyrobnytstva u formuvanni pryrodnoi kormovoi bazy akvakultury. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu, 2 (43), 405-408.
 5. Hryhorenko, T. V. (2013). Dosvid zastosuvannia pyvnoi drobyny dlia udobrennia vyroshchuvalnykh staviv. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 24-37.
 6. Tson, N. I. (2015). Pidvyshchennia ryboproduktyvnosti stavovoi ekosystemy za rakhunok udobrennia zernovoiu bardoiu. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1 (31), 81-87.
 7. Vyznachannia hostroi letalnoi toksychnosti na Daphnia magna Straus ta Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea). (2004). DSTU 4173:2003. (ISO 6341:2012, MOD) Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
 8. Metodyka vyznachennia hostroi letalnoi toksychnosti vody na rybakh Poecilia reticulates Peters. (1997). KND 211.1.4.057-97. Kyiv.
 9. Kostjukova, N. I., & Kudinov, A. E. (2011). Statisticheskie metody v medicine. Al'manah svemennoj nauki i obrazovanija. scjournal.ru. Retrieved from http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2011_4_24.pdf (17.09.2014).
 10. Kotsiumbas, I. Ya. (2006). Doklinichni doslidzhennia veterynarnykh likarskykh zasobiv. Lviv : Triada plius.
 11. Romanenko, V. D. (2004) Osnovy gidroekologii. Kyiv : Geneza.
 12. Konovets, I. M., & Kipnis, L. S. (2006). Biotestuvannia toksychnosti poverkhnevykh vod ta donnykh vidkladiv za dopomohoiu hilliastovusykh rakopodibnykh Daphnia magna Straus ta Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kyiv : Logos, 361-385.