Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 70-77
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.070
УДК 639.3.032

pdf35

ANALYSIS OF INDIVIDUAL BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AMUR CARP (CYPRINUS CARPIO HAEMATOPTERUS) REPRODUCED USING CRYOPRESERVED SPERM

N. Kolisnyk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAN, Kyiv
I. Osoba, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAN, Kyiv
I. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAN, Kyiv

Purpose. To reproduce Amur carp population using cryopreserved sperm and analyze some biological and fish culture peculiarities of the reproduced fish stock.

Methodology. Generally accepted methods for fish culture [1]. Experimental reproduction was carried out in pond conditions of «Carpathian vodogray» LTD (Lisnevychi village, Pustomytivsky district, Lviv region). Hydrochemical analysis was carried out classically by O. Alуokin (1970) [2], hydrobiological studies in the fatting ponds according to V. Zhadin (1956, 1960) [3, 4]. Haemoglobin concentration was determined by hemocyanin method of G. Dervis, A. Vorobiov [5]. Blood for this method was collected from fish heart with the use of Pasteur pipettes in Eppendorf tubes with heparin. Following exterior morphometric parameters were analysed: body weight (m, g), standard fish body length (l, cm), largest body height (H, cm) and body circumference (O cm). Following exterior indices were calculated based on these parameters: body depth index (l/H), body circumference index (l/O) and Fulton’s condition factor (Kv). The study was carried out using two groups of carp: control and experimental. The first group was reproduced from the native sperm, the second from the cryopreserved sperm.

Findings. Carp reproduction and growing was carried out using native and cryopreserved sperm. This work contains the results of growing 1+ Amur carp of experimental and control groups. Hydrochemical and hydrobiological parameters of the fattening ponds were studied. Peculiarities of the exterior and some hematological parameters of the carp of different origin were characterized.

Originality. For the first time we performed a comparison of some biological parameters of Amur carp reproduced using native and cryopreserved sperm.

Practical Value. Considering the economic importance of Amur carp due to its use in hybridization, reproduction of its population plays an important role in the development of the stocks of the pure forms of Amur carp and in the provision of carp farms with appropriate genetic material for its use in the breeding selection.

Keywords: wild carp (Cyprinus carpio haematopterus), biological features, native and cryopreserved fish sperm, hydrobiological and hydrochemical regime of fish growing, hemoglobin.

REFERENCES

1. Oleksiienko, O. O., Kucherenko, A. P., & Tomilenko, V. H. (1995). Instruktsiia z pleminnoi roboty v koropivnytstvi Ukrainy (dlia RMS). Intensyvne rybnytstvo (zb. instruktyvno-tekhnolohichnoi dokumentatsii). Kyiv: Ahrarna nauka.
2. Alekin, O. A. (1970). Osnovy gidrokhimii. Leningrad: Gidrometeoizdat.
3. Zhadin, V. I. (1960). Metody gidrobiologicheskikh issledovaniy. Moskva: Vysshayashkola.
4. Kiselev, I. A. (1956). Metody issledovaniya planktona. Zhizn' presnykh vod SSSR. Pavlovskyi, E. N., Zhadin, V. I. (Eds.). — Moskva-Leningrad: Izd-vo akademii nauk SSSR. 1(IV), 183-265.
5. Derviz, G. V., & Vorob'ev, A. I. (1959). Opredelenie gemoglobina fotoelektrokolorimetrom FEK-M. Laboratornoe delo, 3.
6. Hrynzhevskyi, M. V., Sherman, I. M., & Hrytsyniak, I. I. (2006). Orhanizatsiiaselektsiino-pleminnoirobotyvrybnytstvi. Kiev. Rybkamoia.
7. Hrytsynyak, I. I., & Tretiak, O. M. (2007). Priorytetni napriamy naukovoho zabezpechennia rybnoho hospodarstva Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 5-20.
8. Bekh, V. V. (2008). Problemy selektsiino-pleminnoi roboty vr ybnytstvi Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 27-29.
9. Tomilenko, V. H. (2001). Henetyka i selektsiia ryb v Ukraini. Henetyka i selektsiia v Ukraini na mezhi tysiacholit, 4. Kyiv: Lohos, 357-371.
10. Sherman, I. M., & Rylov,V. H. (2005). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii rybnytstva. Kyiv : Vyshchaosvita.
11. Osoba, I. A., Hrytsynyak, I. I., & Frishtak, O. M. (2010). Analiz dynamiky vmistu hemohlobinu v krovi luskatykh ta ramchastykh koropiv nesvytskoho zonalnoho typu v protsesi ontohenezu. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevskiy, M. V., Tretiak, O. M. (Eds.). Vodni bioresursy i akvakultura. Kyiv: DIA, 306-311.
12. Zhiteneva, L. D., Makarov, E. V., & Rudnitskaya, O. A. (2004). Osnovy ikhtiogematologii. Rostov-na-Donu: Everest.
13. Hidulianov, A. O. (2004). Porivnialna kharakterystyka strukturnykh vlastyvostei hemohlobiniv ta pokaznykiv erytrotsytarnoho metabolizmu u predstavnykiv ssavtsiv i ryb. Extended abstract of candidates thesis. Symferopil.