Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 5-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.005
УДК 597-153:591.524.11 (282.3)

pdf35

MACROZOOBENTHOS OF MOUNTAIN RIVERS OF THE TRANSCARPATHIAN REGION AS A FORAGE BASE OF BENTHOPHAGOUS FISHES AND SAPROBITY INDICATOR

S. Kruzhylina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
I. Velykopolsky, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Didenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To study qualitative and qualitative indices of macrozoobenthos as one of main components of the forage base of benthophagous fishes in mountain river reaches of the Transcarpathian region and determination of their saprobity level.

Methodology. Thhj,9.e study was carried out in summer period of 2009 in mountain river reaches of the Tisa river catchment. Zoobenthos samples were collected by a Surber sampler (25 × 25 cm) on the bottoms of different fractions with different water flow rate (riffle, run, pool). Collection, processing and interpretation of the obtained data was carried out according to generally accepted hydrobiological methods developed for mountain river studies. Saprobity was of the studied rivers was calculated by Pantle-Buck formula. The Zelinka-Marvan saprobity index was used for calculations.

Findings. Qualitative and quantitative macrozoobenthos indices have been studied. The number of zoobenthos on the investigated river sections ranged from 416 to 7712 ind./m2 with biomasses from 2.96 to 83.84 g/m2. The major portion of the zoobenthic biomass in the majority of rivers was due to caddis fly larvae composing up to 93% of the total biomass. An important role in the total biomass of the zoobenthos also belonged to mayfly (up to 53%) and stonefly (up to 55%) larvae and in lower degree amphipods (up to 39%), chironomid larvae (up to 14%) and aquatic coleopterans (up to 5%). According to the calculated potential fish productivity, the mountain rivers can be apparently separated into three groups: little productive (4.2–12.7 kg/ha), medium productive (13.2–21.6 kg/ha) and high productive (25.3–85.3 kg/ha). Mountain river reaches of the Transcarpathian region were found to belong to pure χ-saprobic, and о- і β-mesosaprobic zones, the saprobity index in which ranged from 0.35 (Rika river) to 1.7 (Shipot river).

Originality. For further calculation and assessment of brown trout (Salmo trutta) and European grayling (Thymallus thymallus) stocking amounts for mountain reaches of the Tisa River basin, we investigated qualitative and quantitative indices of macrozoobenthos as one of major components of the forage base for benthophagous fishes and calculated their potential fish productivity.

Practical value. Data on macrozoobenthos biomass and saprobity of mountain river reaches can be used for calculation and assessment of the possibility of stocking the studied river with juvenile brown trout and European grayling as well as for calculation of possible damages resulting from construction of small HPP (a tendency for construction of which on the Transcarpathian rivers lately becomes more significant).

Keywords: Tisa river catchment, mountain rivers, macrozoobenthos, saprobity, potential fish productivity.

REFERENCES

1. Movchan, Ju. V. (2000). Sovremennyj vidovoj sostav kruglorotyh i ryb bassejna reki Tisy v predelah Ukrainy. Voprosy ikhtiologii, 40 (1), 121-123. 
2. Kruzhylina, S. V.,& Velykopol’sky, I. I. (2011). Fishes benthophages in Transcarpathian rivers as main component of ichthyofauna. First International Conference on Fish Diversity of Carpathians (September 22-23, 2011). Stara Lesná, Slovakia, 12
3. Ivlev, V. S., & Ivasik, V.M. (1961). Materialy po biologii gornyh rek Sovetskogo Zakarpat'ja. Tr. Vsesojuzn. gidrobiol. o-va,XІ, 171-188.
4. Zhadin, V. I. (1940). Fauna rek i vodohranilishh. Trudy Zool. In-ta, 5, 3-4, 519-991.
5. Afanasj'ev, S. O. (2006). Struktura biotychnykh ughrupovanj ta ocinka ekologhichnogho stanu richok basejnu Tysy. Kyiv: SP Intertekhnodruk.
6. Ustych, V. I. (2011). Ikhtiofauna r. Irshava ta strateghija jiji vidnovlennja.Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv.
7. Purych, I. Ju., Cheredaryk, M. I., & Koroljuk, V. I. (2000). Osoblyvosti formuvannja ta rozpodilu bentofauny v ghirsjkykh richkakh Karpat. Mezhdunarod. nauchn. konferentsiya molodykh uchenykh: Vodnye resursy i puti ikh ratsional'nogo ispol'zovaniya. Kyiv, 44-48.
8. Ustych, V. I. (2004). Pryrodna kormova baza ryb v r. Irshava ghirsjkogho rajonu Zakarpattja. Rybne ghospodarstvo, 63, 237-240.
9. Afanas'ev, S. O., Letic'ka, O. M., & Manturova, O. V. (2013). Vysotnaja zonal'nost' raspredelenija i strukturnaja organizacija soobshhestv gidrobiontov v rekah gornoj chasti bassejna Tisy. Gidrobiol. Zhurn, 49, 2,17-27. 
10. Afanasj'ev, S. O. (2011). Struktura bioty richkovykh system jak pokaznyk jikh ekologhichnogho stanu: Extended abstract of Doctor's thesis. Kyiv
11. Jakovlev, V. A. (2000). Troficheskaja struktura zoobentosa kak pokazatel' sostojanija vodnyh jekosistem i kachestva vody. Vodnye resursy, 27, 2, 237-244.
12. Komulajnen, S. F., Kruglova, A. N., Hrennikov, V. V., & Shirokov, V. A. (1989). Metodicheskie rekomendacii po izucheniju gidrobiologicheskogo rezhima malyh rek. Petrozavodsk: In-t biologii Karel'sk. nauch. centra AN SSSR.
13. Shitikov, V. K., Rozenberg, G. S., & Zinchenko, T. D. (2003). Kolichestvennaja gidrologija: metody sistemnoj identifikacii.Tol'jatti: Institut jekologii Volzhskogo bassejna RAN.
14. Zhadin, V. I. (1960). Metody gidrobiologicheskih issledovanij. Moskva: Vyssh. shkola.
15. Water quality. Biological methods. Methods of biological sampling: guidance on the design and use of quantitative samplers for benthic macro-invertebrates on stony substrata in shallow freshwater. (1989). EN 8265:1988.
16. Arsan, O. M., Davydov O. A., Djjachenko, T. M., et al. (2006). Metody ghidroekologhichnykh doslidzhenj poverkhnevykh vod. Romanenko, V.D. (Ed.). Kyiv: NAN Ukrajiny, In-t ghidrobiologhiji.
17. Sladeček, V. (1973). System of water quality from biological point of view. Stuttgart. Ergebnisse der Limnol, 7, 1, 218.
18. Zelinka, M., & Marvan, P. (1961). Zur Präzisierung der biologischen Klassifikation der Reinheit fliessender Gewässer. Arch. Hidrobiol, 57,389-407.
19. Unificirovannye metody issledovanija kachestva vod. Ch. III : Metody biologicheskogo analiza vod. Prilozhenie 2. Atlas saprobnyh organizmov. (1977). Moskva: Upravlenija delami SJeV.