Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 67-73
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.067
УДК 639.3.032

pdf35

FARMING EVALUATION OF FINGERLINGS OF FOURTH GENERATION OF SCALELESS COMMON CARP

I. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv
М. Оsipenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Bekh, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
О. Оleksiyenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
Т. Tretyakova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. Complex analysis of farming indexes of fingerlings of fourth generation of scaleless common carp carry out.

Methodology. Fisheries evaluation one year fingerlings of Scaleless common carp of fourth selection generation was performed in Experimental Fish Stanton “Nyvka”. Research activity has been carried out with using of generally accepted methods in fish-farming and selection breeding.

Findings. One-summer fingerlings of Scaleless common carp have high rate of viability and exceed established standards significantly. Their surviving rate ranged from 33.6 to 55.4 % and average weight - from 25.2 to 33.8 g. Index reproductive evaluation of breeders of third selection generation has been carried out. Females exceed initial parent form by working and relative fecundity significantly, in particular, a level of positive reaction on hormonal stimulation was 89,6%, average mass of ovulation eggs were at the level 1,42-1,50 mg, working fecundity of females was 668 – 952 thousands of eggs. Further incubation of the fertilized eggs was conducted in incubation jars «Amur» and lasted 75 hours. The temperature of water in this period ranged within the limits of 19,5 - 22,8 ºC. The process of incubation of eggs lasted 1356 -1438 hour-degrees. A fertilization of eggs was 94,1%, development - 81,4 – 88,5 %. Average fecundity of females by three-day larvae was 423 thousands of specimens. One-summer fingerlings of plant-breeding of fourth generation of Scaleless common carp keep as the previous generations of selection a high-dorsal build, that testifies to the meat form of their exterior. In particular, the index of high-dorsal build (l/H) was 2.43±0.02, and the coefficient of condition factor - 2.84±0.08.

Originality. For the first time the characteristics of valuable indexes of one-summer fingerlings of fourth selective generation of Scaleless Intrabreed Type of Ukrainian Frame Breed are presented.

Practical Value. Cultivation of one-summer fingerlings of fourth selective generation in working conditions increase fish productivity of farming areas and promote obtaining of high value fish stocking material.

Keywords: Scaleless common carp, fish farming evaluation, fish selection breeding, fourth selection generation.

REFERENCES

1. Bekh, V. V., Hrytsyniak, I. I., Oleksiienko, O. O., Osipenko, M. I., & Pavlishchenko, V. M. (2011). Maloluskatyi vnutrishnoporidnyi typ ukrainskoi ramchastoi porody. Naukovo-informatsiinyi biuleten zavershenykh naukovykh rozrobok «Ahrarna nauka - vyrobnytstvu», 3, 26.
2. Bekh, V. V. (2009). Maloluskatyi korop novoho typu. Tvarynnytstvo Ukrainy, 1, 7-10.
3. Bekh, V. V. (2012). Stvorennia ta kompleksna rybnytsko-biolohichnatsinka maloluskatoho vnutrishnoporidnoho typu ukrainskoi ramchastoi porody koropa (Ι–ΙΙΙ pokolinnia selektsii). Doctors thesis.Kyiv.
4. Instruktsiia z promyslovoho skhreshchuvannia koropiv ukrainskoi ramchastoi ta rumunskoi ramchastoi porody fresynet. (1998). Kyiv.
5. Bogeruk, A. K. (2008). Porody karpa Rossiyskoy Federatsii. Katalog porod karpa (Cyprinus carpio L.) stran Tsentral'noyi Vostochnoy Evropy. Moskva.
6. Hrynzhevskyi, M. V., Sherman, I. M., & Hrytsyniak, I. I. etal. (2006). Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi. Kyiv: Rybkamoia.
7. Katasonov, V. Ya., & Gomel's'kiy, B. I. (1991). Selektsiya ryb s osnovami genetiki.Moskva: Agropromizdat.
8. Oleksiienko, O. O., Kucherenko, A. P., Tomilenko, V. H., & Pavlishchenko, V. M. (1995). Instruktsiia z pleminnoi roboty (dlia RMS). Intensyvne rybnytstvo. Kyiv: Ahrarna nauka.
9. Poddubnaya, A. V. (2008). Karp kak produkt pitaniya. Orientiry dlya selektsii. Mezhdunar. konf. Genetika, selektsiya, plemennoe delo i vosproizvodstvo ryb.SanktPeterburg.
10. Sbornik normativno-tekhnologicheskoy dokumentatsii po tovarnomu rybovodstvu. Vol. 1. (1986). Moskva: Agropromizdat.
11. Tomilenko,V. H., Oleksiienko, O. O.,& Kucherenko, A. P. (1995). Instruktsiia z orhanizatsii pleminnoi roboty v koropivnytstvi Ukrainy. Intensyvne rybnytstvo. Kyiv: Ahrarna nauka.
12. Tomilenko, V. H. (2001). Henetyka i selektsiia rybv Ukraini. Henetyka i selektsiia v Ukraini na mezhi tysiacholit, 4, 351-372.
13. Krazhan, S. A., & Lytvynova, T. H. (1997). Pryrodna kormova baza vyroshchuvalnykh ta nahulnykh staviv i shliakhy yii pokrashchennia: Metodychni rekomendatsii. Kyiv.
14. Shtal', V., Rash, D., Shiller, R., & Vakhal, Ya. (1973). Populyatsionnaya genetika dlya zhivotnovodov-selektsionerov. Moskva: Kolos.