Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 59-65
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.060
УДК [639.3.043.2]:[639.311:631.8]

pdf35

FORMATION OF BACTERIAL AND ZOOPLANKTON COMPONENT OF NATURAL FOOD BASE UNDER EFFECT OF TRADITIONAL ORGANIC FERTILIZERS

S. Krazhan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kiev
N. Moskalenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kiev
S. Koba, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kiev

Purpose. Characterization of bacteria and zooplankton in rearing ponds using traditional fertilizers: cattle manure and bird droppings in modern conditions for fish farming.

Methodology. Material collection and processing were carried out according to conventional hydrochemical and hydrobiological methods.

Findings. We consider forming of bacteria and zooplankton component of natural food base of Irkliiv herbivorous fish nursery rearing ponds under the influenced of traditional organic fertilizers such as bird droppings (0,12 t/ha) and cattle manure (2,0 t/ha). Each pond was planted by ongrowing Nyvka carp larvae (40,0 thousand ind./ha) with silver carp (1,0 thousand ind./ha) and grass carp larvae (1,0 thousand ind./ha). Qualitative and quantitative development of bacteria and zooplankton in fish-breeding ponds was investigated. The results show that in the development of the studied invertebrate groups of zooplankton in production ponds had no significant differences, except for rotifers, which group prevailed by the biomass to 3,6 times in the pond with the introduction of humus.

Originality. The parameters of bacteria and zooplankton by the application of traditional organic fertilizers at present fish farming are studied.

Practical value. These quantitative indicators of bacteria and zooplankton of fish-rearing ponds with water supply from Kremenchug reservoir, the application of cattle manure and bird droppings could be offered as an optimum data at present fish production stage.

Keywords: bacterioplankton, zooplankton, bird droppings, cattle manure.

REFERENCES

1. Movchan, V. A. (1948). Jekologicheskie osnovy intensifikacii rosta karpa.
2. Vinberg, G. G. & Ljahnovich, V. P. (1965). Udobrenie prudov.
3. Haritonova, N. N. (1984). Biologicheskie osnovy intensifikacii prudovogo rybovodstva. K.: Naukova dumka.
4. Voronova, G. P. (2011). Issledovanija v rybovodstve netradicionnyh vidov udobrenij. Voprosy rybnogo hazjajstva Belarusi. Minsk, 42-49.
5. Studencova, N. A. &Zherdeeva, E. P. (2000). Vlijanie vlazhnyh kormosmesej iz othodov konservnoj promyshlennosti na razvitie estestvennoj kormovoj bazy, rost karpa i rastitel'nojadny hryb. Problemy vosproizvodstva rastitel'nojadnyh ryb, ihrol' v akvakul'ture : mezhd.nauch.-prakt. konf. Krasnodar, 124-126.
6. Ts'on', N. I. (2011). Zastosuvannya zernovoyi bardy v yakosti orhanichnoho dobryva dlya pidvyshchennya ryboproduktyvnosti vyroshchuval'nykh staviv : avtoref. dys. nazdobuttyanauk. stupenyakand. sil'hosp. nauk 06.02.03 Rybnytstvo.
7. Hryhorenko, T. V. (2012). Pryrodna kormova baza ta ryboproduktyvnist' vyroshchuval'nykh staviv pry vnesenni pyvnoyi drobyny: avtoref. kand. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. sil'hosp. nauk 06.02.03 Rybnytstvo.
8. Krazhan, S. A., Hryhorenko, T. V., Chuzhma & N. P., Bazayeva, A. M. (2010). Netradytsiyni orhanichni dobryva u formuvanni pryrodnoyi kormovoyi bazy ta ryboproduktyvnosti vyroshchuval'nykh staviv. Naukovi zapysky Ternopil's'kohonatsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni V. Hnatyuka. Seriya: Biolohiya. Spets. Vyp. Hidroekolohiya, 2, 283-286.
9. Alekin, O. A., Semenov, A. D. & Skopincev, B. A. (1973). Rukovodstvo po himicheskomu analizu vod sushi. L.: Gidrometeoizdat.
10. Arsan, O. M., Davydov, O. A., D'yachenko, T. M. tain. (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen' poverkhnevykh vod; zared.. V. D. Romanenka. NAN Ukrayiny. In-t. hidrobiolohiyi. K.: Lohos.
11. Kuznecov, S. I. & Dubinina, G. A. (1989). Metody izuchenija vodnyh mikroorganizmov. M.: Nauka.