Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 3(25): 55-61
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.055
УДК 575.22; 639.371.5

pdf35

INFORMATIONAL CONTENT OF MICROSATELLITE LOCI FOR ANALYSIS OF GENETIC STRUCTURE OF SILVER (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) AND BIGHEAD  (HYPOPHTHALMICHTHYS NOBILIS) CARPS

N. Borysenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
I. Hrytsyniak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
S. Tarasjuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. The goal of this work was the selection of microsatellite markers to study the genetic structure of populations of silver (Hypophthalmichthys molitrix) and bighead (Hypophthalmichthys nobilis) carps of fish farm JSC "Donrybkombinat" of Donetsk region.

Methodology. Products of amplification were separated in 2 % agarose gel in 1×TBE buffer. Visualization was performed with help of transilluminator in UV-region of the spectrum and photographing of electrophoregrams by digital camera. Processing and analysis of gels were performed using program TotalLab v2.01. The frequency of each amplicon by particular locus was determined as a percentage from the total number of amplicons at this locus. Statistical analysis of results was carried out using programs Excel, «Biosys-1».

Findings. At the results of investigations of populations silver carp and bighead carp were analyzed genotypes of individuals by using three microsatellite DNA loci: MFW 15, MFW 23, MFW 06.

Originality. It has been first shown that to investigate genetic structure of Ukrainian silver and bighead carps of JSC "Donrybkombinat" the most informative microsatellite loci were MFW 15 and MFW 23.

Practical value. Microsatellite loci MFW 15 and MFW 23 used in research were suitable for interspecies differentiation of Ukrainian silver and bighead carps and can be applied in population-genetic investigations of fishes.

Key words: silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), bighead (Hypophthalmichthys nobilis) carp, microsatellite loci.

REFERENCES

1.  Hrynzhevskyi, M. V., Sherman, I. M., Hrytsyniak, I. I. ta in. (2006). Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi. Kyiv.Rybka moia
2.  Mia, MY, Taggart, JB., Gilmour, AE. [et al.] (2005). Detection of hybridization between Chinese carp species (Hypophthalmichthys molitrix and Aristichthys nobilis) in hatchery broodstock of Bangladesh, using DNA microsatellite loci. Aquaculture267-273.|http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2005.02.018
3.  Yao, W. U. , ZhiYing, J. I. A., LI [et al.] (2012). Microsatellite Markers for Parentage Identification of Crossbreeding Carp (Cyprinus carpio) in a Selective Breeding Programme. Journal of Agricultural Biotechnology, 549-559.
4. Hrytsyniak, I. I., Hrynzhevskyi, M. V., Tretiak, O. M., ta in. (2008). Fermerske rybnytstvo. Kyiv., Herb.
5.  Shitova, MV., Yurchenko, AA., Shaykhaev EG., idr. (2012). Panel' mikrosatellitnykh lokusov dlya populyatsionnykh issledovaniy sakhalinskogo taymenya Parahuchoperryi (Brevoort). Genetika, 976-982.
6. Gheyas, A. A., Cairney, M., Gilmour, A. E. [etal.] (2006). Characterization of microsatelllite loci in silvercarp (Hypophthalmichthys molitrix), and cross-amplification in other cyprinid species. Molecular Ecology Notes (Accepted), 287-293.
7.  Javier Porta, Jose Maria Porta, Julia Belar [et al.] (2010). Development of a microsatellite multiplex genotyping tool for the fish Gilthead seabream (Sparus aurata): applicability in population genetics and pedigree analisis.Aquaculture Research1514-1522.
8. Сrooijmans, RPMA, Bierbooms, VAF, Komen, J. [et al.] (1997). Mikrosatellite markers in common carp (Cyprinus carpio L.). Animal Genetics, 129-134. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2052.1997.00097.x
9.  Slukvin, A. M., Koneva O. Yu., Lesyuk, M. I. (2009). Geneticheskaya identifikatsiya sterlyadi, vyrashchennoyv  OAO «Rybkhoz «Poles'e» Pinskogo rayona Brestskoy oblasti, po mikrosatellitnym markeram. Molekulyarnaya prikladnaya genetika146-152. 
10. Rovba, EA., Koneva, OYu., Dromashko, SE. (2012). Otsenka geneticheskogo raznoobraziya porod karpa belorusskoy selektsii spomoshch'yu mikrosatellitnykh markerov. Krasnodar, FGBOU «Kubanskiy gosudarstvennyy tekhnologicheskiy universitet», 22-23.
11. Shitova, M. V., Afanas'ev, K. I., Rubtsova, G. A. (2009). Mikrosatellitnaya izmenchivost' zavodskikh populyatsiy kety (Oncorhynchusketa Walbaum) o. Sakhalin. Voprosy rybovodstva, 102-115.
12. Ludannyy, R. I., Khrisanfova, G. G., Prizenko, V. K., [i dr.] (2010). Polimorfizm mikrosatelitnikh markerov u porod domashnego karpa (Cyprinus Carpio L.) otechestvennoy selektsii. Genetika, 652-658.
13. Bartfai, R., Egedi, S., Yue, G. H. (2003). Genetic analysis of two common carp broodstocks by RAPD and microsatellite markers. Aquaculture, 157-167. http://dx.doi.org/10.1016/S0044-8486(02)00571-9