Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 89-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.089
УДК 639.3.032:639.371.52

pdf35

AQUACULTURAL CHARACTERISTIC OF FOURTH GENERATION OF COMMON CARP OF THE NYVKA PLANT LINE OF THE SCALELESS INTRABREED TYPE OF THE UKRAINIAN FRAME BREED OF COMMON CARP

M. Osipenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Bekh, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Oleksiyenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
T. Tretyakova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Gorbachenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Materials of the aquacultural characteristic of the fourth and fifth generation of the Scaleless common carp of the Nyvka Plant Line and reproductive indexes of the females of the fourth selection generation are presented.

Key words: carp, breed, interbreed type, Nyvka Plant Line, selection and breeding.

REFERENCES

1. Alekin, O. A. (1970). Osnovy gidrokhimii. Leningrad : Gidrometeoizdat.
2. Bekh, V. V., Tomylenko, V. H., & Kucherenko, A. P. (1998). Instruktsiia promyslovoho skhreshchuvannia koropiv ukrainskoi ramchastoi ta rumunskoi ramchastoi porody fresynet. Kyiv: Instytu trybnoho hospodarstva UAAN.
3. Bekh, V. V. (2009). Maloluskatyi korop novoho typu. Tvarynnytstvo Ukrainy, 1, 7-10.
4. Bekh, V. V., Hrytsyniak, I. I., & Oleksiienko, O. O., etal. (2011). Maloluskatyi vnutrishnoporidnyi typ ukrainskoi ramchasto iporody. Naukovo-informatsiinyi biuleten zavershenykh naukovykh rozrobok «Ahrarnanauka – vyrobnytstvu», 3,26.
5. Bekh, V. V. (2012). Stvorennia ta kompleksna rybnytsko-biolohichna otsinka maloluskatoho vnutrishnoporidnoho typu ukrainskoi ramchastoi porody koropa (I – IIIpokolinniaselektsii). Extended Doctor’thesis. Kyiv.
6. Katasonov, V. Ya., & Cherfas, N. B. (1986). Selektsiya i plemennoe delo v rybovodstveMoskva : Agropromizdat.
7. Kolesnik, N. N., & Sokol, V. I. (1972). Immuno-geneticheskie sistemy v selektsii zhivotnykh. Kiev : Urozhay.
8. Oleksiienko, O. O., Kucherenko, A. P., Tomilenko, V. H., & Pavlishchenko, V. M. (1995). Instruktsiia z pleminnoi roboty (dlia RMS). Intensyvne rybnytstvo,34-41.
9. Sbornik normativno-tekhnologicheskoy dokumentatsii po tovarnomu rybovodstvu, Vol. 1, Vol. 2. (1986). Moskva: Agropromizdat.
10. Tomilenko, V. G. (1977). Metodicheskie rekomendatsii po bonitirovke proizvoditeley ukrainskikh porod karpa. L'vov : Oblpoligrafizdat.
11. Tomilenko, V. H., Oleksiienko, O. O., & Kucherenko, A. P. (1995). Instruktsiia zorhanizatsii pleminnoi roboty v koropivnytstvi Ukrainy. Intensyvne rybnytstvo, 3-34.
12. Tomilenko, V. H., Bekh, V. V., Oleksiienko, O. O., & Pavlishchenko, V. M. (2012). Strukturyzatsiia ukrainskykh porid koropa. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2,83-87.
13. Shtal', V., Rash, D., Shiller, R., & Vakhal, Ya. (1973).  Populyatsionnaya genetika dlya zhivotnovodov-selektsionerov. Moskva : Kolos.