Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 59-63
УДК 574.5.08:556.53

pdf35

TO METHODOLOGY OF RESEARCHES OF VARIETY OF BIOTA OF THE SMALL MOUNTAIN STREMS

V. Ustich, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
V. Scherbak, Institute of hydrobiology NAS, Kyiv
A. Mruk,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

There has been presented some methodical of complex scientific researches of biodiversity on the small mountain strems of region of Carpathians.

REFERENCES

1. Shcherbak, V. I. (2003). Hidroekolohichni aspekty vyrishennia problemy otsinky ta zmenshennia zahroz bio- riznomanittiu kontynentalnykh vodoim Ukrainy. Otsinka i napriamky zmenshennia zahroz bioriznomanittiu Ukrainy. Kyiv : Khimdzhest,273-348.
2. Unifitsirovannye metody issledovaniya kachestva vod. (1977). (Part 3). Moskva : Izd-vo SEV.
3. Unifitsirovannye metody issledovaniya kachestva vody. (1977). Atlas saprobnykh organizmov. Moskva.
4. Andreev, A. D., & Shcherbak, V. I. (1988). Otsenka sostoyaniya fitoplanktonnogo soobshchestva po strukturnym pokazatelyam. III Vsesoyuz. nauch. konf.: Problemy ekologii Pribaykal'ya, 2. Irkutsk, 79-80.
5. Shcherbak, V. I., Ustych, V. I., & Semeniuk, N. Ye. (2010). Vodorostevi uhrupovannia r. Irshava yak avtotrofni komponenty kormovoi bazy bezkhrebetnykh i ryb. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 66-78.
6. Shcherbak, V. I., Ustych, V. I., & Krazhan, S. A., etal. (2011). Bioriznomanittia bezkhrebetnykh orhanizmiv vodnoi tovshchi r. Irshava ta yii prytok (Zakarpatskyi rehion). Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 34-43.
7. Shcherbak, V. I., Ustych, V. I., Velykopolskyi, I. Y., & Mruk, A. I. (2009). Raionuvannia richky Irshava za taksonomichnym riznomanittiam ikhtiofauny. Naukovi zapysky Ternopilskoho nats. ped. un-tu im. Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia, 3 (40),25-30.