Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 27-31
УДК [581.526.325:574.5](285.3)

pdf35

PRESENT-DAY STATE OF PHYTOPLANKTON DIVERSITY IN THE FORMER FISH-BREEDING POND ON THE NIVKA RIVER

V. Scherbak, Institute of hydrobiology NAS, Kyiv
N. Semeniuk, Institute of hydrobiology NAS, Kyiv

The paper deals with the phytoplankton of the former fish-breeding pond on the river Nivka. Its taxonomical composition, quantitative and taxonomic diversity are considered.

REFERENCES

1. Shcherbak, V. I., & Semeniuk, N. Ye. (2004). Vyznachennia stupeniu urbanizatsii vodoim za strukturnym riznomanittiam fitoplanktonu. Pryrodnychyi almanakh. Seriia: Biolohichni nauky, 5,145-151.
2. Shcherbak
, V. I., & Semeniuk, N. Ye. (2004). Rol strukturnoi orhanizatsii fitoplanktonu v formuvanni bio- produktyvnosti vnutrishnikh vodoim m. Kyieva. Rybne hospodarstvo, 63, 292-295.
3.
Shherbak, V. I., & Semenjuk, N. E. (2005). Sravnitel'naja harakteristika fitoplanktona vodoemov razlichnyh rajonov g. Kieva. Gidrobiol. zhurn., 41, 2, 29-36.
4.
Shcherbak, V. I., & Semeniuk, N. Ye. (2003). Fitoplankton yak pokaznyk stupeniu urbanizatsii vnutrishnikh vodoimm. Kyieva. Zbirnyk naukovykh prats UkrNDHMI, 251,156-162.
5.
Shcherbak, V. I., & Semeniuk, N. Ye. (2004). Formuvannia struktury fitoplanktonu vzalezhnosti vid antropohennoho zabrudnennia. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 6, 300-305.
6.
Kundiiev, V. A., & Holub, O. O. (2010). Suchasnyi stan ikhtiofauny vodoim m. Kyieva. Ekolohichnyi stan kyyivskykh vodoim. Kyiv : Fitosotsiotsentr, 153-173.
7.
Kundiiev, V. A., Tkachenko, V. O., & Checheniuk, M. I., et al. (2005). Ikhtiofauna vnutrishnikh vodoimm. Kyieva. Ekolohichnyi stan vodoimm. Kyieva. Kyiv : Fitosotsiotsentr, 182-203.
8.
Shcherbak, V. I. (2002). Metody doslidzhen fitoplanktonu. Metodychni osnovy hidrobiolohichnykh doslidzhen vodnykh ecosystem. Kyiv, 41-47.